up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله آنتي ييوزيس PDF
QR code - آنتي ييوزيس

آنتي ييوزيس

آفات مهم غلات

سن گندم
- سن مادر در اواخر اسفند تا اوايل فروردين موقعي که دماي هوا به حدود 10 درجه برسد از مخفيگاههاي زمستانه خود که عمدتا در زير گياهان چند ساله از جمله گون مي باشخارج مي شوند .- سن مادر با تغذيه از برگها و جوانه انتهايي تا حدود 50% خسارت وارد مي کند .
- سن مادر تحرک زيادي دارد و تا 10 تا 15 کيلومتر مي تواند پرواز کند و با تغذيه از يک مزرعهپس از 4 تا 5 روز پرواز کرده و به مزارع ديگر مي رود.
- پس فرصت مبارزه با سن محدود مي باشد و در ضمن با يکبار مبارزه کار تمام نمي شود چون ممکن است سن هاي ديگري دوباره از مخفيگاههاي خود خارج شده و وارد مزرعه شوند يا از مزارع ديگر که مبارزه انجام نشده است وارد شوند.
- سن مادر بعد از تغذيه جفتگيري کرده و تخم هاي خود را در زير برگها و بصورت دستجات 14 تا 16تايي در دو رديف مي کذارد . رنگ آنها در ابتدا سبز و بعد تيره مي شود .
- تخمها پس از 7 تا 10 روز تفريغ مي شوند و پوره هاي سن يک خارج مي شوند .
- بيشترين خسارت را پوره هاي سن 2 و3 وارد مي آورند که با مکيدن دانه هاي شيري گندم خسارت کيفي به محصول وارد مي آورند .
- از سموم مورد استفاده مي توان فنيتريتيون و فنتيون با دز مصرفي 1 ليتر در هکتار ودسيس با دز مصرفي 300 سي سي در هکتار را معرفي نمود .
- از پارازيت هاي سن ميتوان از زنبور تلنموس که تخمهاي سن را پارازيت مي کن و مگس فازياکه خود سن را پارازيت مي کند نام برد .
________________________________________
سن هاي پا برگي (Coreidae )
اعضاي اين خانواده در اندازه متوسط بوده و غدد مولد بو د آنها خوب رشد کرده است . اين غدد در طرفين قفس سينه بين پيش ران هاي 2 و 3 باز مي شوند . سر اين سن ها باريکتر از پيش قفس سينه است . در تعدادي از گونه ها ساق عقبي رشد زيادي کرده و شبيه برگ مي باشد
اغلب اين سن ها از شيره گياهي تغذيه مي کنند ولي تعدادي شکارگر هستند.
مثال : گونه Anasa tristis که از آفات مهم کدوئيان مي باشد
________________________________________
ملخ مراکشي Dociostaurus maroccanus (orth:Acrididae)
چون اولين بار در مراکش جمع آوري شد به آن ملخ مراکشي گويند.اين آفت در نواحي کوهستاني و ارتفاعات خشک نواحي مديترانه وجود دارد.در ايران ملخ مراکشي از استانهاي مرکزي،فارس،آذربايجان شرقي،گرگان،خوزستان،مازندر ان،ايلام،سمنان گزارش شده است.
شناسايي:
در روي پيش گرده علامتي شبيه به X وجود دارد.
تخمگذاري:
اين حشره داراي کپسول تخم مي باشد.تخمها در قسمت انتهايي اين کپسول به شکل اُريب در دسته هاي40-18 تايي در رديفهاي 4-3 تايي گذاشته ميشود .
زيست شناسي:
اين حشره قسمت اعظم سال را (تابستان،پاييز، زمستان) را بحالت تخم مي گذراند.کپسول تخم معمولاً در نواحي تپه ها که خاکهاي فشرده و عاري از پوشش گياهي دارند تشکيل مي شوند.طول دوران پورگي 40-35 روز و طول دوران حشره کامل 60-20 روز است.پوره ها بيشتر از برگهاي گرامينه تغذيه مي نمايند ولي در سن پنجم علاقه به تغذيه از غلات دارند.
روشهاي مبارزه:
1-بيولوژيک : عده زيادي از پرندگان نظير سارگلو قرمزpastor roseus))،گنجشک،کلاغ سبزقبا از دشمنان طبيعي ملخها ميباشند.سوسکهاي خانواده Meloidae در مرحله لاروي از تخمهاي اين آفت تغذيه مي کنند.همچنين مگسهاي خانواده Tachinidae روي بدن ملخهاي کامل و پوره تخم مي گذارند که لارو آنها پارازيت داخلي اين آفت مي باشد.
2-شيميايي :
فنيتروتيون (ulv 96%)و 5 . - 4 . ليتر به محض خروج پوره ها.
مالاتيو ن (ulv 96%) و 1.5 - 7 . ليتر به محض خروج پوره ها.
ليندين(طعمه) wp و 50 - 250 کيلو گرم به محض خروج پوره ها (طعمه مسموم شامل سبوس گندم با برنج به ذرت 100 کيلوگرم+ليندين 500 تا 1000 گرم آب به اندازه مرطوب شدن)
فنيتروتيون EC 50% و 1 ليتر به محض خروج پوره ها.
فوکسيم + پروپسکور ULV 93% و 4 . ليتر به محض خروج پوره ها.
ديفلوبنزورون ODC 45%و 200 سي سي
________________________________________
سن آئليا ( Aelia spp (Hem:pentatomidea
معرفي:
در ايران 4 گونه از اين جنس وجود دارند که بيشتر در نواحي شمال و غربي کشور وجود دارند.اهميت اين حشرات پس از گندم در درجه دوم قرار دارد.
َ
1- A . acuminata 2- A . furcul
3- A . rostrata 4 A . virgiata
زيست شناسي:
زمستان را بصورت حشره کامل و در دامنه کوهها،دره ها ،دشتهاي مشرف به کوهستان در پاي بوته هاي گياهان يا در زير کلوخه هاي خاک به حالت استراحت بسر برده،در اوايل بهار به مساعر شدن هوا از اين محلها خارج و روي گرامينه هاي وحشي تخمريزي مي کنند.چون اين گياهان عمر کوتاهي داشته بعد از مدتي از بين مي روند و زود مي خشکند.در نتيجه پوره هاي سن 3 به بالا به مزارع جو و گندم مجاور مي کنند و از خوشه ها، برگها و ساقه هاي سبز آبدار گندم تغذيه مي کنند.
روشهاي مبارزه :
مبارزه شيميايي:
1- فنيتروتيون Ec 50% و1 ليتر در هکتار
2-فنتيون Ec 50%و 1.2 -1
3- تري کلروفن Sp 80% و1.2 کيلو گرم درهکتار
4-دلتا مترين EC 2.5 % و 300 سي سي در هکتار
________________________________________
سن گندم (کاسه پشتک وراميني) Eurygaster integriceps HEM : Scutelleridae
معرفي:
يکي از آفات مهم گندم و جو است و جرو آفات عمومي مي باشد.
مناطق مهم انتشار در کشور:
اغلب مناطق گندمکاري کشور
خسارت:
1-سن مادر: سنهاي زمستانگذران مي باشند(نر يا ماده) که ارتفاعات زمستانگذران خود را ترک نموده و در بهار به مزارع گندم و جو ريزش مي نمايند.
2-پوره ها:پوره هاي سن اول و دوم تغذيه چنداني نداشته ولي از سن سوم به بعد تغذيه آنها رو به افزايش گذاشته و در سن 4 و 5 به حداکثر خود مي رسند.
3-سن هاي نسل بهاره:اين حشرات که همان سن هاي بالغ نسل جديد مي باشند براي ادامه رشد و بدست آوردن قدرت پرواز به محلهاي تابستانه و زمستانه خود احتياج به تغذيه از دانه هاي سفت و آماده برداشت گندم دارند.
چنانچه تراکم پوره ها در متر مربع به بيشتر از 5 عدد پوره برسد مبارزه بر عليه سن گندم ضروري است.
خسارت در رابطه با گياه ميزبان:
1-خسارت سن در مرحله پنجه زني به تشکيل ساقه يا ابتداي تشکيل خوشه:در اين مرحله حشرات نر يا ماده زمستان گذران از شيره برگ،شيره جوانه مرکزي،شيره ساقه جوان (قبل از ظهور خوشه با ابتداي نشکيل خوشه) مکيده و خوشه را خشک مي نمايد.اين گونه خسارت خسارت کمي نام دارد و در نهايت خوشه تشکيل نمي شود.
2-خسارت در مرحله گل دادن و ابتداي تشکيل دانه:در اين مرحله از رشد حشرات کامل زمستان گذران و پورهاي سنين پايين خسارت زده مي شود که يا شيره ساقه را مي مکد و خوشه مي خشکد و ياپوره هاي سنين 2و3 از خوشه گندم و جو در مرحله گلدهي تغذيه و در نهايت دانه پوک مي شود.
3-خسارت در مرحله شيري و خميري شدن دانه تا رسيدن گندم:در اين مرحله سن هاي بالدار و پوره ها فقط از دانه تغذيه مي کنند و به هيچ عنوان ساقه را نمي مکند.در اين مرحله خسارت کيفي بيشتر مد نظر است چون سنها آنزيمهايي را براي اينتروليز پروتئينهاي دانه گندم وارد دانه گندم ميکنند که اين آنزيم ها در داخل دانه باقي مي مانند و در نهايت کيفيت خميري آرد پايين آورده و اصطلاحاً خمير ور نمي آيد.
زيست شناسي:
زمستان را بصورت حشره کامل زير پاي بوته هاي گون يا Astrogalus و درمنهArtemesia حالت دياپوز مي گذرانند.در بهار وقتي دما به 20 درجه سانتي گراد مي رسد سنها از اماکن زمستهنه خارج و بطور دسته جمعي پرواز مي کنند.پرواز سنها معمولاً در اواخر اسفند و اوايل فروردين ماه شروع و در مناطق سردسير از اواسط ارديبهشت ماه تا اوايل خردادماه ادامه دارد.در يک مزرعه 2 يا 3 بار ممکن سن است ريزش نمايد.
معمولاً 5-4 روز بعد از ريزش،جفتگيري کرده و 5 روز بعد تخمريزي مي کنند.تخمها 3-2 رديفي در دسته هاي 14 عددي در زير برگها قرار داده مي شوند.دوره جيني تخم 2-1 هفته طول مي کشد سپس پوره ها خارج مي شوند و سپس حشرات کامل نسل بهاره ظاهر مي شوند.حشرات کامل نسل بهاره پس از ذخيره چربي مورد نيازبدن خود براي تابستانگذراني به ارتفاعات شمالي مي روند.سنها پس از ريزش اولين بارندگي هاي از ارتفاعات شمالي به دامنه هاي جنوبي مي روند و در زير بوته هاي گون و درمنه زمستانگذراني مي کنند.
مبارزه:
1- مبارزه بيولوژيک:
7 گونه زنبور پارازيتوئيد تخم از خانواده Hym:Scelionidae :
basalis Asolcus=Trissolcus
T.grandis
T.rufiventris
T.semistriatus
T.vassilievi
T.festiva
T.tumidus
5 گونه مگس از خانواده ( DIp:Tachinidae ) که در مرحله لاروي پارازيت داخلي حشرات کامل سن گندم هستند:
Phasia oblango
Phasia subcoleoptera
Ectophasia rubra
Chryseria helluo
Helomyia lateralis
2-مبارزه زراعي:
• کشت زود در پاييز(هراکشت) و برداشت سريع در آخر بهار
• کشت واريته هاي زودرس
• برداشت دو مرحله اي محصول بدين صورت که در مرحله خميري خوشه ها را درو مي کنند و با تسريع در خشک کردن آنها چند روز بعد اقدام به کوبيدن آنها مي کنند.
• کشت جو در مناطق سن خيز چون زودتر از گندم برداشت مي شوند.
3- مبارزه شيميايي:
1- فنيتروتيون Ec 50%و 1 ليتر در هکتار
2-فنتيون Ec 50% و1.2 -1
3- تري کلروفن Sp 80%و 1.2 کيلو گرم درهکتار
4-دلتا مترين% EC 2.5 و 300 سي سي در هکتار
________________________________________
سوسک سياه گندم Zabrus tenebrioides
(col.: Carabidae)
معرفي آفت
لاروها از برگ و حشرات کامل از گل و دانه ها در مرحله شيري تغذيه مي نمايند. خسارت لارو روي جوانه هاي گندم مشاهده مي شود که در اثر آن برگها روي زمين مي خوابند. خسارت اين آفت بصورت لکه اي در مزرعه ديده مي شود و حشرات کامل روز گندمهاي شيري از قاعده دانه شروع به تغذيه مي کنند. آفت درتمام مناطق کشور بويژه گلستان، مغان، لرستان، آذربايجان، فارس، کرمانشاه و ايلام گسترش دارد.
زيست شناسي
زمستان را به صورت لارو در زير خاک به سر مي برد. در اوائل بهار از برگهاي ضعيف غلاتي که تازه سبز شده اند تغذيه مي کنند. حشرات کامل در اواخر بهار و اوائل تابستان هنگامي که دانه هاي غلات شيري شده اند شروع به تغذيه مي کنند. سپس جفت گيري و حشره ماده تخمها را تا عمق 18 سانتي متري به صورت تک تک يا در دسته هاي 5-3 عددي در خاک مي گذارد. هر حشره ماده 80-40 عدد تخم مي گذارد. دورة جنينين تخم 17-8 روز و 3 سن لاروي دارد. لارو به صورت سن 1 يا 2 و به ندرت به صورت سن 3 زمستانگذراني مي کند. اين حشره ديا پوز حقيقي ندارد ولي فعاليت تغذيه اي آن در فصل سرد نقصان مي يابد. طول دوره لاروي حدود 86 روز و لارو در طول روز در دالانهاي زيرزمين استراحت نموده و شبها براي تغذيه خارج مي شود. ابتدا از پارانشيم خوره و رگبرگ را به جا مي گذارد. علاوه بر غلات از گرامينه هاي وحشي نيز تغذيه مي کند. شفيره در لانه هاي لاروي در خاک تشکيل مي شود. دورة شفيرگي حدود 18 روز و 1 نسل در سال دارد.
کنترل شيميايي:
1- ديازينون G 5 %و- 30-40 کيلوگرم در هکتار بمحض ديدن اولين خسارت
2- ديازينون EC 60 % و 1 ليتر در هکتار بمحض ديدن اولين خسارت
3- کارباريل WP 85 % و3.5-3 کيلوگرم در هکتار بمحض ديدن اولين خسارت
4- فوزالن EC 35% و 2-1.5 ليتر در هکتار بمحض ديدن اولين خسارت
5-کلرپيريفوس EC 40.8 % و 2-1.5 ليتر در هکتار بمحض ديدن اولين خسارت
کنترل زراعي:
1-تناوب زراعي.
2-انجام شخم و ديسک پس از برداشت
________________________________________
مينوز برگ غلات Cereal leaf miner
Syringopais temperatella
(lep.: Elachistidae)
معرفي آفت
به نامهاي دفک، شعله، کرف معروف است.
يکي از آفات گياهان زراعي گرامينه نظير گندم، جو، يولاف و برخي از علفهاي هرز اين خانواده مي باشد. همچنين از علفهاي هرز خانواده Malvaceae و Compositae نيز تغذيه مي نمايد. لارو اين آفت از بين دو اپيدرم فوقاني و تحتاني تغذيه نموده و فضولات خود را به جا مي گذارد که اين فضولات قهوه اي و سپس سياهرنگ مي گردد. به نامهاي محلي دفک، شعله، کرف معروف است و در کشورهاي عربي به آن دودي مي گويند. آفت در فارس، ايلام، لرستان، کرمانشاه، بوشهر، گلستان، خوزستان و کوهکيلويه شايع است.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت لاروهاي سنين دوم به بعد در داخل برگهاي غلات و علفهاي هرز ميزبان سپري مي کند. در اواخر اسفند و اوائل فروردين لاروها از برگ خارج در اعماق 1-5 0 سانتي متري خاک با تشکيل پيله سفيد رنگ تبديل به شفيره مي شوند. دوره شفيرگي حدود 2 هفته، سپس حشرات کامل ظاهر مي شوند. طول عمر حشرات کامل حدود 3 هفته مي باشد. حشرات کامل پس از 2-1 روز تغذيه از شهد گلها و گياهان مرتعي جفت گيري و تخم ريزي مي کنند. تخمها دسته اي به تعداد 56-29 عدد در پاي بوته ها، در بين درزها و شکاف خاک گذاشته مي شود. دوره جنيني تخم 12-10 روز. سپس لاروهاي تئونات وارد خاک شده و در درون خاک حجره گلي را تشکيل مي دهد و تمام طول دوران گرم بهار و تابستان را به حالت دياپوز سپري مي کنند. از اوائل آذر يا زودتر بعد از ريزش اولين بارنهاي پائيزي يا اولين آبياري در مزارع آبي لاروها به تدريج از حالت دياپوز خارج و فعال شده، از بوته ها بالا رفته خود را به نوک برگ رسانده وارد پارانشيم مياني برگ مي شوند. لاروها پس از رشد کامل وارد خاک شده و تبديل به شفيره مي شود. بنابراين 1 نسل در سال دارد.
کنترل
زراعي :
1-تناوب زراعي
2-شخم تابستانه بعد از برداشت محصول.
3-آتش زدن کاه و کلش مزارع (تقريباً هر 4 سال يکبار کافي است).
4-چراي سبز مزارع آلوده
شيميايي : ديازينون EC 60 % ، 1 ليتر در هکتار ، در اوايل پنجه زني ، 1 نوبت
________________________________________
زنبور ساقه خوار گندم Wheat stem sawfly
Cephus pygmaeus
(Hym: Cephidae)
معرفي آفت
علاوه بر گندم، جو، چاودار و يولاف را نيز مورد حمله قرار مي دهد. لارو اين آفت در داخل ساقه گياهان ميزبان شده و از بافت داخلي ساقه تغذيه مي کند و مانع رسيدن شيره گياه به خوشه شده و دانه ها پوک و سبک مي گردند. (بنابراين خوشه سبک است و صاف مي ايستد در صورتي که خوشة سالم سنگين است و خميده. يکي از راههاي تشخيص، صاف ايستادن خوشه به دليل سبکي است.)
زيست شناسي:
يک نسل در سال داشته و زمستان را به صورت لارو در داخل پيله در درون طوقه گندم و جو به حالت دياپوز سپري مي کند. از اواخر اسفند يا اوايل فروردين در صورت مناسب بودن شرايط محيطي مخصوصاً رطوبت خاک لاروها در همان محل تبديل به شفيره شده و حشرات کامل از اواخر فروردين ماه در مزارع غلات ظاهر مي شوند. در صورتي که شرايط مساعد نباشد لاروها به همان صورت تا بهار سال بعد باقي مي ماند (برخي 1 نسل را در 2 سال طي مي کنند اگر رطوبت خاک کافي نباشد.) حداکثر جميت حشرات کامل در ارديبهشت ماه ظاهر مي شود. حشرات کامل بعد از تغذيه از نوش گلها بويژه گلهاي ازمک و خردل وحشي، جفت گيري و حشره ماده با تخم ريزخ ود بصورت انفرادي در داخل ساقه گندم تخم ريزي مي نمايد. در هنگام تخم گذاري معمولاً‌ گندم در مرحله ساقه رفتن و در مزارع زود کاشت در حال خوشه رفتن است. به طور کلي مزارع زود کاشت و ارقام زود رس ترجيح داده مي شوند.
تخم در داخل ميانگره هاي بالائي ساقه قرار داده مي شود. (لارو اگر در وسط باشد تغذيه ناکافي دارد ولي در بالا تغذيه کافي دارد.) دورة جنيني 12-8 روز سپس لاروها به طرف پائين ساقه شروع به فعاليت مي کنند. دورة لاروي 30-25 روز و در اين زمان لارو خود را به محل طوقه در داخل خاک رسانده و قسمتي از جدار طوقه را به صورت دايره جويده و نازک مي کند و سپس مواد جدا شده را به ترشحات بزاقي مخلوط و درپوش محکمي براي لانة خود به وجود مي آورد و پس از تنيدن پيله نازک حدود 9-8 ماه از سال را (تابستان، پائيز، زمستان) به صورت دياپوز سپري مي کند. اواخر اسفند يا اوايل فروردين لارو تبديل به شفيره شده. دورة شفيرگي 25-20 روز، سپس حشرات کامل همزمان با مرحله ساقه رفتن و شروع مرحله خوشه رفتن گندم ظاهر مي گردند.
کنترل:
1-شخم عميق يا سطحي و زير رو رو کردن کلشهاي آلوده.
2-سوزاندن بقاياي گياهي.
3-تناوب زراعي.
4-تغيير تاريخ کشت چون اين حشره بيشتر گندمهاي زمستانه و زودرس را مورد حمله قرار مي دهد. با کشت ارقام ديررس مي توان از ميزان خسارت آفت کاست.
5-رقم گندم آزادي و رقم جو و الفجر نسبت به اين آفت تا حدودي مقاومند.
6-کود و تقويت گندم باعث دوام و ايستادگي ساقه مي شود و قدرت تحمل گندم را در مقابل آفت را زياد مي کند.
________________________________________
مگس فري گندم fruit fly
Oscinella frit
(Dip: Chloropidae)
معرفي آفت
يکي از آفات گندم، جو، يولاف، ذرت، چاودار مي باشد. لارو آفت با تغذيه از جوانه مرکزي گندم و جو سبب خشک شدن آن مي گردد و در اثر حمله اين آفت جوانه هاي ديگري از اطراف بوته خارج شده و بوته بسيار پر پشت ولي رشد نکرده و خوشه تشکيل نمي شود.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت لاروسن آخر به سر مي برد. در اوايل بهار تبديل به شفيره شده و پس از حدود 1 هفته حشرات کامل ظاهر مي شوند. پس از تغذيه هر مگس ماده حدود 40-30 عدد تخم در غلاف برگ و به ندرت در پهنک برگ يا کنار طوقه گندم و يا گرامينه هاي ديگر قرار مي دهند. 5-3 روز بعد لاروها ظاهر و به سمت جوانه مرکزي بوته رفته و به ترتيبي که گفته شد خسارت مي زنند. دوران لاروي 3-2 هفته، سپس لاروها در لابه لاي برگها تبديل به شفيره مي شوند و پس از حدود 1 هفته حشرات کامل نسل دوم ظاهر مي شوند.
لاروهاي نسل دوم خود را به گندمهاي شيري رسانده و از آنها تغذيه مي نمايند. اين حشره ممکن است تا 3 نسل در سال داسته باشد.
کنترل:
1-زراعتهاي کُرپه (دير کاشت) بيش از مزارع هراکشت (زود کاشت) مورد حمله قرار مي گيرند. بنابراين بايستي از کشت غلات بهاره در مناطق آلوده خودداري کرد.
2-نسل تابستانه آفت روز علفهاي هرز خانواده گرامينه سپري مي گردد. بنابراين توصيه مي شود نسبت به وجين علفهاي هرز ميزبان آفت اقدام شود
________________________________________
مگس زرد ساقة گندم Chlorops pumilionis
(Dip.: Chloropidea)
معرفي آفت
در درجه اول به گندم و جو و به ندرت به چاودار حمله مي کند. لاروها تغذيه خود را از خوشه نورس شروع کرده و به طرف ساقه و پائين پيشري مي کند. در اثر حمله آفت برگهاي بالائي بوته رشد ننموده، بوته گندم کوتاه و ضعيف مي شود و با باز کردن ساقه کانال تغذيه اي مگس را مي توان مشاهده کرد.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت لارو در داخل ساقه گندم سپري نموده، در ابتداي فصل بهار تبديل به شفيره شده سپس حشرات کامل ظاهر و پس از جفت گيري تخمهاي خود را در سطح فوقاني برگها و کنار رگبرگ اصلي قرار مي دهد. معمولاً‌ روي هر بوته 2-1 عدد تخم ديده مي شود. لاروها پس از خروج در ساقه شروع به فعاليت و در بند اول ساقه تبديل به شفيره و سپس حشرات کامل نسل دوم ظاهر مي شوند که مجدداً روي برگهاي غلات پائيزه تخم ريزي مي کند و لاروهاي اين نسل در نزديک طوقه در ساقه گندم زمستان گذراني مي کند.3-2 نسل در سال دارد.
کنترل:
1-کاشت ارقام زودرس.
2-تناوب زراعي.
________________________________________
مگس ساقه گندم Meromyza Saltatrix
خسارت آن شبيه به مگس فري گندم مي باشد و لارو از جوانه مرکزي و ساقه لطيف گندم همچنين از گل و دانه نرم غلات تغذيه مي کند. حشره کامل زرد کم رنگ، پشت سينه داراي 3 نوار طولي و روي شکم نيز سه نوار تيره وجود دارد. لارو پس از رشد کامل 8-6 ميلي متر طول دارد. زمستان را به صورت لارو در ساقه و در طوقه غلات پائيزه يا برخي از گياهان گرامينه مي گذارند.
کنترل:
1-زراعتهاي کُرپه (دير کاشت) بيش از مزارع هراکشت (زود کاشت) مورد حمله قرار مي گيرند. بنابراين بايستي از کشت غلات بهاره در مناطق آلوده خودداري کرد.
2-نسل تابستانه آفت روز علفهاي هرز خانواده گرامينه سپري مي گردد. بنابراين توصيه مي شود نسبت به وجين علفهاي هرز ميزبان آفت اقدام شود
________________________________________
شپشک ريشة گندم Porphyrophora tritici
(Hom.: Margaradidae)
معرفي آفت
آفت مذکور در مزارع ديم گندم و جو استانهاي همدان، مرکزي، اردبيل، زنجان، کرمانشاه، کردستان و فارس مشاهده شده است و علاوه بر اين از ريشه دو گونه علف هرز Boissiera Sp. و Agropyrom Sp. از خانواده گرامينه نيز جمع آوري گرديده است. اين حشره بعد از تفريخ از تخم در روز ريشة گندم (محل پنجه زني) مستقر شده و با تغذيه از شيرة گياهي ميزبان، موجب ضعف بوته ها و مانع پنجه زني و رشد طبيعي آنها مي گردد. کليه بوته هاي آلوده اکثر انشعابات خود را از دست مي دهند. بوته هاي مورد حمله نسبت به بوته هاي سالم از قدرت ريويش فوق العاده کمتري برخوردار بوده و به صورت علفي در آمده و رنگ آنها نيز به تدريج به زردي مي گرايد به نحوي که بوته هاي آلوده در مزارع به سهولت قابل تشخيص مي باشند. اغلب بوته هاي آلوده به مرحله بارورري و خوشه دهي نمي رسند و بوته هائي که به اين مرحله مي رسند اولاً طول آنها بسيار کمتر از بوته هاي سالم بوده و ثانياً پنجه زني آنها نيز به مراتب کمتر از بوته هاي سالم مي باشد.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت پوره هاي سن اول در زير خاک سپري کرده و در اوايل بهار با مساعد شدن شرايط آب و هواي محيط در روي ريشه از شيره گياهي تغذيه مي کند. پوره پس از گذراندن مرحله سن يکم، در مرحلة دوم پورگي به شکل حبابي به نام سيست در مي آيند. از نيمة دوم ارديبهشت ماه فعاليت تغذيه اي Cyst کاسته شده و تغيير رنگ مي دهد و در اواخر ارديبهشت ماه حشرات ماده از Cyst خارج مي شوند. خروج حشرات ماده تا دهه اول خرداد ماه ادامه دارد. بعد از طي حدود 7-5 روز حشره بدنش فشرده تر شده و بي حرکت، در حالي که تارهاي ابريشمي بلند و سفيد رنگ شبيه تار پنبه دور بدنش ترشح مي نمايد. اگر به تدريج بر انبوهي و طول اين تارها افزوده شده و بعد از 10- روز، بدون هيچگونه تغييرات ظاهري در لابه لاي تارهاي مذکور شروع به تخم ريزي مي نمايند. حشره در طبيعت تخم هاي خود را در عمق هاي 8-5 سانتي متري خاک قرار مي دهد. تعداد تخمهاي شمرده شده حداکثر تا 284 عدد و حداقل آن 24 عدد بوده است. حشره بصورت بکرزائي تخمگذاري مي کند ولي با توجه به وجود افراد نر احتمال توليد مثل دو جنسي نيز وجود دارد. حشره زمستان را به صورت پوره هاي سن اول در زير خاک سپري مي کند و با مساعد شدن شرايط اقليمي فعاليتهاي خود را در اواخر اسفند يا اوايل بهار از سر مي گيرد.
کنترل:
1. برداشت بموقع
2. شخم عميق پس از برداشت
3. تناوب زراعي
4. آيش
5. کنترل علفهاي هرز
________________________________________
شته روسي گندم Diuraphis noxia (Mord.)
اين شته ها منحصراً‌ روي غلات منجمله گندم هستند. در ايران فرم جنسي جمع آوي نشده و احتمالاً بصورت بکرزائي توليد مثل مي کنند. معمولاً خوشه هاي گندم و جوي آلوده خميده مي شوند. در شيراز ناقل بيماري نوار زرد گندم وجود دارد (ايزدپناه، 1361). برگ انتهائي گياهان آلوده برنگ زرد و سفيد درآمده خشک مي شود. در مراحل ابتدائي الودگي لبه برگها در امتداد طولي خود لوله مي شوند. گاهي فاصله برگها کم شده ساقه بد شکل مي شود. مي تواند ناقل بيماري موزائيک جو نيز باشد.
اين حشره ضمن تغذيه از قسمت عمقي بافت برگ و مکيدن شيره گياهي برگ ها را به صورت لوله اي در مي آورد، به همراه بزاق خود توکسيتي به داخل گياه تزريق مي کند که موجب کاهش ظرفيت فتوسنتز و در نتيجه آسيب غشاي کلروپلاست ها مي شود. به همين دليل مبارزه با اين شته به وسيله سموم تماسي، در عمل با مشکل مواجه مي شود. ولي سموم سيستميک مؤثر هستند. دشمنان طبيعي اين آفت قادر به يافتن شته ها در داخل برگ هاي لوله شده نيستند بنابراين يکي از بهترين راه هاي کنترل اين آفت استفاده از ارقام مقاوم است.
کنترل شيميايي:
1-اکسي ديمتون متيل EC25% و1.5 ليتردر هکتار ، اوايل ظهور سنبله ها ، 1 نوبت
2- ديمتوآت EC40%و1.5 ليتردر هکتار ، اوايل ظهور سنبله ها ، 1 نوبت
3- پريميکارپ WP50% و0.5-1 کيلو گرم در هکتار ، اوايل ظهور سنبله ها ، 1 نوبت
4- تيومتون E25% و 1 ليتر در هکتار ، اوايل ظهور سنبله ها ، 1 نوبت
5- مالاتيون EC75% و2.5 ليتر در هکتار ، اوايل ظهور سنبله ها ، 1 نوبت
________________________________________
ساقه خوار ايراني ذرت Iranian stem corn borer
Ostrinia nubilalis persica
(Lep: pyraustidae)
معرفي آفت
در بيشتر کتابهاي قدي

آنتي هيستامين موارد مصرف‌: اين‌ دارو براي‌ بهبود موقت‌احتقان‌بيني‌ و سينوس‌ها، عطسه‌ وآبريزش‌ از بيني‌ ناشي‌ از سرماخوردگي‌ ورينيت‌ آلرژيك‌ مصرف‌ مي‌ش ...

ترکيباتي هستند که خطر ابتلا به انواع سرطان و بيماري هاي مختلف را کاهش مي دهند. اين ترکيبات در برخي ميوه ها فراوان ترند. حتما نام آنتي اکسيدان ها را با ...

اين روزها رسانه هاي گروهي از بيماري آنفلوآنزاي خوکي زياد مي گويند (که البته جاي گفتن هم دارد، اما درست و دقيق بايد گفت) و باعث شده که مطب پزشکان از رو ...

هيستامين يكي از مواد شيميايي است كه هنگام واكنش پادتن ها (آنتي بادي ها) با مواد آلرژي زا آزاد مي شود و مسئول بسياري از علايمي است كه در التهاب بيني نا ...

بي قراري و سايکوز، از جمله شايع ترين علايم در سالمندان مبتلا به دمانس است که موجب مشکلات باليني جدي در اين گروه از بيماران مي شوند. پس از به بازار آمد ...

14) استفاده از کارت اطلاعات پرورشي جهت هر گله وبه طور مجزا براي هر سالن توصيه مي شود ( اين کارت بايد حاوي عنوان هاي تعداد جوجه ريزي ، تاريخ جوجه ريزي ...

اسيدهاي چرب غير اشباع با زنجيره بلند ( LCP ) كه در رژيم غذايي انساني بسيار حائز اهميت هستند در تخم مرغ به وفور وجود دارد . آقاي دكتر فابين ديمستر از ش ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

دانلود نسخه PDF - آنتي ييوزيس