up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله آکواريوم PDF
QR code - آکواريوم

آکواريوم

آکواريوم ماهِي هاِي آب هاِي شِيرِين

● ماهِي چِيست ؟
ماهي ها اولِين مهره دارانِي هستند که در روِي زمي ن به وجود آمده اند.حدود ۳۲۰ ميليون سال پِيش ، ِيعنِي زمانِي که عصر طلاِيِي ماهي ها به حساب مي آمد و آبزِيان بهترِين و پِيشرفته ترِين موجودات زنده دنِيا را تشکِيل مي دادند ، تراکم و گسترش ماهي ها دراوج خود قرار داشت .اولِين ماهياني که در سطح زمي ن بوجود آمدند ماهي ها بدون آرواره بودند که فسِيلهاِي آنان در رسوبات دوره دونِين Devonian ِيافت مي شوند.پس از آن در همي ن دوره ماهي ها آرواره دار اولِيه از جمله ماهي ها غضروفِي که در واقع اجداد اصلِي کوسه ماهِيان امروزِي هستند به وجود آمدند .در اواخر دوره دونِين ، ماهي ها استخوان دار اولِيه در روِي زمي ن ظاهر شدند .ماهي ها امروزِي انواع تکامل ِيافته اِي هستند که در طول اعصار ا ز تغِيِيرات تکاملِي اِين ماهي ها به وجود آمده اند .
از نظر تقسِيم بندِي جانورِي ، ماهي ها اولِين گروه مهره داران را تشکِيل مي دهند .اِين جانوران عموما خونسرد و داراِي ستون فقرات ، برانشِي و باله مي باشند که در آب زندگِي مي کنند و اکسِيژن مورد نِياز خود را از آن مي گِيرند.البته در محِيط زِيست ماهي ها ، جانوران دِيگرِي مانند پستانداران آبزِي از قبِيل نهنگ آبِي، دلفِين ها و خزندگان مانند لاک پشت آبِي ، و نِيز انواع بِي مهرگان مانند صدفها ، مي گوها و غِيره نِيز زندگِي مي کنند که با ماهي ها کلا جزو آبزِيان قلمداد مي شوند .علم مطالعه و شناسايي ماهي ها را ماهِي شناسِي ِيا اِيکتِيولوژِي Ichthyoiogy مي گوِيند .
اگر چه زمان حاضر دِيگر عصر طلايي ماهي ها نِيست ، با وجود اِين امروز هم ماهي ها قسمت عمده مهره داران را بوجود مي آورند.در حال حاضر بِيش از ۲۰۰۰۰گونه از انواع مختلف ماهِي در آب هاِي دنِيا زندگِي مي کنند و برخِي از دانشمندان معتقدند که حدود ۴۰ هزار گونه ماهِي دردنِيا وجود دارد .در مقاِيسه با تعداد گونه هاِي ماهي ها ، کل تعداد گونه هاِي شناخته شده پرندگان ۸۶۰۰عدد ، پستانداران ۴۵۰۰ عدد ، خزندگان ۶۰۰۰ عدد و دوزِيستان ۲۵۰۰ عدد مي باشد .بنابراِين از ۳۷۶۰۰ گونه انواع مهره داران زنده شناخته شده در مجموع ۶ ۴۲ درصد آنها را ماهي ها تشکِيل مي دهند ، در صورتِي که پستانداران ۱۲ درصد ، پرندگان ۹ ۲۲ درصد خزندگان ۱۶ درصد و دوزِيستان ۶ ۶ درصد آنها را تشکِيل مي دهند .
علاوه بر گسترش و تنوع گونه ها ، شکل و اندازه ماهي ها نِيز بسِيار متفاوت است .برخِي از انواع کوسه ماهي ها تا ۲۱ متر طول و ۲۵ تن وزن مي رسند در صورتِي که برخِي از ماهي ها تزيينِي وقتِي طول آنها کمي بِيشتر از ِيک سانتِيمتر است بالغ مي شوند ، ماهِي گوپِي کوتوله Mistchthys وقتِي به طول ۱۲ مي لِيمتر مي رسد بالغ مي گردد ، در حالِي که فِيل ماهِي درِياِي خزر که تا وزن ۱۴۷۱ کِيلوگرم هم صِيد شده است در ۲۰ سالگِي بالغ مي شود .
درحال حاضر بِيش از ۷۱ درصد سطح زمي ن را آب تشکِيل مي دهد ؛.ِيعنِي از ۵۱۰ ميليون کِيلومتر مربع وسعت زمي ن حدود ۳۶۱ ميليون کِيلومتر مربع آن را آب پوشانِيده است .از ۱۴۹ ميليون کِيلومتر مربع خشکِي نِيز حدود ۵ ۳ ميليون کِيلومتر مربع آن را آب هاِي داخلِي تشکِيل مي دهند .درهمه اِين آبها ِيعنِي از آب هاِي بسِيار سرد اقِيانوس منجمد شمالِي با درجه حرارت زِير انجماد تا چشمه هاِي آب گرم با حرارت حدود ۴۰ درجه سانتِيگراد( چشمه هاِي آبگرم اطراف بندر عباس) ، و نِيز از آب هاِي شِيرِين بسِيار نرم تا آبهاِي شور که حتِي تخم مرغ در آنها شناور مي گردد ماهي ها زندگِي مي کنند .اِين جانوران همچنِين درغارهاِي تارِيک و اعماق بسِيار زِياد اقِيانوسها که داراِي تارِيکِي مطلق و فشار بِيش از ۱۱۰۰ اتمسفر است زندگِي مي کنند .حد ارتفاع شناخته شده زِيست ماهي ها از ۵۰۰۰ متر بالاِي سطح درِيا تا ۱۱۰۰۰ متر زِير سطح درِيا متفاوت است .
● تنوع ماهي ها :
ماهي ها از نظر زندگِي کردن در آب ،تنفس با برانشِي و حرکت با باله ها مشابه هم هستند ولِي از نظر شکل ظاهرِي ، ساختمان بدن ، اندازه و گسترش زمانِي و مکانِي به حدِي متنوع هستند که براِي شناسايي کلِي آن ها احتِياج به طبقه بندِي خاصِي مي باشد .تاکنون کوششهاِي زِيادِي براِي طبقه بندِي ماهي ها انجام شده و سبک و روش هاِي متفاوتِي توسط ماهِي شناسان ارائه گردِيده است .درطبقه بندِي ماهي ها ، معمولا آنهايي که به ِيکدِيگر شباهت دارند در ِيک گروه قرار گرفته و هر گروه نِيز تقسِيم بندِي هاِي دِيگرِي در داخل افراد خود دارند .
به طور کلِي ماهي ها زنده امروزِي را به سه گروه تقسِيم مي کنند که عبارتند از:
۱) ماهي ها بدون آرواره ِيا Agnatha
۲) ماهي ها غضروفِي ِيا Chondrichthys
۳) ماهي ها استخوانِي ِيا Osteichthys
به طور کلِي ماهي ها در تقسِيمِ بندِي خود داراِي ۳ کلاس (رده)، ۶زِير کلاس ، ۴۴ راسته ۴۰ زِير راسته ، ۲۵۱ خانواده و بِيش از ۲۵۰۰۰ گونه و زِير گونه مي باشند .
● ساختمان بدن ماهي ها
از آنجا که براِي شناسايي ماهي ها لازم است علاقه مندان به نگهدارِي ماهي هاي تزيينِي مختصرِي درمورد ساختمان بدن و اختصاصات تشرِيحِي آن ها آگاهِي داشته باشند ، لذا در اِينجا به طور خلاصه به شرح پاره اِي از اِين اختصاصات مي پردازِيم.
به طور کلِي ماهي ها دوکِي شکل و برش عرضِي آن ها بِيضِي شکل است .با وجود اِين شکل عمومي برخِي از ماهي ها ممکن است کروِي ، مارمانند ، پهن ، نخ مانند، نوارِي ، پهن کشِيده و غِيره باشد .
۲) پوشش بدن
بدن ماهي ها از پوست نسبتا سختِي پوشِيده شده است که گاهِي جدا کردن آن مشکل مي باشد .اِين پوست درداخل سوراخهاِي بدن ماهِي نِيز نفوذ کرده و روِي کره چشم را هم مي پوشاند .قسمتِي از آن که روِي چشم قرار مي گِيرد داراِي رنگ شفاف مي باشد .فلس ها که درواقع حفاظت پوست ، عضلات و اعضاي داخلِي بدن را به عهده دارند، در داخل پوست قرار دارند .اندازه فلسها از حد ميکروسکوپي تا اندازه ِيک سکه دو رِيالِي ِيا بزرگتر متفاوت است .تعداد فلسهاِي روِي ِيک ردِيف گرد دور بدن و همچنِين تعداد فلسهاِي روِي خط جانبِي ماهي ها ِيک گونه معمولا مساوِي بوده و اکثرا در طبقه بندِي ماهي ها نِيز از آن استفاده مي شود .از نظر رنگ آميزي نِيز ماهي ها متغِير بوده و ممکن است بِي رنگ، ساده و ِيا رنگِين باشند .
۳) زوائد بدن
باله ها که وسِيله حرکت ماهي ها در جهات مختلف مي باشند زوائد اصلِي بدن آنها را تشکِيل مي دهند .از نظر تعداد ، باله هاِي ِيک ماهِي به فرد و زوج تقسِيم مي شود .باله هاِي سِينه اِي و شکمي جزو باله هاِي زو ج و باله هاِي پشتِي ، مخرجِي و دمي جزو باله هاِي فرد محسوب مي شوند .
باله چرمي که معمولا دربرخِي ازماهي ها مانند ماهي ها آزاد و قزل آلا و بِيشتر کاراسِين ها و نِيز برخِي از گربه ماهي ها دِيده مي شود ، باله فردِي است که از نظر ساختمانِي با باله هاِي دِيگر فرق مي کند .برخِي از ماهي ها ممکن است فاقد ِيک ِيا تعدادِي از باله ها بوده و گاهِي ممکن است تعداد باله هاِي پشتِي از ِيک عدد بِيشتر باشد .در هر حال اِين باله ها هرگز مانند باله هاِي زوج قرِينه نِيستند .

● لوازمي که براي درست کردن يک آکواريم کامل مورد نياز است بدين شرح است: ▪ آکورايم : انتخاب آکواريم بسته به علاقه افراد متفاوت است. حجم آکواريم = ارتفاع ...

آکواريوم ظرفي است شيشه اي که در آن گياهان و جانوران آبزي(معمولا ماهيها) نگه داشته مي شوند. همانطور که واژه باغ وحش براي اشاره به محلي که در آن جانوران ...

● ثابت نگه داشتن و افزايش ph يکي از مشکلات عمومي و اصلي آکواريوم داران نگهداري و حفظ Ph در يک ميزان ثابت است. خيلي از افراد متوجه اهميت نقش Ph و فاکتو ...

● چند نوع غذا بايد به ماهي ها داده شود؟ ماهي ها از نظر تغذيه با يکديگر متفاوت بوده و هر گروه از آنها مواد غذايي خاصي تغذيه مي نمايند .ماهي ها يک گونه ...

گياهان آکواريوم نقش بسيار مهمي در ايجاد تعادل اکوسيستم آکواريوم بازي ميکنند.گياهان آکواريوم درست مثل درختان عمل ميکنندومحيط آکواريوم رو زيباتر و سالم ...

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

گلاس فيش يا ماهيان شيشه اي متعلق به خانواده Chandidae يا Ambassidae شامل همه ماهياني است که داراي بدن شفاف مي باشند . آنها بومي آسيا به خصوص پاکستان ، ...

دانلود نسخه PDF - آکواريوم