up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله آنتي بيوتيك ها PDF
QR code - آنتي بيوتيك ها

آنتي بيوتيك ها

آنتي بيوتيك ها بعنوان محرك رشد در طيور

آنتي بيوتيكها ممكن است محيط را براي رشد ميكرو ارگانيسم هاي مولد غذا مناسب و آماده نمايند و فعاليت ميكروارگانيسم هاي مخرب مواد مغذي را متوقف سازند. مطالعات و تحقيقات زياد انجام شده با جيره هايي كه كمبود ويتامين يا اسيد آمينه اي آنها در حد مرزي بود، نشان داده است كه آنتي بيوتيك هاي جيره به رفع كمبود ماده مغذي كمك مي كنند.
بنابراين ظاهراً آنتي بيوتيك ها كه تخريب ماده مغذي را كاهش مي دهند، باعث افزايش در ساخت ماده مغذي مي گردند يا بازده استفاده از ماده مغذي مورد نياز را افزايش مي دهند، ولي مشاهده نوع فعاليت آنتي بيوتيك ها در افزايش رشد، هنگامي كه تمام مواد مغذي جيره كافي باشند، مشكل است.آنتي بيوتيك ها ممكن است رشد ميكروارگانيسم هاي مولد امونياك را زياد يا توليد ساير مواد زايد ازت دار سمي در روده را متوقف سازند.آنتي بيوتيك ها ممكن است مصرف آب غذا و يا هر دو را افزايش دهند. اگر چه تعيين اين موضوع كه افزايش مصرف غذا يك اثر اوليه است و يا بعلت بهتر بودن وضعيت سلامت حيوان در نتيجه مصرف آنتي بيوتيك مي باشند.
امكان پذير نيست.ولي اثر آن بر ميزان مصرف آب يك اثر ثانويه است، مطالعات برخي از محققان وجود ارتباط ثابتي بين مصرف آب و غذا را در مرغ نشان مي دهد. بنابراين چون آنتي بيوتيك ها در تغيير ميكروب هاي روده اي موثرند ممكن است از طريق دستگاه گوارش، در مصرف آب موثر باشند. روده هاي كور مرغ هاي تغذيه شده با آنتي بيوتيك در مقايسه با همان جيره ولي بدون استفاده از آنتي بيوتيك معمولا حاوي مقدار زيادتري مدفوع مرطوب است.آنتي بيوتيك ها قابليت دسترسي يا جذب بعضي مواد مغذي را افزايش مي دهند. افزودن آنتي بيوتيك به جيره، جذب مواد مغذي مثل كلسيم ، فسفر و منگنز را افزايش مي دهد، آنتي بيوتيك باعث نازك شدن غشاء روده و افزايش ضريب جذب مواد غذايي بويژه املاح مي گردند. اما گروهي ديگر معتقدند كه نازك شدن غشاء اثر اختصاصي آنتي بيوتيك روي روده نيست بلكه به دليل حضور اجرام بيماريزا غشاء روده متورم مي گردد.
در صورتيكه با مصرف آنتي بيوتيك ها اين اجرام از بين رفته و در نتيجه حالت تورم روده برطرف مي شود. امكان دارد كه آنتي بيوتيك ها در متابوليسم مواد غذايي داخل روده حيوانات دخالت نموده و باعث افزايش متابلوليسم گردند.آنتي بيوتيك ها باعث افزايش حساسيت باكتريها در مقابل فاگوسيت ها خواهند شد. در نتيجه تعداد زيادي از باكتري ها از بين رفته و بدين ترتيب ضريب تبديل غذايي كاهش مي يابد.در اغلب مواقع آنتي بيوتيك ها از بيماريهاي ميكروبي كه در دستگاه گوارش يا بطور منظم در ساير نقاط بدن موجود مي آيند جلوگيري كرده و يا آنها را بهبود مي بخشند. مصرف مقدار كمي از يك آنتي بيوتيك مثل باسيتراسين، پني سيلين، تتراسايكلين و يا تركيبي از آنها معمولاً در كنترل بيماريهاي خفيفي كه در يك مرغداري خوب نيز يافت مي شوند موثر هستند.
اين اثرات عمدتاً محدود به دستگاه گوارش است. براي كنترل بعضي از بيماريهاي گوارشي مثل تورم روده مقدار بيشتري از آنتي بيوتيك ها مورد نياز است. براي كنترل چنين بيماريهايي، آنتي بيوتيك هاي غير قابل جذب مثل باسيتراسين همانند آنتي بيوتيك هاي قابل جذب موثرند.برخي از محققان معتقدند محور اصلي فعاليت آنتي بيوتيك ها، خون و بافت هاي محرك داخلي است ولي در رابطه با اثرات محرك رشد آنتي بيوتيك هاي غير قابل جذب شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد اثرات مفيد آنها بر ميكروبهاي دستگاه گوارش است.آنتي بيوتيك ها به طور مستمر روي باكتريهاي مضري كه با توليد توكسين موجب كاهش رشد مي شوند اثر كرده و آنها را از بين مي برند.آنتي بيوتيك ها با از بين بردن باكتريها باعث مي شوند كه باكتريها از دور رقابت بر سر مصرف پروتئين خارج شوند و در نتيجه سبب افزايش جذب مواد غذايي در روده دام و طيور گردند.
● خطرات مصرف بي رويه آنتي بيوتيك ها:
۱) واكنش هاي ازدياد حساسيت گسترده در جمعيت ميزبان همراه با افزايش حساسيت آنافيلاكسي، بثورات جلدي، تب، اختلالات خوني، هپاتيت، كاستاتيك و احتمالاً بيماريهاي بافت همبند.
۲) تغيير در فلور طبيعي بدن همراه با بروز بيماري ناشي از عفونت مربوط به رشي بيش از حد ميكروارگانيسم هاي مقاوم به دارو و قارچ ها.
۳) پوشيده و مخفي كردن عفونت شديد بدون ريشه كن كردن آن به عنوان مثال ممكن است تظاهرات باليني يك ابسه مخفي و مهار شود در حالي كه فرايند عفونت ادامه يافته باشد.
۴) مسموميت دارويي.
۵) باقيمانده هاي غير معمول دارو.
۶) پيدايش مقاومت د ارويي در جمعيت هاي ميكروبي كه عمدتاً ناشي از حذف ميكروارگانيسم هاي حساس به دارو و جايگزيني آن توسط ميكروارگانيسم مقاوم به دارو است.
۷) در ادامه به معفي آنتي بيوتيك ويرجينيامايسين بعنوان محرك رشد شيميايي پرداخته شده است.
● ويرجينيامايسين
▪ دسته دارويي: افزايش هنده رشد دام و طيور.
▪ شكل دارويي: پرميكس
● مكانيسم اثر و فارماكوكنتيك
۱) ويرجينيامايسين به طور اختصاصي روي باكتريهاي گرم مثبت اثر دارد و همانند ساير آنتي بيوتيك ها باعث تغيير در فلور ميكروبي روده مي گردد. اين عمل با جلوگيري از سنتز پروتئين در داخل ميكروب هايي كه با تكثير آنها جداره روده ضخيم مي گردد، انجام مي شود، بدين ترتيب جداره روده به حالت عادي بازگشته، جذب مواد غذايي بهتر و بيشتر انجام مي گردد و در نتيجه ضريب تبديل غذايي كاهش مي يابد.
۲) ويرجينيامايسين سبب نقصان توليد اسيدلاكتيك، اسيدهاي چرب فرار، آمونياك و آمين ها توسط ميكروب شده و در نتيجه از اثرات سمي آنها مي كاهد.
۳) با كند نمودن حركات روده ها موجب جذب بيشتر پروتئين ،چربي و كربوهيدرات ها مي گردد.
۴) ويجينيامايسين از طريق اتصال به تحت واحد ۲۳۵ ريبوزوم باكتري از سنتز پروتئين توسط باكتريها ممانعت بعمل مي آورد. ويرجينيامايسين آنتي بيوتيكي است كه توسط استرپتومايسس ويرجينيه توليد مي گردد. اين دارو عموماً از راه گوارش جذب نمي شود. بنابراين، تاثير خود را بر فلور ميكروبي دستگاه گوارش بر جاي مي گذارد.اين آنتي بيوتيك داراي اثر باكتريوسيدي (باكتري كش) بوده و داراي ۲ بخش M و S مي باشد كه هر كدام به تنهايي داراي اثر باكتريواستاتيكي هستند و سينرژيسم آنها باعث باكتريويسيدي ويرجينيامايسين مي شود و به اين ترتيب قدرت موثر آن نيز ۱۰۰ برابر افزايش مي يابد.
نسبت قسمت M به بخش S تقريباًٌ ۴ به ۱ بوده كه البته بخش M در حد بسيار در شكمبه نشخوار كنندگان متابوليزه شده ولي بخش S دچار هيچ گونه فعاليت متابوليكي در شكمبه نمي شود. متابوليت هاي حاصله از متابوليسم بخش M نيز تا حدودي داراي فعاليت ضد ميكروبي هستند.محصول تجاري حاوي ۷۵ درصد M و ۵ درصد S مي باشد.اين مخلوط يك پودر بدون شكل مي باشد كه در حرارت ۱۴۰-۱۳۸ درجه سانتيگراد غير فعال مي شود. اين دارو به ميزان كم در آب و اسيد رقيق محلول مي باشد. در محيط هاي قليايي نامحلول بوده و سريعاً غير فعال مي شود.

سن گندم - سن مادر در اواخر اسفند تا اوايل فروردين موقعي که دماي هوا به حدود 10 درجه برسد از مخفيگاههاي زمستانه خود که عمدتا در زير گياهان چند ساله از ...

آنتي هيستامين موارد مصرف‌: اين‌ دارو براي‌ بهبود موقت‌احتقان‌بيني‌ و سينوس‌ها، عطسه‌ وآبريزش‌ از بيني‌ ناشي‌ از سرماخوردگي‌ ورينيت‌ آلرژيك‌ مصرف‌ مي‌ش ...

ترکيباتي هستند که خطر ابتلا به انواع سرطان و بيماري هاي مختلف را کاهش مي دهند. اين ترکيبات در برخي ميوه ها فراوان ترند. حتما نام آنتي اکسيدان ها را با ...

اين روزها رسانه هاي گروهي از بيماري آنفلوآنزاي خوکي زياد مي گويند (که البته جاي گفتن هم دارد، اما درست و دقيق بايد گفت) و باعث شده که مطب پزشکان از رو ...

هيستامين يكي از مواد شيميايي است كه هنگام واكنش پادتن ها (آنتي بادي ها) با مواد آلرژي زا آزاد مي شود و مسئول بسياري از علايمي است كه در التهاب بيني نا ...

بي قراري و سايکوز، از جمله شايع ترين علايم در سالمندان مبتلا به دمانس است که موجب مشکلات باليني جدي در اين گروه از بيماران مي شوند. پس از به بازار آمد ...

● تعريف رينيت آلرژيک (ورم غشاءمخاطي بيني) ، مجموعه اي از علائم است که بيشتر در بيني و چشم ها ديده مي شود، زماني که شما چيزهايي از قبيل گرد و غبار، شور ...

براي اين آزمايش بايد ناشتا باشيد... آن آزمايش، آمادگي خاصي لازم ندارد... نتيجه اين آزمايش مثبت کاذب است... آن آزمايش بايد تکرار شود... اين حرف ها و حر ...

دانلود نسخه PDF - آنتي بيوتيك ها