up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله آنژين پکتوريس PDF
QR code - آنژين پکتوريس

آنژين پکتوريس

آنژين پکتوريس چيست؟
آنژين، درد قفسه سينه است که در صورت نرسيدن خون کافي به قلب ايجاد مي شود. اين حالت آنژين پکتوريس نيز ناميده مي شود. پکتوريس واژه اي لاتين به معناي سينه است. تخمين زده مي شود که بيش از ۶ ميليون آمريکايي به آنژين پکتوريس مبتلا هستند. داشتن آگاهي از چگونگي تشخيص و پيشگيري از آنژين به معناي تفاوت ميان مرگ و زندگي است.
دراين مقاله به بررسي علايم، علل، انتخاب هاي درماني و چگونگي پيشگيري از پيشرفت بيماري هاي شديدتر که آنژين ازعلايم آن است مي پردازيم.
● آناتومي قلب
قلب مسؤول پمپاژ کردن خون به تمام اعضاي بدن است. اين عضو يک عضله کاملاً تخصص يافته است که انتظار مي رود يک عمر بي وقفه و بدون استراحت کار کند!
● در هر طرف قلب دو حفره وجود دارد: يک دهليز و يک بطن
دريچه هاي مخصوصي که مسؤول ممانعت از بازگشت خون به عقب هستند اين حفره ها را از هم جدا مي کنند. خون اکسيژن دار از ريه ها وارد دهليز چپ مي شود، سپس آن جا مي ماند تا دريچه ميترال باز و دهليز منقبض شود. سپس خون به بطن چپ وارد و از آن جا توسط دريچه آئورت به بزرگ ترين رگ بدن يعني آئورت فرستاده شده و به بقيه بدن پمپاژ مي شود.
هنگامي که خون به قلب باز مي گردد، به دهليز راست فرستاده مي شود. سپس از راه دريچه سه لختي به بطن راست و بعد از آن از مسير دريچه ريوي به ريه پمپاژ مي شود.
در ريه، خون از اکسيژن انباشته مي شود و به دهليز چپ باز مي گردد و دوباره اين چرخه ادامه مي يابد.
قلب براي انجام فعاليت به طور مداوم به اکسيژن و قند نياز دارد. خون غني از اکسيژن از طريق سرخرگ هاي کرونر به قلب مي رسد. اين سرخرگ ها از آئورت جدا مي شوند.
● علايم آنژين پکتوريس
بيشتر بيماران در حين آنژين درد يا فشار شديدي را احساس مي کنند. اين درد به بازوها، گردن، پشت و آرواره ها گسترش مي يابد. برخي افراد از سوء هاضمه و تهوع نيز رنج مي برند. آنژين ممکن است سبب احساس سنگيني يا سفتي بازوها، آرنج ها و مچ به خصوص در سمت چپ بدن شود.
احساس خستگي و کوتاه شدن نفس نيز مي تواند از علايم آنژين باشد.
آنژين پکتوريس معمولاً زماني رخ مي دهد که فرد به مدت چند دقيقه فعاليت ورزشي شديدي انجام داده باشد. اين حالت پس از استراحت کردن يا مصرف دارو برطرف مي شود. البته گاهي اوقات آنژين پکتوريس در حالت استراحت نيز رخ مي دهد.
● علل بروز آنژين
آنژين علامت بيماري عروق کرونر است. بيماري عروق کرونر زماني بروز مي کند که رگ هاي خوني تامين کننده اکسيژن قلب مسدود شوند. چربي ها که پلاک ناميده مي شوند مي توانند سبب باريک شدن عروق خوني قلب شوند. اين حالت آترواسکلروزيس يا تصلب شراين ناميده مي شود.
تصلب شراين، جريان خون و اکسيژن رسيده به عضله قلب را کاهش مي دهد که اين حالت ايسکمي ناميده مي شود. آنژين يکي از علايم ايسکمي است که هر چه زودتر تشخيص داده و درمان شود، شانس بهبودي بيمار بيشتر است.
آنژين به واسطه بيماري هاي ديگري که ممکن است بر مسير جريان خون به قلب تاثير گذارند نيز ايجاد مي شود. دريچه هاي غير طبيعي قلب، ريتم غير طبيعي قلب و کم خوني همگي مي توانند به آنژين بينجامند.
آنژين يا حمله قلبي؟
گاهي اوقات يک سرخرگ قلبي با پلاک يا لخته هاي خوني کاملاً مسدود مي شود. وقتي اين حالت رخ مي دهد، جريان خون به آن قسمت از قلب قطع مي شود. بدون وجود خون، سلول هاي عضله قلب دچار آسيب دايمي مي شوند و اين همان چيزي است که در طي حمله قلبي رخ مي دهد.
علايم حمله قلبي مشابه علايم آنژين است اما با سه تفاوت:
▪ درد شديدتر است.
▪ درد معمولاً بيش از ۵ دقيقه به طول مي انجامد.
▪ درد با دارو و استراحت برطرف نمي شود.
آنژين در صورت درمان نشدن به حمله قلبي منجر مي شود.
● توضيح دياگرام:
در اثر نرسيدن جريان خون و اکسيژن کافي، عضله قلب مواد شيميايي توليد مي کند که سبب بروز درد و ديگر علايم آنژين مي شود. توقف فعاليت مسبب اين حادثه و مصرف نيتروگليسيرين زيرزباني تعادل جريان خون را بازمي گرداند. علايم معمولاً ظرف ۵ تا ۱۰ دقيقه برطرف مي شوند.
● تشخيص
براي تشخيص علت درد قفسه سينه، پزشک در ابتدا شرح حال بيمار را گرفته و آزمون فيزيکي انجام مي دهد. آزمون هاي متعددي براي تشخيص وجود يا عدم وجود آنژين وجود دارد. يکي از اين روش ها الکتروکارديوگرام يا EKG است که از آن براي ثبت ريتم قلب استفاده مي شود. تست ورزش نيز ممکن است انجام شود. در اين روش، از بيمار خواسته مي شود که در حين گرفتن EKG روي يک تردميل راه رود يا دوچرخه بزند. تغييرات الگوي EKG به پزشک کمک مي کند تا بيماري عروق کرونر را در صورت وجود تشخيص دهد.
اکوکارديوگرام آزمون ديگري است که ساختمان و عملکرد قلب را ارزيابي مي کند. پزشک تصوير را بر روي يک پرده تجزيه و تحليل مي کند. اکوکارديوگرام نيز معمولاً بدون درد است.
در صورت تشخيص وجود انسداد در عروق خوني قلب، پزشک ممکن است آنژيوگرافي را توصيه کند. در طي آنژيوگرافي، پزشک يک لوله نازک به نام کاتتر را به داخل سرخرگ ران يا بازو وارد مي کند. کاتتر به سمت قلب هدايت و ماده حاجبي به سرخرگ کرونر تزريق مي شود. تصاوير با استفاده از اشعه X گرفته مي شود و سرخرگ هاي مسدود قلبي را نشان مي دهد. انجام آنژيوگرافي به بي حس کننده موضعي نياز دارد. اين روش سرپايي است و بيمار پس از انجام تست مي تواند محل را ترک کند.
● درمان آنژين پکتوريس
آنژين پکتوريس با داروهايي که بر ذخيره خوني عضله قلب يا نياز قلب به اکسيژن يا بر هر دو تاثير مي گذارند درمان مي شود. داروهايي که بر ذخيره خوني قلب تاثير دارند گشادکننده هاي عروق کرونر هستند. اين داروها عروق خوني را گشاد کرده و با اين عمل فضاي باز درون عروق بزرگ تر مي شود. در نتيجه جريان خون بهبود مي يابد و امکان رسيدن اکسيژن و مواد غذايي بيشتر به عضله قلب ميسر مي شود.
داروها مي توانند از درد مرتبط با آنژين پيشگيري کنند اما بيماري زمينه عروق خوني قلب را درمان نمي کنند. تغيير شيوه زندگي نيز مي تواند از بدتر شدن بيماري عروق کرونر جلوگيري کند.
● داروها
در بيشتر موارد پيش از جراحي، داروها براي درمان آنژين صدري توصيه مي شوند. رده هاي اصلي داروهايي که براي درمان آنژين به کار مي روند عبارتند از:
▪ نيترات ها:
اين داروها به اشکال مختلفي در دسترس هستند. قرص ها يا اسپري نيتروگليسرين که در طي يک حمله يا زماني که انتظار بروز حمله وجود دارد زيرزبان قرار داده يا اسپري مي شوند، پمادهاي نيتروگليسرين که از پوست جذب مي شوند، ديسک هاي پوستي و قرص هاي طولاني اثر. سه مورد آخر بيشتر براي پيشگيري از حمله به کار مي روند تا تخفيف علايم حمله. نيترات ها با کاهش نياز عضله قلب به اکسيژن عمل مي کنند.
براي درمان آنژين اغلب نيتروگليسرين به کار مي رود. اين دارو بيشتر وريدها و کمي نيز عروق کرونر را گشاد مي کند. با گشادکردن وريدها ميزان خون بازگشتي به قلب و در نتيجه بار قلب کاهش مي يابد. با گشاد شدن عروق کرونر ذخيره خوني قلب افزايش مي يابد.
▪ داروهاي مسدودکننده گيرنده بتا:
اين عوامل با مسدودکردن اثر سيستم اعصاب سمپاتيک بر قلب عمل مي کنند. به اين ترتيب ضربان قلب را کند مي کنند، فشارخون و در نتيجه نياز عضله قلب به اکسيژن را کاهش مي دهند. بررسي هاي جديد نشان داده اند که در صورت مصرف اين داروها به فاصله کوتاهي پس از يک حمله قلبي و ادامه مصرف آن براي دو سال شانس مرگ يا حمله قلبي کاهش مي يابد.
▪ مسدودکننده هاي کانال کلسيم:
اين داروها به منظور درمان حمله اي به کار مي روند که به نظر مي رسد با اسپاسم عروق کرونر ايجاد شده باشد. اين داروها در آنژين پايدار مرتبط با فعاليت نيز موثر هستند. عضلات براي منقبض شدن به مقادير متفاوتي از کلسيم نياز دارند. مي توان با کاهش ميزان کلسيمي که وارد سلول هاي عضلات در ديواره هاي عروق کرونر مي شود از اسپاسم جلوگيري کرد. برخي داروهاي مسدودکننده کانال کلسيم بار قلب را کاهش داده و برخي ضربان قلب را کاهش مي دهند.
● تغييرات در شيوه زندگي
الف) اجتناب از سيگارکشيدن
ب) انجام فعاليت هاي ورزشي زير نظر پزشک
ج) مصرف يک رژيم غذايي متعادل و سالم، غني از فيبر و با محتواي چربي پايين
ح) کنترل سطح کلسترول خون
خ) کنترل منظم فشارخون
چ) کاهش وزن در صورت داشتن اضافه وزن
ت) ورزش منظم
ث) کنترل سطح قندخون
ه) خواب شبانه کافي
ي)کنترل استرس هاي روزمره
● اصول ABC
▪ رهيز از سيگارکشيدن
▪ انجام فعاليت هاي ورزشي
▪ تغذيه مناسب

آنژين صدري علامت واضح بيماري قلبي است که همان درد قفسه سينه ناشي از بيماري عروق کرونر قلب است . اين درد به علت کمبود اکسيزن قلب ايجادمي شود که ميتواند ...

● ساختمان قلب قلب يک عضو توخالي و عضلاني است که در وسط قفسه سينه و پشت جناق سينه قرار دارد وزن و اندازه قلب تحت تاثير سن، جنس، وزن بدن، ميزان فعاليت ب ...

● ساختمان قلب قلب يک عضو توخالي و عضلاني است که در وسط قفسه سينه و پشت جناق سينه قرار دارد وزن و اندازه قلب تحت تاثير سن، جنس، وزن بدن، ميزان فعاليت ب ...

شترمرغ نيز مانند حيوانات ديگر در معرض بيماريها و عفونتهاي مختلفي ميباشد .جهت مديريت صحيح گله هاي شتر مرغ که از اهميت حياتي در اين صنعت برخوردار است با ...

علائم بيماري از مهمترين ابزارهاي تشخيص در تعيين نوع بيماري فرد مي باشد وپزشک با تکيه به شرح حال دقيق از روش هاي تشخيصي مکمل استفاده مي کند. مهمترين عل ...

سندرم کرونري حاد (ACS)، از جمله تظاهرات بيماري عروق کرونر قلبي است که طيف وسيعي از بيماري ها از جمله آنژين صدري ناپايدار، انفارکتوس ميوکارد حاد با يا ...

شترمرغ نيز مانند حيوانات ديگر در معرض بيماريها و عفونتهاي مختلفي ميباشد .جهت مديريت صحيح گله هاي شتر مرغ که از اهميت حياتي در اين صنعت برخوردار است با ...

آترواسکلروزيس بيماري است که در آن تکه هايي از مواد چربي (آترومس يا پلاکهاي آترواسکلروتيک) در ديواره رگهاي متوسط و بزرگ رشد کرده منجر به کاهش يا توقف ج ...

دانلود نسخه PDF - آنژين پکتوريس