up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله آنزيم بتا - ماناناز PDF
QR code - آنزيم بتا - ماناناز

آنزيم بتا - ماناناز

آنزيم بتا - ماناناز در افزايش وزن و توليدات روزانه تخم مرغ موثر است

تحقيقات زيادي در رابطه با استفاده از آنزيمها در جيره غذايي تک معده اي ها و بخصوص طيور انجام گرفته و در اين تحقيقات عملکرد مثبت آنزيمها در رابطه با افزايش انرژي و قابليت هضم قندها و پروتئين جيره مورد ارزيابي قرار گرفته است. طبق گزارشات، اکثر محققين معتقدند که افزودن آنزيم به جيره غذايي طيور ، باعث اثرات ذيل خواهد شد:
▪ بالابردن قابليت هضم
▪ پايين آوردن هزينه دان
▪ بهبود در وضعيت شيميايي بستر
▪ بهتر شدن ضريب تبديل
▪ کمک به محيط زيست از طريق کاهش مواد آلي دفع شده
از ديدگاه فيزيولوژيکي، آنزيمها پروتئينهاي فعالي هستند که بعنوان کاتاليزور و يا در جهت سرعت بخشيدن به واکنشهاي شيميايي (تا حدود يک ميليون بار) عمل مي کنند بطوريکه بدون آنها مواد غذايي، نمي توانند هضم شوند. آنزيمها خود، ارگانيسم هاي زنده اي نيستند بلکه از ارگانيسم هاي زنده مثل باکتريها ، قارچها، مخمرها، يا بافتهاي گياهي تحت شرايط خاصي توليد مي شوند.
بيشتر آنزيمهاي تجارتي که منشاء قارچي دارند از Aspergillus sp. و آنهائيکه منشاء باکتريايي دارند از Bacillus sp. تهيه مي شوند.
تا کنون بيش از ۳۰۰۰ نوع آنزيم مختلف شناسايي شده است. بطور کلي تمامي آنزيمها به شرايط محيطي حساس هستند و بهترين عملکرد آنها در درجه حرارت ملايم و pH حدود ۸-۶ مي باشد.
آنزيمها ترکيبات مصرف شدني نيستند و بعد از اينکه در واکنش شيميايي شرکت کردند تغييري در شکل و ترکيب آنها بوجود نمي آيد . بنابراين بعد از انجام کار، مي توانند مجددا روي ماده غذايي ديگري کار کنند.
از ديدگاه تئوري، فعاليت آنزيمها مي تواند بطور مداوم صورت گيرد اما در عمل، همانگونه که اشاره شد آنزيمها از پروتئينها بوده و بعد از مدتي بطور طبيعي شکسته و غير فعال شده و خود نيز هضم مي گردند.
به نظر مي رسد مهمترين کار آنزيمها در دستگاه گوارش طيور، شکستن ديواره سلولي مواد غذايي جيره مي باشد و بدينوسيله مخلوطي يکنواخت از مواد مغذي را بوجود مي آورند، در نتيجه قابليت هضم مواد غذايي بخصوص کربو هيدراتها را افزايش مي دهند.
● ساختمان ديواره سلولي آندوسپرم :
ديواره سلولي آندوسپرم از بخش هاي کربوهيدراتي و مقدار کمي پروتئين و اسيدهاي فنوليک تشکيل شده است . بخش کربو هيدراتي شامل :
▪ پلي ساکاريدها که عبارتند از
سلولز
همي سلولز
پنتوزان
▪ اليگو ساکاريدها که شامل :
رافينوز
استاکيوز
رشته هاي باريک سلولز در بين پليمرهاي غير سلولزي احاطه شده است و زنجيره هاي گلوکان سلولز بشکلي سازمان يافته بهمديگر اتصال دارند بطوريکه اين کربوهيدراتها در اثر اين نوع اتصال غير محلول بوده و نسبت به هضم آنزيمي مقاوم مي باشند.
مقدار سلولز موجود در ديواره سلولي آندوسپرم دانه غلات کم است و لذا از نظر تغذيه اي اهميت کمي دارد. عمده کربوهيدرات ديواره سلولي اين سلولها از هتروپليمرهايي نظير بتاگلوکان و آربينوزايلن (پنتوزان) تشکيل شده است . هر دو پليمر مذکور در دانه غلات وجود دارد. ولي نسبت آنها به يکديگر و مقدار کلي آنها در دانه ها متغير است . به عنوان مثال درجو ويولاف بتاگلوکان بيشتر است در حاليکه در گندم وچاودار و تريتيکاله آرابينوزها در سطوح بيشتري يافت مي شوند.
پروتئينها و اسيدهاي فنوليک در مقادير کمي در ديواره سلولي يافت شده وليکن نقش مهمي را در پايداري ديواره سلول بازي مي کنند.
اسيدهاي فنوليک (عمدتا اسيد فروليک) به طور عمده با آرابينوزايلنها استريفه شده است.
● اثرات تغذيه اي پلي ساکاريدهاي غير سلولزي :
نشاسته موجود در غلات در داخل سلولهاي آندوسپرم قرار دارند لذا براي دستيابي به اين منبع انرژي تجزيه ديواره سلولي آندوسپرم بسيار حائز اهميت است از اينرو آنزيمها در استفاده بهينه از مواد نشاسته اي موجود در غلات نقش بسيار مهمي را ايفا مي کنند.
● اثرات تغذيه اي پلي ساکاريدهاي غير سلولزي :
پلي ساکاريدهاي غير نشاسته اي به دو بخش محلول و نا محلول در آب تقسيم بندي مي شوند. بخشهاي محلول که شامل بتاگلوکان و آرابينوزايلن است در مورد استفاده قرار گرفتن مواد مغذي مانند نشاسته توسط طيور نقش مهم و تعيين کننده اي را ايفا مي کنند.
مکانيسم اثر اين مواد بدو صورت قابل تفسير است :
▪ پس از خوردن دانه، بتاگلوکان و آربينوزايلن حل شده و موجب افزايش ويسکوزيته مواد هضمي مي شوند. از اين مکانيسم بعنوان عامل عمده محدود کننده ارزش تغذيه اي جو، يولاف، چاودار و گندم ياد مي شود.
▪ ديواره سلولي که بخش عمده اي از آنرا اين مواد تشکيل مي دهند بعنوان سدي در راه رسيدن آنزيمهاي هضمي به مواد مغذي يا عاملي که سرعت اينکار را کم مي کنند عمل مي نمايد.
در نتيجه افزايش ويسکوزيته مواد هضمي، سرعت انتشار آنزيمها، انتشار مواد مغذي و حرکت مواد در دستگاه گوارش همگي کمتر مي شود و در نتيجه هضم و جذب مواد مغذي و ميزان مصرف خوراک پايين مي آيد. هر چه مولکول بزرگتر باشد اثر افزايش ويسکوزيته بر سرعت انتشار آن بيشتر خواهد بود در نتيجه چربيها بواسطه بزرگي ذرات بيش از ساير مواد مغذي تحت تأثير قرار مي گيرند.
کند شدن حرکت مواد هضمي در دستگاه گوارش موجب افزايش جمعيت ميکروبي در روده کوچک مي شود که اثر منفي بر عملکرد حيوان مي گذارد. از طرف ديگر افزايش ويسکوزيته موجب کاهش سطح برخي از آنزيمهاي لوزالمعده از جمله آميلاز در مجراي روده کوچک مي شود. اثر ديگر ديواره سلولي همانگونه که ذکر شده ايجاد کردن سدي در برابر دستيابي آنزيمها به نشاسته و پروتئين داخل سلول و يا کند کردن دستيابي آنزيمها به مواد مذکور مي باشد که درنتيجه اين کار از قابليت هضم مواد مغذي مذکور کاسته شده و يا آزاد شدن آنها به تأخير مي افتد يعني در انتهاي روده کوچک آزاد مي شوند.
علاوه بر اثرات مذکور بتاگلوکان هضم نشده موجب چسبندگي مدفوع در حيوان مي شود که وضعيت بستر را نامطلوب مي سازد . در طيور تخمگذار اين مورد باعث افزايش تخم مرغهاي کثيف مي گردد.
با توجه به مطالب فوق برخي از غلات به دليل داشتن مواد مذکور ميزان انرژي قابل متابوليسم کمتري را نسبت به غلاتي نظير ذرت در تغذيه طيور بخصوص طيور گوشتي دارند. بنابراين در زمانيکه از اينگونه غلات (جو، يولاف، چاودار و گندم) به مقدار بيش از حد توصيه شده استفاده مي شود، استفاده از آنزيم جهت حداکثر بهره وري از مواد مغذي موجود در اين غلات لازم بنظر مي رسد.
بايد توجه داشت که آنزيمهاي تجارتي موجود، هر کدام بر روي پلي ساکاريدهاي مخصوصي عمل مي کنند . بطور مثال در جيره اي که از دانه جو و گندم تشکيل شده بترتيب مي توان از آنزيمهاي گلوکاناز و گزيلاناز استفاده نمود که بطور کامل در جداول (شماره ۲ و ۳) ذکر شده است. بطور کلي در نتيجه استفاده از آنزيم، قابليت هضم چربيها، پروتئينهاو بخصوص کربوهيدراتها بهبود يافته و باعث افزايش انرژي قابل متابوليسم ظاهري مي شود. البته اين مقدار بسته به نوع آنزيم تهيه شده در کارخانجات مختلف، متفاوت است و در هنگام مصرف بايد به ميزان توصيه شده توجه شود.

مهمترين گروه از پروتئينها هستند که انجام واکنشهاي بيوشيميايي و سرعت بخشيدن به آنها را بر عهده دارند و به همين دليل اين ترکيبات کاتاليزگرهاي زيستي نامي ...

زيست حيوان مستلزم وقوع يک سري تغييرات شيميايي مداوم در بدن است. گياهان سبز بدين نحو مواد شيميايي را تبديل به قندها، نشاسته و پروتئين ها نموده و از اين ...

بتامازون موارد مصرف‌: بتامازون‌ براي‌ درمان‌جايگزيني‌ در نارسايي‌ غده‌ فوق‌ كليوي‌استفاده‌ مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ دردرمان‌ علامتي‌ اختلالات‌ التهاب ...

● ابرهاي طبيعي : ابرهاي شبتاب ، ابرهايي هستند كه نور خورشيد را مد تها پس از غروب در خود حفظ مي كنند . اين امرنشان دهنده آن است كه اين ابرها در ارتفاع ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

تا کنون تلاش و تحقيقات فراواني در رابطه با ميزان استفاده از آنزيم در جيره هاي غذايي طيور گوشتي که با مواد غذايي کم ارزش تر طراحي شده اند بعمل آمده است ...

● بتائين بتائين يا تري متيل گليسين يك تركيب آمونيوم چهار وجهي ميباشد كه اولين بار در چغندر قند كشف شد. بتائين مادهاي است سفيد رنگ وگرانوله كه يكي از م ...

● بتائين بتائين يا تري متيل گليسين يك تركيب آمونيوم چهار وجهي ميباشد كه اولين بار در چغندر قند كشف شد. بتائين مادهاي است سفيد رنگ وگرانوله كه يكي از م ...

دانلود نسخه PDF - آنزيم بتا - ماناناز