up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله آنكيلوزاروس PDF
QR code - آنكيلوزاروس

آنكيلوزاروس

آنكيلوزاروس، دايناسورسفت يا خميده

● آناتومي:
آنكيلوزاروس، دايناسور زره دار بزرگي بود كه حدود ۳۵ ۲۵ فوت(۷ ۱۰ ۵ ۷ متر) طول، ۶ فوت(۸ ۱ متر) پهنا و ۴ فوت(۲ ۱ متر) ارتفاع داشت. وزن آن حدود ۴ ۳ تن بوده است.
براي محافظت از جانور در مقابل گوشتخواران، سطح بالايي بدن اين دايناسور با ورقه هاي ضخيم و بيضوي شكلي پوشيده شده بودكه به درون پوست چرمي اش فرومي رفت، دو رديف خار در طول بدن جانور قرار داشت وداراي شاخهاي بزرگي در پشت سرو دمي گرز مانند بود. حتي براي مراقبت از چشمانش، ورقه هايي استخواني داشت. فقط بخش زيرشكمي آن غير صفحه اي بود. تنها راه صدمه زدن به اين دايناسور، ضربه زدن به آن بود.
آنكيلوزاروس، چهار پاي كوتاه (پاهاي عقبي بزرگتر از پاهاي جلويي بودند)، گردني كوتاه، جمجمه اي پهن و مغزي كوچك داشت.
● زمان زيست:
آنكيلوزاروس، آخرين آنكيلوزاريد (دايناسورهاي زره دار) تكامل يافته و بزرگترين آنها بودند. اين دايناسورها، در دوره كرتاسه پسين، حدود ۶۵ ۷۰ ميليون سال قبل زندگي مي كردند. آنكيلوزاروس و تمامي دايناسورهاي ديگر(به استثناي پرندگان) در انقراض كرتاسه ترشياري، حدود ۶۵ ميليون سال قبل، از بين رفتند.
هم عصرهاي اين دايناسور، تيرانوزاروسهاي بزرگ گوشتخوار، تاربوزاروسها و دينونيكوسها بودند. آنكيلوزاروسها، به خوبي در مقابل اين درندگان محافظت شده بودندو حتي مي توانستند با استفاده از دم گرز مانندشان از خود دفاع كنند.
● تغذيه و دندانها:
اين خزنده بزرگ و بي نهايت سنگين، گياهخوار بود. آنكيلوزاروس مجبور بود براي بقا، مقدار زيادي گياه بخورد بنابراين روده بسيار بزرگي داشته است. احتمالا در بدن اين جانوربخش تخمير وجود داشته است كه به هضم مواد سخت گياهي كمك كرده و مقدار بسيار زيادي گازتوليد مي كرده است.
● هوش:
آنكيلوزاروس، نوعي آنكيلوزار بودكه هوش آنها(يا EQ كه از روي نسبت مغز به وزن بدن اندازه گيري مي شود) در بين دايناسورها پايين بود.
● تحرك:
در سال ۱۹۹۶، ردپاهاي آنكيلوزاروس، در نزديكي سورك بوليوي در آمريكاي جنوبي يافت شد و معلوم شدكه اين جانور بزرگ، طبق گفته كريستين ماير، ديرينه شناس سوييسي كه در اين مكان كار مي كرد، آرام و آهسته مي دويده است. تخمين سرعت با استفاده از فاصله بين ردپاها، طول پاهاي جانور، الگوي ردپاها و عوامل ديگر انجام مي شود.
● كشف فسيلها:
فسيلهاي آنكيلوزاروس، در غرب ايالات متحده آمريكا(مونتانا) و كانادا(آلبرتا) كشف شدند. دو جمجمه آنكيلوزاروس و سه اسكلت ناقص آن(كه شامل بخش زره دار و دم گرز مانند بود) هم كشف شده است. آنكيلوزاروس، در سال ۱۹۰۸، توسط بارنوم براون نامگذاري شد. ردپاهاي آنكيلوزار، در نزديكي سورك بوليوي، در آمريكاي جنوبي كشف شدند.
● طبقه بندي:
آنكيلوزاروس متعلق است به:
· قلمرو(جانوران)
· شاخه مهره داران(داراي طناب عصبي پشتي هستند كه در مغز خاتمه مي يابد)
· رده آركوزاريا(دياپسيدها با دندانهاي سرپيچي و غيره)
· راسته اورنيتيچيا دايناسورهاي گياهخوار پرنده مانند.
· زيرراسته تيرئوفورا(انوپلوزاريا).
· سوپرخانواده آنكيلوزاريا آنكيلوزاروس بزرگترين دايناسور اين گروه از دايناسورهاي زره دار و تانك مانندبود كه عبارتند از آكانتوفوليس، هيلائوزاروس، ادمونتونيا و ساروپلتا.
· خانواده آنكيلوزاريدا(آنكيلوزاروس با دم گرز مانند، سر مثلثي، سپرهاي نازك، استخواني، بيضوي و خارهاي كوچك در دو طرف بدنش مشخص مي شود) كه شامل آمتوزاروس، ائوپلوسفالوس، پيناسوزاروس، سايچانيا، ساروپليتس، تالاروروس و تارچيا مي باشد.
· جنس آنكيلوزاروس.
· گونه هاي گونه نوعي آنكيلوزاروس مگنيونتريس(براون،۱۹۰۸) مي باشد.
آنكيلوزاروس، آخرين دايناسورزره دار(آنكيلوزاريد)تكامل يافته و بزرگترين آنها بود. اين گياهخواران، در دوره كرتاسه پسين، حدود ۶۵ ۷۰ ميليون سال قبل زندگي مي كردند.
● تغذيه:
اين خزنده بزرگ و بي نهايت سنگين، گياهخوار بود. آنكيلوزاروس مجبور بود براي بقا، مقدار زيادي گياه بخورد بنابراين روده بسيار بزرگي داشته است. احتمالا در بدن اين جانوربخش تخمير وجود داشته است كه به هضم مواد سخت گياهي كمك كرده و مقدار بسيار زيادي گازتوليد مي كرده است.
● نام و فسيلها:
آنكيلوزاروس، در سال ۱۹۰۸، توسط بارنوم براون نامگذاري شد. فسيلهاي آنكيلوزاروس، در غرب ايالات متحده آمريكا(مونتانا) و كانادا(آلبرتا) كشف شدند. دو جمجمه آنكيلوزاروس و سه اسكلت ناقص آن(كه شامل بخش زره دار و دم گرز مانند بود) هم كشف شده است. ردپاهاي آنكيلوزار، در نزديكي سورك بوليوي، در آمريكاي جنوبي كشف شدند.
●●● ويژگيهاي آنكيلوزاروس:
● نام
معنا: آنكيلوزاروس، به معناي دايناسور سخت است
● تلفظ: آنكيلوزاروس
● نامگذاري توسط: بارنوم براون
● سال نامگذاري: ۱۹۰۸
● تغذيه
گياهخوار آنكيلوزاروس مجبور بود براي بقا، مقدار زيادي گياه بخورد بنابراين روده بسيار بزرگي داشته است. احتمالا در بدن اين جانوربخش تخمير وجود داشته است كه به هضم مواد سخت گياهي كمك كرده و مقدار بسيار زيادي گازتوليد مي كرده است
●●● اندازه
● طول: ۳۵ ۲۵ فوت(۷ ۱۰ ۵ ۷ متر)
● بلندي: ۴ فوت(۲ ۱متر) از رانها
● وزن: ۴ ۳ تن
● زمان زيست
دوره كرتاسه پسين، حدود ۶۵ ۷۰ ميليون سال قبل
● محل زيست
فسيلهاي آنكيلوزاروس در غرب ايالات متحده آمريكا(مونتانا) و كانادا(آلبرتا) در آمريكاي شمالي كشف شده اند.
● فسيلها
دو جمجمه آنكيلوزاروس و سه اسكلت ناقص(شامل بخش زره دار و دم گرز مانند) كشف شده است. ردپاهاي آنكيلوزاروس، در نزديكي سورك بوليوي، در آمريكاي جنوبي كشف شده اند.
● حقايق جالب
آنكيلوزاروس، دايناسوري تانك مانند بود براي محافظت از جانور در مقابل گوشتخواران، سطح بالايي بدن اين دايناسور با ورقه هاي ضخيم و بيضوي شكلي پوشيده شده بودكه به درون پوست چرمي اش فرومي رفت، دو رديف خار در طول بدن جانور قرار داشت وداراي شاخهاي بزرگي در پشت سرو دمي گرز مانند بود. حتي براي مراقبت از چشمانش، ورقه هايي استخواني داشت. فقط بخش زيرشكمي آن غير صفحه اي بود. هم عصرهاي آنكيلوزاروس، گوشتخواران بزرگي نظير تيرانوزاروس، تاربوزاروس و دينونيكوس بودند. آنكيلوزاروسها، به خوبي در مقابل اين درندگان محافظت شده بودندو حتي مي توانستند با استفاده از دم گرز مانندشان از خود دفاع كنند.

● آناتومي تريسراپتوس، دايناسوري رينوسروس مانند بود. اين جاندار روي چهار پاي قدرتمند، راه مي رفت و روي سرش سه شاخ داشت كه در امتدادآنها صفحه اي استخوان ...

مايازارا دايناسوري منقار اردكي، بزرگ و گياهخوار بود. مايازارا اولين دايناسوري بود كه در كنار بچه ها، تخمها و آشيانه اش يافت شد. اين وضعيت نشان مي دهد ...

● آناتومي: كاسموزاروس، دايناسوركرگدن مانندي بود كه ۲۶ ۱۶ فوت(۸ ۵ متر)طول و حدود ۵ ۳ تن(۳۲۲۰ كيلوگرم) وزن داشت. اين دايناسور، روي صورتش و بر روي ورقه ا ...

دانلود نسخه PDF - آنكيلوزاروس