up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله آينده فيزيک پزشکي PDF
QR code - آينده فيزيک پزشکي

آينده فيزيک پزشکي

فيزيک پزشکي چيست؟

فيزيک پزشکي به معني کاربرد فيزيک در حرفه پزشکي است، مانند راديوگرافي ، سونوگرافي ، بيناييسنجي و غيره. چون بيوفيزيک به معني فيزيک حيات است، فيزيک پزشکي درباره فيزيک حيات بشر بحث ميکند.
فيزيک پزشکي (Medicale Physics)
فيزيک پزشکي به معني کاربرد فيزيک در حرفه پزشکي است، مانند راديوگرافي ، سونوگرافي ، بيناييسنجي و غيره. چون بيوفيزيک به معني فيزيک حيات است، فيزيک پزشکي درباره فيزيک حيات بشر بحث ميکند. مانند گردش خون ، آناتومي گوش ، آناتومي چشم و غيره. از طرفي بکارگيري اصول و قوانين اين گروههاي علمي در طرحريزي و يا ساختن يک سيستم ، به ترتيب مهندسي پزشکي و بيومهندسي ناميده ميشود.
تاسيس دورههاي آموزشي مهندسي پزشکي و بيومهندسي از ضروريات يک جامعه پشرفته است. از طرف ديگر ، آموزش فيزيک و بيوفيزيک پزشکي ، مقدم بر آموزش تکنولوژي و يا مهندسي پزشکي است. به عبارت ديگر ، ميتوان چنين بيان کرد که فيزيک پزشکي ، ابزاري بسيار قوي و قدرتمند است که ميتواند در اختيار پزشکان و مهندسان پزشکي قرار گيرد. در واقع در ساير رشتههاي مهندسي نيز تقريبا همين شرايط حاکم است. بهعنوان مثال ، در فيزيک الکترونيک ساختار قطعات الکترونيکي به دقت مورد بررسي قرار ميگيرد. حال آنکه در مهندسي الکترونيک بيشتر کاربرد اين قطعات مورد تاکيد قرار ميگيرد.
● ضرورت آشنايي با فيزيک پزشکي
امروزه به واسطه پيشرفت سريع تکنولوژي و افزايش روزافزون دستگاهها در بيمارستانها و کلينيکها نه تنها وجود هزاران مهندس پزشکي در جامعه ما مورد نياز است، بلکه پزشکان و پيراپزشکان بايد در زمينه نگهداري از دستگاهها نيز توانا باشند و لازمه اين امر نيز آشنايي با فيزيک پزشکي است.
● عواقب بيتوجهي به فيزيک پزشکي
بيتوجهي به اصول فيزيکي حاکم بر کار تشخيص و درمان ، باعث تشديد بيماري ، اتلاف وقت و سرمايه ملي و بالاخره اتلاف جان بيماران خواهدشد. به عنوان مثال ، ميتوان از بيدقتي در اندازهگيري مواد راديواکتيو مصرفي در بخش پزشکي هستهاي ياد کرد که گاهي باعث نمايش نادرست تصوير ارگان مورد آزمايش ميشود. اگر بخواهيم تمام ناهماهنگيها و گرفتاريهاي حاصل از ناآگاهي از فيزيک پزشکي را بيان کنيم، شايد چندين مقاله نيز کفايت نکند.
● فوايد آشنايي پزشکان و پيراپزشکان با فيزيک پزشکي
براي انجام صحيح کارهاي تشخيصي و درماني و جلوگيري از آسيبهاي وارده به بيماران و حفظ و حراست دستگاهها ، بايد به فيزيک مربوطه تسلط داشته باشيم. بدين معني که همه فارغالتحصيلان رشتههاي پزشکي و پيراپزشکي بايد به اصول فيزيک پزشکي آشنايي کافي پيدا کنند، تا به نگهداري از دستگاهها و انجام صحيح کار با آنها توانايي داشته باشند. در اين صورت نه تنها احتياج ما به مهندسي پزشکي بصورت روزافزون احساس نميشود، بلکه از آسيبديدن دستگاهها و خريد دستگاههاي ناخواسته جلوگيري خواهد شد.
● چگونه فيزيک پزشکي بخوانيم؟
فيزيک پزشکي يکي از گرايشهاي فيزيک در مقطع کارشناسي ارشد ميباشد. به بيان ديگر ، دانشجويان رشته فيزيک بعد از اخذ مدرک کارشناسي در اين رشته ، ميتوانند بعد از امتحان ورودي وارد رشته فيزيک پزشکي شده و مدرک فوق ليسانس خود را در اين رشته اخذ نمايند. البته لازم به ذکر است که در کشور ما ، در مقايسه با ساير گرايشهاي رشته فيزيک که در بيشتر دانشگاهها ارائه ميگردد، گرايش فيزيک پزشکي در تعداد کمي از دانشگاهها وجود دارد.
● ارتباط فيزيک پزشکي با ساير علوم
ميتوان گفت که رشته فيزيک تقريبا با بيشتر شاخههاي علوم ارتباط دارد. رابطه فيزيک با پزشکي نيز از طريق فيزيک پزشکي برقرار ميشود. به بيان ديگر ، فيزيک پزشکي مانند پلي است که بين شاخههاي مختلف فيزيک و پزشکي وجود دارد. به عنوان مثال ، فيزيک پزشکي با گرايشهاي ليزر و فيزيک هستهاي ارتباط تنگاتنگ دارد.
آينده فيزيک پزشکي
با توجه به کاربردي که علوم در بهينهسازي زندگي بشر دارد، توجه انديشمندان و نخبگان دنيا به پيشرفت و ترقي شاخههاي مختلف علمي معطوف شده است. لذا در حال حاضر شاهد پيشرفت وسيع تکنولوژي هستيم. هر روز وسايل جديد و پيشرفتهتري ساخته ميشوند که نسبت به وسايل قبلي از کارايي بيشتري برخوردار هستند. بوجود آمدن وسايل پيشرفته و استفاده از آنها نيازمند تربيت افراد متخصص در اين زمينه است.
به بيان ديگر ، هر روز وسايل مختلف پيشرفتهاي در علم پزشکي بوجود ميآيند. مثلا چاقوي ليزري ، چاقوي پلاسمايي و ... چند نمونه از اين موارد فوقالعاده زياد هستند. اما براي استفاده بهينه از اين وسايل و جلوگيري از صدمات جانبي آنها که جان بيماراني را که بوسيله اين ابزار مورد درمان قرار ميگيرند، وجود متخصصين فيزيک پزشکي ، امري اجتناب ناپذير است. بنابراين بايد در اين زمينه سرمايهگذاري بيشتري انجام شده و نسبت به تربيت چنين افرادي اقدام شود، تا ما نيز در آينده بتوانيم از اين حيث به خودکفايي برسيم و شاهد هيچگونه آسيبي ناشي از استفاده نادرست اين ابزارها نباشيم.

کاني کانيها ترکيبات طبيعي هستند که طي فرايندهاي زمين شناختي بوجود مي آيند. واژه کاني به ترکيباتي اطلاق مي گردد که از يک سو ترکيب شيميايي و از سوي دي ...

ليزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation مي باشد و به معناي تقويت نور توسط تشعشع تحريک شدهاست.اولين ليزر جهان توسط تئود ...

فيزيک ذرات بنيادي يکي از شاخه‌هاي علم فيزيک مي‌باشد، که به بررسي اين که ماده از چه چيزي ساخته شده‌است مي‌پردازد. در اين شاخه از فيزيک به بررسي ماده در ...

شيمي فيزيک (Physical chemistry) بخشي از علم شيمي است که در آن ، از اصول و قوانين فيزيکي ، براي حل مسائل شيميايي استفاده مي‌شود. به عبارت ديگر ، هدف از ...

فيزيک پزشکي به معني کاربرد فيزيک در حرفه پزشکي است، مانند راديوگرافي ، سونوگرافي ، بينايي سنجي و غيره. چون بيوفيزيک به معني فيزيک حيات است، فيزيک پزشک ...

ليزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation مي باشد و به معناي تقويت نور توسط تشعشع تحريک شده است.اولين ليزر جهان توسط تئو ...

مکانيک کلاسيک يکي از قديميترين و آشناترين شاخه هاي فيزيک است. اين شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرايط سکون و حرکت آنها تحت تاثير نيروهاي داخلي ...

● مقدمه يک حالت تعادل با مقادير پارامترهاي ماکروسکوپيک T ، V ، P مشخص مي شود. مقادير ماکروسکوپيک و روشهاي اندازه گيري P و V نياز به توضيحات اضافي ندار ...

دانلود نسخه PDF - آينده فيزيک پزشکي