up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله آهک پاشي PDF
QR code - آهک پاشي

آهک پاشي

مزايا و تأثير آهک پاشي در پرورش ماهي

جهت سودمندي آهک در استخرهاي پرورش ماهي روي هم رفته سه نوع استخر در برابر آهک دهي واکنش خوبي نشان مي دهند :
الف) استخرهاي ديستروفيکDis tropic ( آب هاي آلوده به مواد آلي با رنگ قهوه اي ) که با آب آنها به شدت با مواد هوميفي و رس کدر گشته و داراي مقدار زيادي مواد آلي مي باشند که به کندي تجزيه مي شوند .
ب) استخرهاي داراي آب اسيدي و PH پائين که قليائيت آن کم بوده و حالت اسيدي آن به علت وجود گل بستر نسبتاً اسيدي و يا خاک هاي حوزه آبخيز نسبتاً اسيدي آنهاست .
ج) استخرهاي ديستروفيک داراي آب با اسيديته معدني ناشي از خاک هاي اسيدي گوگردي حوزه آبخيز آن ، اما آهک داراي يکسري مزايا براي اکثر مزارع پرورش ماهي به شرح زير مي باشد :
۱) آهک دهي با اثر بر قليائيت آب ، مقدار دي اکسيد کربن براي فتوسنتز را افزايش مي دهد ، زيرا که باعث زياد شدن بي کربنات شده و با تجزيه آنها Co۲ افزايش مي يابد .
۲) کاربرد آهک ، غلظت مواد کلوئيدي را کاهش مي دهد و عمق نفوذ نور کافي براي فتو سنتز را افزايش مي دهد و همچنين کدورت ناشي از مواد هوميني و ذرات کلوئيدي خاک را کاهش مي دهد .
۳) طي آهک دهي ، فعاليت ميکروبي و تجزيه اي زيادتر شده ، تجزيه باکتريايي و مواد آلي تسهيل مي گردد و مصرف اکسيژن محلول براي اين فعل و انفعالات هم کاهش مي يابد .
۴) آهک پاشي انگل ها و ساير موجودات ناخواست را نابود مي نمايد ، خاصيت مهم آهک ضدعفوني استخر مي باشد ، زيرا بسياري از آفات ، بيماري ها و انگل ها را نابود مي سازد .
۵) با افزايش PH توسط آهک ، حدود ۸ جامعه پلانکتوني احياء مي شود و دسترس يه مواد غذايي آسانتر و غلظت لحظه اي Co۲ افزايش مي يابد . حجم و تعداد زي شناوران گياهي در استخرهاي آهک دهي شده بيشتر مي شود ، ولي بر روي ترکيب جنسي آنها اثر ندارد .
۶) ثابت شده که آهک دهي توليد موجودات کفزي يا ۱۳ enthic را افزايش مي دهد که خود غذاي ماهيان .
۷) چنانچه ميزان کوددهي به استخر پرورش ماهي ثابت باشد ، توليد ماهي از طريق آهک دهي تقريباً دو برابر مي شود .
۸) با توجه به اينکه براي سنجش باروري استخر قليائيت شاخص است ، با افزودن آهک اين ميزان افزايش يافته و حاصلخيزي آب فزوني مي يابد و کلسيم مورد نياز گياهان آبزي بهتر در دسترس آنها قرار مي گيرد .
۹) آب استخر در PH بين ۹ – ۷ قليايي است و در آن بيکربنات ها غالب مي شوند ، بهترين ميزان PH و تغييرات آن براي پرورش ماهي ۸ ۶ الي ۴ ۷ و نيز حد مطلوب آن بين ۵ ۸ – ۵ ۶ است ، با افزودن آهک به استخر اين منظور حاصل مي شود .
۱۰) با افزودن آهک به استخر سبب افزايش کلسيم مي گردد که براي رشد و نمو اسکلت ماهيان ضروري است۰ البته اغلب آنها به ميزان لازم از کلسيم برخوردارند .
۱۱) در نتيجه فعاليت هاي بيولوژيک آبزيان ، ازت حاصل مي شود که به صورت آمونيوم يا آمونياک به محيط آب وارد مي شود و براي آبزيان سمي و خطرناک است . جمعيت ترکيبات آمونيوم به ترکيبات قابل استفاده گياهان مانند نيترات ها در واکنش نيتريفيکاسيون ، وجود آهک به مقدار مناسب الزامي و ضروري است .
۱۲) کاربرد آهک سبب کنترل رشد بيش از حد گياهان آبزي و جلبک ها مي شود مي شود و از رشد نابجاي جمعيت زي شناوران گياهي و گياهان غوطه ور و شناور جلوگيري مي نمايد .
۱۳) کاربرد آهک زنده موجب مي شود تا جلبک ها و احتمالاً موجودات مزاحمي که در کانال هاي آبرساني استخرها جاي گرفته اند ، بر طرف شوند .
۱۴) آهک به عنوان ماده تعديل کننده PH آب است و حالت بافري ايجاد مي کند .
همچنين آهک علاوه بر مزاياي بالا داراي تأثيرات کختلفي در محيط استخر مي باشد .
الف) بالا بردن PH و قدرت خنثي سازي
ب) فراهم سازي کلسيم براي بي مهرگان
ج) تسريع تجزيه و معدني شدن مواد آلي بويژه سلولز
د) رسوب مواد آلي معلق
ه) به عنوان يک گند زدا
● عوامل مؤثر در تأثير گذاري آهک
در تأثير گذاري آهک عواملي چون نوع آهک ، درجه خنثي سازي آن و قطر ذرات آهکي مؤثر است . چنانچه سنگ آهک در استخر بکار رود ميزان آن تقريباً نصف ميزان آهک زنده است . همچنين درجه خنثي سازي مواد آهکي که در واقع توانايي آنها براي خنثي کردن اسيديته محيط است و بايد مورد توجه باشد . CaCo۲ خالص داراي ميزان خنثي سازي ۱۰۰ درصد است .
قطر ذرات آهکي نيز مهم است ، ذرات ريز به تناسب وزن نسبت به ذرات درشت داراي مساحت بيشتري هستند . در واقع با کاربرد ذرات ريز سطح تماس آ نها با آب زيادتر شده ، سريعتر از ذرات درشت اثر مي کنند . در ميان آهک هاي متداول بيشترين قابليت خنثي سازي را آهک زنده و کمترين را کربنات کلسيم دارد .
● افزايش توليد توسط آهک پاشي
آهک پاشي در استخرهاي پرورش ماهي از طريق افزايش قليائيت آب و تأمين دي اکسيد کربن مورد نياز در فتوسنتز ، با افزايش توليدات اوليه و ماهي همراه است . در آب هاي سبک و با قليائيت ناچيز ، کوددهي اغلب باشکست مواجه مي شود ، بنابراين توصيه مي شود . آهک پاشي مثل کوددهي تنظيم شود . قليائيت ناچيز در آب ، علي رغم کوددهي مناسب ، مي تواند به عنوان يک عامل محدود کننده در توليد اوليه ظاهر گردد و در حقيقت با کمبود کربن رشد فيتوپلانکتون ها محدود شده که اين کمبود با آهک پاشي در استخر برطرف مي شود .
آهک دهي در آب هاي ديستروف که بر اثر مواد هوميني و رسي کدر گشته و حاوي ذخاير زيادي از مواد آلي بوده و يا استخرهاي حاوي آب با PH و قليائيت کم که به علت وجود گل بستر نسبتاً اسيدي هستند ، بهترين بازدهي را دارند.
از مهمترين تأثيرات آهک پاشي ، کاهش نوسان PH استخرها در بعد از ظهرها مي باشد . يون هاي Ca و Mg موجود در آب ، رسوب مواد کلوئيدي را مساعدتر و عمق نفوذ نور را افزايش مي دهند . آهک دهي در درياچه ها باتلاقي عمق رؤيت صفحه سکشي را از ۲ متر به ۵ متر رسانده و توزيع اکسيژن آب را به همان ميزان زياد مي کند . آهک دهي ميزان Co۲ آزاد شده از گل بستر را در شرايط مناسب فعاليت باکتريايي بهبود مي بخشد .
جذب فسفر توسط آهک بستر مي تواند منبع خو بي براي تأمين فسفر مورد نياز گباهان آبزي محسوب شود ، همانند کوددهي اگرچه آهک پاشي سبب افزايش توليد فيتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون ها مي شود ولي تأثير بر روي ترکيب جنسي فيتوپلانکتون ها ندارد . قابليت زمان توليد سخت پوستان در آبهاي آهک دهي شده به نصف تقليل مي يابد .
● رابطه آهک پاشي و لجن
آهک دهي در بستر استخر از طريق قليايي کردن محيط سبب فعال شدن لجن بستر و سرعت در تجزيه مواد آلي مي گردد . ميزان آهک دهي جهت اين منظور تابعي از عمق لجن است . استخرهاي با عمق لجن کمتر از ۱۰ سانتيمتر ، حداقل به ميزان ۷۵۰ کيلوگرم ، ۲۰ – ۱۰ سانتيمترحدود ۱۵۰۰ کيلوگرم و بيش از ۲۰ سانتيمتر معادل ۲۰۰۰ کيلوگرم آهک جهت بهبود فعاليت باکتريايي ، نابودي انگل هاي و موجودات ناخواسته نياز دارند .

● آهک از نظر علمي ، آهک همان اکسيد کلسيم است که از حرارت دادن شديد سنگ آهک (کربنات کلسيم طبيعي) بدست مي آيد. ● نگاه اجمالي آهک و گچ ، از جمله موادي هس ...

آهک از نظر علمي ‌، آهک همان اکسيد کلسيم است که از حرارت دادن شديد سنگ آهک (کربنات کلسيم طبيعي) بدست مي‌آيد. نگاه اجمالي آهک و گچ ، از جمله موادي هستند ...

سنگ آهک نوعي سنگ رسوبي است که عمدتا از کلسيت معدني تشکيل شده‌است. اصول تهيه و بکارگيري آهک در واقع هدف از تهيه آهک، تبديل سنگ آن به حالت قابل مصرف و ت ...

سنگ آهک کربنات کلسيم(CaCO3) به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي‌شود. اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي ، آهک ماسه‌اي و دولوميت يافت مي‌گردد. ناخالصي ...

بکار بردن آهک در استخرها به عنوان کود تا حد قابل توجهي کلسيم مورد نياز گياهان آبزي را تأمين مي کند و باعث حاصلخيزي استخرها مي شود . آهک پاشي در استخره ...

● مقدمه براي رسيدن به هدف هاي وزارت جهادکشاورزي و در طرح کم کردن مصرف سم هاي شيميايي، قرار شده است که هر سال حدود هشت درصد از مصرف سم ها براي گياهان ک ...

سم پاشي باغستان به كمك يك سم پاش بادبزني: دليل سم پاشي باغستان ها مبارزه با آفت ها و حشراتي است كه بر روي كيفيت و كميت و بازده محصول توليدي تاثيرگذار ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

دانلود نسخه PDF - آهک پاشي