up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله آنزيم PDF
QR code - آنزيم

آنزيم

نکاتي در مورد آنزيم ها

آنزيم ها
آنزيم ها حداقل يک ميليون بار سرعت واکنش ها را زياد مي کنند.اين واکنش ها از لحاظ نظري برگشت پذيرند و بايد به تعادل برسند.آنزيم ها واکنش ها را در جهت چپ و راست به طور يکسان تحت تاثير قرار مي دهند به طوري که حالت پايدار تغيير نکرده ولي سرعت واکنش زياد مي شود.هر سلول زنده حاوي صدها آنزيم است و فقط در صورتي مي تواند عملکرد مفيدي داشته باشد که اين عمل به طور مناسبي هدايت شود .
زيست حيوان مستلزم وقوع يک سري تغييرات شيميايي مداوم در بدن است. گياهان سبز بدين نحو مواد شيميايي را تبديل به قندها، نشاسته و پروتئين ها نموده و از اين طريق به تثبيت و ذخيره ي انرژي مي پردازند. متعاقبا، ترکيبات حاصله توسط خود گياه يا حيواناتي که از گياه تغذيه مي کنند تجزيه گرديده و بدين ترتيب انرژي ذخيره شده مصرف مي شود. فعل و انفعالات پيچيده اي که در اين مراحل دخالت دارند دو طرفه بوده و در خارج از محيط زنده اغلب به آهستگي انجام مي گيرند، حرارت هاي زياد و يا فشار براي تسريع آنها لازم است. در موجود زنده عوامل مزبور حضور ندارند و چون انرژي بايد به سرعت ذخيره ويا آزاد گردد تسريع فعل و انفعالات را ضروري مي نمايد. سرعت لازم به کمک عمل تعداد بي شماري کاتاليست که در بدن موجود زنده حاصل مي شود انجام مي پذيرد که بدون حضور در محصول نهايي به واکنش سرعت مي بخشند، کاتاليست هايي که توسط موجودات زنده ساخته مي شوند طبيعت آلي داشته و به آنزيم ها شهرت دارند.
آنزيم ها حداقل يک ميليون بار سرعت واکنش ها را زياد مي کنند. اين واکنش ها از لحاظ نظري برگشت پذيرند و بايد به تعادل برسند.
آنزيم ها واکنش ها را در جهت چپ و راست به طور يکسان تحت تاثير قرار مي دهند به طوري که حالت پايدار تغيير نکرده ولي سرعت واکنش زياد مي شود.هر سلول زنده حاوي صدها آنزيم است و فقط در صورتي مي تواند عملکرد مفيدي داشته باشد که اين عمل به طور مناسبي هدايت شود .
● عمل کاتاليزوري
آنزيم ها بسته مکانيسم عملشان در ۶ گروه اصلي طبقه بندي مي شوند:
۱) اکسيدوريداکتازها: کاتاليزور انتقال ئيدروژن، اکسيژن و يا الکترون از يک ملکول به ملکول ديگرند.
۲) ترانسفرازها: کاتاليزور انتقال گروه هايي مانند استيل، آمينو و فسفات از ملکولي به ملکول ديگر مي باشند.
۳) هيدورلازها: واکنشهاي تجزيه ي آب را کاتاليز مي کنند. نمونه ي اين واکنش ها، هيدروليز چربي ها و پروتئين ها است که براي فعاليت عادي موجودات زنده ضروري اند.
۴) لياز ها: کاتاليزوري تجزيه هاي غير ئيدروليزي مانند ديکربوکسيلاسيون و دي آميناسيون را بعهده دارند.
۵) ايزومرازها: تغييرات و تبديلات داخل ملکولي را در ايزومرهاي نوري و موضعي ممکن مي سازد. مانند اپيمرازها.
۶) ليگازها: سنتز مواد معيني را در داخل سلول کاتاليز مي کنند که در تجزيه ي ATP دخالت دارند.
● طبيعت آنزيم ها
ثابت شده است که آنزيم ها پروتئين هاي پيچيده اي با وزن ملکولي بالا هستند ، البته استثناهايي هست مانند آنزيم هاي ريبوزومي که اساس آنها RNA است.بسياري از آنزيم ها نيازمند گروه غير پپتيدي خاص براي انجام عمليات خود مي باشند که به آنها کوآنزيم گويند که خود داراي نوع هاي هولوآنزيم و آپوآنزيم اند که به عنوان يک گروه پروستتيک شناخته مي شوند.
● مکانيسم عمل آنزيم ها
عمل آنزيم مشتمل بر ايجاد يک ترکيب پيچيده بين آنزيم و مادّه مورد نظر (Substrate) است. ترکيب پيچيده ي مزبور پس از تجزيه، آنزيم مربوطه را بدون تغيير به همراه مادّه ي حاصله در محيط عمل باقي مي گذارد.
● طبيعت ويژه ي آنزيم ها
چنانچه آنزيمي تنها در مورد يک مادّه به عنوان کاتاليزور عمل نمايد اختصاصي بودن آن مطلق خواهد بود. در اغلب موارد آنزيم قادر است با بيش از يک گروه سوبسترا واکنش نشان دهد. در چنين مواردي گفته مي شود اختصاصي بودن آنزيم نسبي است.
● عوامل مؤثر بر کيفيت آنزيم
۱) تراکم مادّه
۲) ممانعت کننده ها
۳) اسيديته

مهمترين گروه از پروتئينها هستند که انجام واکنشهاي بيوشيميايي و سرعت بخشيدن به آنها را بر عهده دارند و به همين دليل اين ترکيبات کاتاليزگرهاي زيستي نامي ...

زيست حيوان مستلزم وقوع يک سري تغييرات شيميايي مداوم در بدن است. گياهان سبز بدين نحو مواد شيميايي را تبديل به قندها، نشاسته و پروتئين ها نموده و از اين ...

کوآنزيم Q۱۰ که در دسته دارويي Nutraceutical قرار مي گيرد، نام هاي مترادفي همچون يويبکينون، ميتوکينون و ويتامين Q۱۰ دارد. در واقع، اين کوآنزيم يک آنتي ...

آنزيم ها آنزيم ها حداقل يک ميليون بار سرعت واکنش ها را زياد مي کنند.اين واکنش ها از لحاظ نظري برگشت پذيرند و بايد به تعادل برسند.آنزيم ها واکنش ها را ...

کوآنزيم Q۱۰ که يوبي کوئينون هم ناميده مي شود، يک آنتي اکسيدان قوي است که در غشاي داخلي ميتوکندري تمام بافت ها يافت مي شود و براي اولين بار توسط محقق ...

پيتزا يکي از آن غذاهاي پرطرفداري است که بدغذاترين بچه ها هم معمولا آن را دوست دارند؛ غذايي که اصل ايتاليايي اش از ورقه اي نازک خمير، کمي سبزي و مقداري ...

1) پاستوريزه سازي(PASTEURIZATION): روشي براي کشتن اغلب ميکروارگانيسمهاي بيماريزا (کاهش تعداد آنها تا حدي که ايجاد بيماري نکنند) و غير فعال ساختن آنزيم ...

● خواص برگ انجير ۱)برگ پخته درخت انجير ملين است . ۲)برگ انجير را له کنيد و براي برطرف کردن درد بواسير بر مقعد بماليد . ۳)براي برطرف کردن ورم و تومورها ...

دانلود نسخه PDF - آنزيم