up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله آنتوان لورن لاووازيه PDF
QR code - آنتوان لورن لاووازيه

آنتوان لورن لاووازيه

▪ نام فارسي : آنتوان لورن لاووازيه
▪ سال ولادت و فوت : ۱۷۹۴-۱۷۴۳ ميلادي
▪ مليت : فرانسوي
آنتون لورن لاووازيه دانشمند بزرگ فرانسوي بارزترين چهره در توسعه و پيشرفت علم شيمي مي باشد. در زمان تولد او در پاريس به سال ۱۷۴۳ شيمي به دشواري در عقب علومي مانند فيزيک، رياضي، و هيئت لنگلنگان قدمي بر ميداشت. اطلاعات مجرد متعددي توسط شيميدانها به دست آده بود ولي چهارچوب فني مناسبي وجود نداشت که بتوان اين تکههاي مجزا از هم اطلاعات را در آن کنار يکديگر قرار داد. در آن زمان به خطا ميپنداشتند که هوا و آب موادي تجزيه ناپذير هستند و از آن بدتر تصور کاملاً غلط آنها دربارهي ماهيت آتش بود. آنها بر اين باور بودند که در تمام مواد قابل احتراق عنصري به نام « فلوژيستون= مايه آتش» وجود دارد و مادهي قابل اشتغال هنگام احتراق فلوژيستون خود را آزاد کرده و آن را دز هوا منتشر ميکند.
در فاصله ي بين سالهاي ۱۷۵۴ و ۱۷۷۴ شيميدانهاي بر جسته و متعددي نظير ژوزف بلاک ۱، ژوزف پريستلي ۲، هنري کانديش ۳ و ديگران توانسته بودند گازهاي مهمّي مانند اکسيژن، هيدروژن و نيتروژن و دياکسيدکربن را از ترکيبهاي مختلف مجزا کنند ولي از آنجا که آنها هم تئوري فلوژيستون را پذيرفته بودند، نميتوانستند ماهيت يا اهميت مواد شيميايي را کشف کرده بودند، درک کنند. به عنوان مثال آنها اکسيژن را هواي فلوژيستونزدايي شده يا هوايي که فلوژيستون آن خارج شده بود، ميخواندند. آنها که ميديدند يک قطعه چوب در اکسيژن بهتر و سريعتر از هنگامي که در هواي معمولي قرار دارد، ميسوزد چنين ميپنداشتند هواي فلوژيستونزدايي شده آسانتر فلوژيستون را از چوب در حال احتراق جذب ميکند. بديهي بود تا هنگامي که مباني و اصول علم شيمي به درستي درک نميشد امکان نداشت پيشرفتي در آن حاصل شود.
لاوازيه کسي که موفق شد تکههاي جدول معمّا را به درستي کنار هم قرار داده و تئوري شيميايي را در مسير صحيح به حرکت اندازد. لاووازيه در وهلهي گفت که تئوري فلوژيستون کاملاً بياساس است، مادهاي به نام فلوژيستون وجود ندارد، عمل احتراق حاصل ترکيب شيميايي مادهي سوختني با اکسيژن ميباشد. در وهلهي دوم وي اظهار داشت که آب مادهي غيرقابل تجزيهاي نيست بلکه ترکيبي از اکسيژن و هيدروژن است. هوا نيز غيرقابل تجزيه نيست بلکه مخلوطي از دو گاز اکسيژن و نيتروژن است. اين مطالعات که امروز کاملاً بديهي به نظر ميرسد به هيچ وجه براي اسلاف لاوازيه و معاصرين او مشخص و روشن نبود. حتي پس از آن که لاوازيه تئوريهاي خود را فرمولبندي کرد وشواهد و دلايل غيرقابل ترديدي براي آن ارائه داد باز هم بسياري از شيميدانها از قبول آن سرباز زدند. امّا در کتاب ممتاز لاوازيه «عناصر شيميايي» ۱۷۸۹ اين فرضيهها چنان روشن و روان بيان گرديده و همراه آن شواهد قانعکنندهاي ارائه شده بود که شيميدانهاي جوانتر سريعاً متقاعد شدند.
لاووازيه در کتاب خود ضمن اثبات اينکه آب و هوا عناصر شيميايي نيستند جدولي از عناصري را که به باور او غيرقابل تجزيه بودند، آورده بود. اگر چه در آن جدول اشتباهات معدودي وجود داشت امّا جدول کنوني عناصر شيميايي نيز اصولاً همان شکل بسط يافته لاووازيه ميباشد.
لاووازيه قبلاً با همکاري «برتوله [۱]»، «فورکوري [۲]» و «گيتون دوموروي [۳]» اولين سيسنم نام، علائم و اختصارات شيميايي را ابداع کرده بود. در آن سيستم که اساس همين سيستمي است که امروزه به کار ميرود، ترکيب يک مادهي شيميايي با نام آن توصيف ميشد. اتخاذ چنين سيستم يکنواختي شيميدانهاي سراسر جهان را براي اولين بار قادر ميساخت که با زبان مشابهي با يکديگر در مورد کشفيات خود ارتباط ژبرقرار کنند.
لاووازيه اولين فردي بود که اصل بقاي جرم را در واکنش شيميايي به روشني بيان کرد. در يک واکنش شيميايي ممکن است که عناصر موجود در مواد اصلي تغيير کنند و حتي بدين وسيله از بين بروند ولي وزن ماده بهدستآمده برابر وزن اجزاي اصلي به کار گرفته در آن ترکيب ميباشد. تأکيد لاووازيه بر اهمّيت توزين با دقت مواد شيميايي موجود در واکنش، شيمي را به يک علم تبديل کرد و راه را براي بسياري از پيشرفتهاي بعدي در علم شيمي هموار نمود.
لاووازيه هميچنين سهم کوچکي در مطالعات زمين شناسي و سهم بزرگي در زمينه فيزيولوژي داشت. او بوسيله آزمايشهاي دقيقي که با همکاري لاپلاس انجام داد موفق شد نشان دهد که عمل تنفس از نظر فيزيولوژيکي مترادف با يک احتراق بطئي ميباشد. به عبارت ديگر انسانها و حيوانات انرژي خود را از سوختن آرام مواد آلي در داخل بدن که به کمک اکسيژن استنشاق شده انجام ميشود، کسب مينمايند. لاووازيه نه تنها با اين کشف که شايد بتوان آن را با کشف جريان گردش خون توسط هاروي مقايسه کرد. شايستهي داشتن مکاني در اين فهرست است. امّا اهمّيت لاووازيه به دليل ننظيم و فرموله کردن تئوريهاي شيميايي است که باعث شد علم شيمي در مسير صحيحي قرار گيرد. از لاووازيه عموماً به عنوان پايه گذار شيمي مدرن ياد ميشود و او به حقيقت سزاوار چنين عنواني است.
لاووازيه مانند برخي شخصيتهاي ديگر اين فهرست درد جواني به تحصيل حقوق پرداخت. او اگرچه در اين رشته فارغالتحصيل شد و ميتوانست در دادگاههاي فرانسه فعاليت کند ولي هرگز به کار قضايي مشغول نشد و اشتغال اصلي او در کارهاي اداري و خدمات عمومي بود. وي در آکادمي سلطنتي علوم فرانسه عضويت داشت و همچنين يکي از اعضاي «فرمه جنرال» سازمان مسئول جمعآوري مالياتها بود. به علّت همين شغل پس از وقوع انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ مورد سوء دولت انقلابي قرار گرفت و عاقبت همراه با بيست و هفت نفر ديگر اعضاي فرمه جنرال بازداشت شد. عدالت انقلابي گرچه دقيق نيست ولي همواره با سرعت عمل ميکند. در يک روز (۸ مه ۱۷۹۶) تمام آن بيت و هشت نفر محاکمه و مجرم شناخنه شده و به گيوتين سپرده شدند. امّا حيات علمي لاووازيه با تلاشهاي همسرش که بانوئي برجسته بود و در تمام تحقيقات و آزمايشات در کنار او قرار داشت ادامه يافت.
در جريان محاکمه جمعي با خاطر نشان کردن خدمات بيشماري که لاووازيه يه کشور و علم کرده بود خواستار عفو او شدند امّا قاضي دادگاه با اين بين گستاخانه که «جمهوري نيازي به نوابغ ندارد» اين خواسته را رد کرد. ولي آنچه که به حقيقت نزديکتر بود نظر لاگرانژه، رياضيدان بزرگ و همکار او ميباشد:
«براي جدا کردن آن سر تنها يک لحظه کافي بود ولي حني با گذشت يک صد سال نميتوان جايگزيني براي آن پيدا کرد.»

▪ نام فارسي : ويليام کنراد رونتگن ▪ سال ولادت و فوت : ۱۹۲۳ – ۱۸۴۵ ميلادي ▪ مليت : آلماني ويليام کنراد رونتگن کاشف اشعه ايکس به سال ۱۸۴۵ در شهر «لنپ» آ ...

شيخ الرئيس حجهٔ الحق ابوعلي حسين بن عبدالله بن حسين بن علي بن سينا مشهور به ابن سينا در سال ۳۷۰ هجري قمري در شهر افشنه، نزديک بخارا متولد شد و در آنجا ...

ولتا در سال ۱۷۴۵ در كومو كه در نزديكي ميلان ايتاليا بود به دنيا آمد دايي ولتا مسئوليت تربيت وي را كه در كالج يسوعي محلي آغاز شده بود به عهده گرفت سپس ...

همفري ديوي دانشمند انگليسي در هفدهم دسامبر سال ۱۷۷۸ در پنزانس انگليس به دنيا آمد. ديوي پسر ارشد خانواده اش بود كه از طبقه متوسط جامعه بودند. او تحصيلا ...

دانلود نسخه PDF - آنتوان لورن لاووازيه