up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله آّبزي پروري PDF
QR code - آّبزي پروري

آّبزي پروري

کنترل شکارچيان در آّبزي پروري

● شکارچيان اصلي
اصلي ترين شکارچيان در آبزي پروري در دريا و سواحل پستانداران آبي (براي مثال فوکها) و پرندگان (مثل حواصيل) هستند و اين در حالي است که در آبزي پروري در آبهاي داخلي يا آبهاي شيرين پرندگان در درجه اول مي باشند.
پرورش بي مهرگان در آبهاي شور نظير پرورش سخت پوستان نيز توسط چندين شکارچي مثل ستاره دريايي، مرغابي ها و خرچنگ تحت تأثير واقع مي شود.
● نوع و ميزان آسيبهاي تحميل شده توسط شکارچيان
شکارچيان ممکن است از راههاي مستقيم و غيرمستقيم يا هر دو، آسيبهايي را به امکانات آبزي پروري و موجودات پرورشي وارد سازند. نتايج آسيبهاي مستقيم زماني حاصل مي شود که ماهيان يا ساير آبزيان از بين بروند يا به طور جدي توسط شکارچيان مصدوم شوند که در نتيجه کاهش شديدي در توليدات اقتصادي ايجاد مي شود. آسيبهاي غيرمستقيم تنوع بسيار زيادي دارند شامل:
▪ صدمه هاي غيرمهلک به ماهي،
▪ استرس هاي شديد که نتايج آنها کاهش اثرات تغذيه يا تهديد سلامتي است،
▪ انتقال بيماريهاي مضر موجودات شامل باکتريها،
▪ ويروسها و انگلها به ديگران و گاهي اوقات نيز وارد شدن بعضي آسيبهاي فيزيکي به جانداران محصور شده در سيستم که نهايتاً سبب فرار و گريز آنها از سيستم مي شود.
▪ بيشتر اوقات آسيبهاي غيرمستقيم که توسط شکارچيان ايجاد مي شود مي توانند کاهش اقتصادي شديدتري را نسبت به آسيبهاي مستقيم وارد سازند.
براي مثال فوکها شکافي را بر روي تور قفسها ايجاد مي کنند و تعداد کمي از ماهيان را مي خورند و اين در حاليست که فرار تعداد بسياري از ماهيان باقيمانده را بدنبال دارد.
بطور کلي آسيبهاي وارده توسط شکارچيان براي يک ذخيره پرورش آبزيان مي تواند بسيار متنوع بوده و با توجه به خيلي از شرايط موجود بسيار پرهزينه نيز باشد. بعضي از حيوانات شکارچي توانائي زيادي در آسيب رساندن به مزارع را دارند به صورتي که ممکن است ضرر اقتصادي سنگيني را براي پرورش دهنده ايجاد نمايند.
گاهي اوقات ارزيابي ضرر اقتصادي وارد شده از شکارچيان مشکل مي باشد. با اين وجود شکارچياني شناخته شده است که اثرات مهمي را بر روي صنعت آبزي پروري بوجود مي آورند، راههاي نسبي مبارزه با گونه هاي مختلف شکارچيان در جدول ۲ داده شده است.
بعضي گونه هاي پرندگان بخاطر اينکه توان زيادي در جابجا شدن در مسافتهاي زياد بين مزارع را دارند لذا شانس زيادي در ايجاد خطر براي آبزي پروري را دارا مي باشند.
يکي از نتايج حاصله، پراکنش بيماريهاي مهم در بين مزارعي است که حتي از نظر جغرافيايي هم از يکديگر جدا هستند يا از ورود جانوران وحشي به آنها جلوگيري مي شود. يک نگراني کلي براي مزارع سخت پوستان افزايش آلودگي کلي فرمهاي باکتري مي باشد که در نتيجه حضور تعدادي پرنده آبي درمنطقه مي باشد. نتيجه نهايي اين است که سخت پوستان پرورش داده شده جهت خريداري و مصرف انسانها نامناسب مي شوند.
● روشهاي کنترل شکارچيان
گرچه در بسياري از موارد پرورش دهندگان راههاي قانوني جهت حفظ توليداتشان از خطر حيوانات وحشي شکارچي دارند، اما محدوديت اساسي نيز براي بکارگيري بعضي روشهاي موجود جهت حفاظت وجود دارد. قبل از اينکه هر روش کنترلي مورد توجه و کارايي قرار گيرد بايد ابتدا مواردي بررسي شوند:
▪ آيا کنترل شکارچيان توجيه اقتصادي دارد؟
▪ آيا قوانيني اين گونه هاي شکارچي را حمايت مي کند يا خير؟
بيشتر پستانداران وحشي و همه گونه هاي پرندگان وحشي با قوانين موجود محيط زيستي حمايت مي شوند.
سه روش پيشنهادي جهت کنترل شکارچيان در مکانهاي آبزي پروري مطرح شده است
۱) روش جلوگيري و سدسازي :
جداسازي آبزيان از شکارچيان موثرترين راه براي کنترل اثرات زيان بار شکارچيان مي باشد. چندين روش براي مجدود کردن و ايمن سازي نسبي ذخاير از شکارچيان وجود دارد که در سيستم هاي قفس، تانکها و استخرهاي بتوني به کار مي روند. اين روشهاي محدود سازي شامل استفاده از تورهاي جداسازي، پوشش ها و ديوارسازي مي باشد.
هزينه اين سدسازيها با توجه به اندازه سازه مورد نياز از نسبتاً ارزان تا گران بسيار متفاوت است. قفسهاي پرورشي دريايي اغلب در درجه اول از شبکه هاي توري استفاده مي کنند. تورهاي محافظ در مقابل کوسه در کف و اطراف قفسها نسب مي شوند. براي جلوگيري از خطر شکارچيان هوايي ودر سطح قفس نيز بشکل هاي توري نسب مي کنند. امروزه در ساخت قفسها سيستم جديد ضدشکارچي قفسهاي دريايي جهت جلوگيري از حمله شکارچيان جايگزين تورهاي محافظ مصنوعي شده اند.
۲) بازدارنده ها:
انواع متنوعي از روشهايي که روشهاي بازدارنده ناميده مي شوند براي جلوگيري از حمله شکارچيان از طعمه هايشان بکار مي روند. اين روشها اغلب شامل بعضي شکلهاي تحريکات شنوايي، بينايي يا تحريکات زيان آور فيزيکي مانند مترسکها و ايجاد شکلهايي از ديگر شکارچيان طبيعي يا بوسيله استفاده از سگهاي نگبان، پرندگان شکارچي مانند بازها، وسايل پخش صداهاي استرس زا و همچنين روشهايي براي اسپري کردن آب براي ترساندن گونه هاي ناخواسته مي باشند.
عموماً ، پرورش دهندگان مي توانند انتظار داشته باشند که اين بازدارنده ها تعداد شکارچيان را کاهش دهند نه اينکه آنها را کاملاً حذف کرده از بين ببرند. در بکارگيري روشهاي بازدارنده، براي موثر بودن آن در دراز مدت بايد از چنين روش به صورت ترکيبي استفاده کرد. زيرا که نتيجتاً شکارچيان با بسياري از اين روشها سازگار شده و آنها را شناسايي مي کنند.
بطوريکه ديگر آنها به عنوان راه حلهاي مناسب عمل نمي کنند. براي مثال مدلهاي پيش ساخته از جغدها، عقابها، تمساحها و والهاي قاتل مي توانند جهت ترسانيدن عمده پرندگان و پستانداران شکارچي به کار روند اما آنها به سرعت ياد مي گيرند که اين مدلها واقعي نبوده و نسبت به آنها بي اعتنا مي شوند.
۳) نقل مکان يا حذف کامل:
چنانچه روشهاي بازدارنده غيرکشنده کافي نباشد راه حل نهايي حذف کامل شکارچيان از مزارع مي باشد. روشهاي حذف وقتي عملي هستند که شامل تغيير مکان و انتقال موجودات شکارچي به مکانهاي مناسب ديگر باشند. در آخرين وضعيت و وقتي که تمامي روشهاي کنترلي غرکشنده بکار گرفته شدند گاهي اوقات لازم مي شود شکارچيان مزاحم از بين بروند بخصوص زمانيکه اثرات زيان بار فراواني را به مزرعه وارد سازند. هر کجا که امکان استفاده از اين روش وجود داشته داشته باشد اين روش سريعترين، امن ترين و قابل دسترس ترين روش براي انسان مي باشد. اين استراتژي کنترل به عنوان چاره يا راه حل نهايي مي باشد.
در صورتيکه سه مورد زير رعايت شوند اسلحه نيز مي تواند مورد استفاده واقع شود.
▪ کاربر مهارت و جواز لازم جهت استفاده از اسلحه را داشته باشد.
▪ فقط از اسلحه هاي متناسب با شکارچيان استفاده شود.
▪ فقط شکارچياني که به طور فعال حيوانات پرورشي را مورد حمله قرار مي دهند هدف قرار گيرند.
▪ ميزان کشتار شکارچيان بايد براي افراد مسئولي که جهت اداره هر منطقه مشخص شده اند ليست شده و گزارش داده شود. کنترل سخت و جدي باعث مي شود که آبزيان و انسانها در معرض خطر واقع نباشند.
● مديريت
آبزي پروري بخشي از حرفه پرورش دام مي باشد و آبزي پرورها آگاهي و توجه زيادي به ارزش زندگي دامها دارند.
لذا بطور کلي پرورش دهندگان يک سري راههاي قانوني براي حفظ دامها و ديگر دارائيهايشان از خطر شکارچيان دارند و مادامي که راههاي قانوني براي از بين بردن شکارچيان وجود دارد بسياري از مزرعه داران پايبند يک سري استانداردهاي اخلاقي در مورد ارزش زندگي حيوانات مي باشند.
بسياري از پرورش دهندگان ماهي کوشش مي کنند تا با استفاده از راههاي پيشگيري مانند تورهاي پوشش دهنده سطح مزارع يا ديگر سدها موانعي را جهت کاهش اثرات مخرب شکارچيان ايجاد نمايند.
بطور خلاصه کنترل شکارچيان يک مديريت محتاطانه لازم براي تضمين سلامتي و امنيت دامهاي پرورشي و ايجاد سود اقتصادي براي پرورش دهنده مي باشد.

اهميت آبزي پروري: در قرن بيستم صيد آبزيان از 4 ميليون تن در سال 1900 ميلادي به تقريباً 100 ميليون تن در 1995 ميلادي رسيد كه در ان زمان جمعيت هم از حد ...

جهت شروع يک پروژه پرورش دام و صنايع وابسته، در مراحل ابتدائي نياز به تهيه مکاني مناسب جهت احداث دامداري و سپس اخذ کليه مجوزهاي لازم از سازمانهاي ذيربط ...

مقدمه: با افزايش جمعيت روزافزون كنوني بايد بر ميزان توليد غذا افزود. بخاطر محدوديت منابع (آب و سرزمين) نمي توان افزايش سطح زيادي داشته باشيم به همين د ...

در طول قرون گذشته مصرف گوشت و تخم ماکيان به طور مستمر افزايش چشمگيري داشته است و هر روزه شاهد تبليغات بيشتري در اين خصوص مي باشيم علاوه بر اينکه دانشم ...

در سال هاي اخير علاقه ي مصرف كنندگان به غذاهاي ارگانيك نظير فرآورده هاي پرورشي ارگانيك افزايش قابل توجهي داشته است. اين علاقمندي به دليل افزايش آگاهي ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

Simpson و همكاران (۱۹۲۰) براي اولين بار گزارش نمودند كه عصارهِ هيپوفيز، موشهارا وادار به شيردهي مي كند. در سال ۱۹۴۵ شيميداني به نام Leeموفق به جداسازي ...

▪ افزايش بازده و استفاده از اسيد آمينه ▪ افزايش سنتز شير و تركيبات طبيعي آن ▪ افزايش مصرف مواد مغذي در جهت سنتز شير ▪ بافت پستاني افزايش فعاليت ترشحي ...

دانلود نسخه PDF - آّبزي پروري