up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله آناليز بنزين از نفت PDF
QR code - آناليز بنزين از نفت

آناليز بنزين از نفت

نفت مخلوطي پيچيده از آلکانها ، سيلکو آلکانها و هيدروکربنهاي آروماتيک است. در نفت خام هزاران ماده مرکب وجود دارد، و ترکيب درصد واقعي نفت بسته به جاهاي متفاوت؛ تغيير ميکند. مثلا ؛ نفت هاي خام پنسيلوانيا بيشتر هيدروکربنهاي زنجيري است، در حالي که نفت خام کاليفرينا بيشتر ترکيبات آروماتيک دارد. ترکيب درصد نفت را ميتوان بر حسب گسترههاي نقطه جوش طبقه بندي کرد. هر يک از برشهاي حاصل کاربردهاي مهمي دارد. پالايش نفت ، جدا سازي اجزايي با گستره نقطه جوش معيني است که بوسيله فرايند تقطير جز به جز صورت ميگيرد.
● مراحل فرآيند تقطير جز به جز
نفت خام را تا حدود ۴۰۰C گرم ميکنند تا بخاري داغ و مخلوطي سيال توليد کند که وارد برج تقطير ميشود. در اين برج بخارها بالا ميروند و در نقاط مختلف در طول برج متراکم و به مايع تبديل ميشوند. اجرايي که نقطه جوش کمتري دارند (يعني آنها که فرارترند) بيشتر از اجزايي که نقطه جوش بيشتري دارند، به حالت گازي باقي ميمانند. اين تفاوت در گسترههاي نقطه جوش امکان ميدهد که اجزاي نفت از هم جدا شوند. به همان طريق که در يک تقطير آب و الکل به طور جزئي از هم جدا ميشوند.
بعضي از گازها مايع نميشوند و از بالاي برج بيرون ميروند. باقيمانده تبخير نشده نفت نيز در ته برج جمع ميشود. محصولاتي که نوعا از جدا سازي نفت به دست ميآيند به اين ترتيب است. بنزين دست اول که از تقطير جز به جز نفت به دست ميآيد، عمدتا شامل هيدروکربنهاي خطي است که به سرعت ميسوزد و به عنوان سوخت براي وسائل نقليه موتوري مناسب نيست. آتشگيري سريع اين ماده سبب کوبش يا صداي تق تق در موتور ميشود که توان موتور را کم ميکند و به آن آسيب ميرساند.
▪ درجه اکتان بنزين
براي درجه بندي خواص کوبش نسبي بهترينها مقياس دلخواه معين شده است. هپتان نرمال که نوع بنزين اول است و کوبش زيادي دارد و به عنوان بنزين در نظر گرفته شده که درجه اکتان آن صفر است. از طرف ديگر به ۲ ، ۲ ، ۴-تري متيل پنتان «ايزو اکتان) که از اين لحاظ بسيار عالي است، درجه اکتان ۱۰۰ نسبت داده شده است.
براي تعيين تعيين درجه اکتان نوعي بنزين ، آن را در يک موتور استاندارد به کار ميگيرند و خواص کوبشي آن را ثبت ميکنند. در اين عمل رفتار مخلوطهايي از n- هپتان و ايزواکتان را با رفتار بنزين مورد نظر مقايسه ميکنند. درصد ايزواکتان مخلوطي را که خواص کوبش يکساني با رفتار بنزين مورد آزمايش دارد، درجه اکتان آن بنزين مينامند.
▪ ملکول بنزين
عدد اکتان مخلوط معيني از بنزين را ميتوان با افزايش عوامل ضد کوبش يا اکتان افزايندهها بالا برد. پيش از سال ۱۹۷۵ متداولترين عامل ضد کوبش تترااتيل سرب ، C۲H۳) ۴Pb) بود. افزايش ۳g تترااتيل سرب در هر گالن عدد اکتان را ۱۰ تا ۱۵ درجه بالا ميبرد، و پيش از آنکه سازمان حفاظت محيط زيست (EPA) کاهش محتواي سرب بنزين را ضروري بداند، هم بنزين معمولي و هم بنزين سوپر در هر گالن به طور متوسط ۳g تترااتيل سرب يا تتراامتيل سرب ، C۲H۳) ۴Pb) ، داشت.
● افزودنيهاي بنزين
ترکيبات سربدار فوق العاده سمي است، و نقطه جوش کم تترااتيل سرب بر اين خطر ميافزايد. اما ، بر اثر دو اقدامي که از طرف سازمان محيط زيست به عمل آمد، ميزان سرب در محيط به طوري موثر کاهش يافت. نخستين اقدام ، تصميم گيري دوباره استفاده از مبدلهاي کاتاليزوري پلاتيندار بود که صدور منو اکسيد کربن و اکسيدهاي نيتروژندار را کاهش دهد، ولي در اين صورت لازم بود که بنزينهاي عاري از سرب مصرف شود، زيرا سرب کاتاليزور پلاتين را از فعاليت مياندازد.
در آغاز سال ۱۹۷۵ ، اتومبيلهاي جديد مجبور به استفاده بنزينهاي عاري از سرب شدند تا مبدل کاتاليزوري آنها محفوظ بماند و مقدار سرب توليد شده در هوا نيز کاهش يابد. برنامه کاهش سرب در بنزين به اين نتيجه انجاميد که مقدار آن به ۰.۱g در هر گالن برسد، و هدف نهايي بنزيني کاملا عاري از سرب بود.
با کم شدن مصرف تترااتيل سرب ، لازم بود اکتان افزايندههاي ديگري به بنزين افزوده شود تا درجه اکتان آن بالا رود. اين مواد اکتان افزاينده عبارتند از تولوئن ، ۲- ميتل- ۲- پروپانل ، ميتل – ترشيوبوتيل اتر (MTBE) متانول و اتانول، در سال ۱۹۸۴ متداول ترين اکتان افزاينده MTBE بود. که براي نخستين بار در فهرست ۵۰ ماده شيميايي عمده اضافه شد.
● بهينه سازي سوخت بنزين
مخلوطهاي از بنزين شامل متانول و اتانول نيز به عنوان سوخت مصرف ميشود. سازمان حفاظت محيط زيست و تمام کارخانههاي اتومبيل سازي امريکا مصرف مخلوطهاي بنزين _اتانول تا ۱۰% اتانول داشته باشد، پذيرفتهاند. ولي متانول بيشتر مورد توجه است، زيرا به عنوان اکتان افزاينده چند مزيت دارد. متانول وقتي به طور مناسبي با بنزين مخلوط شده باشد، اقتصاديتر است، درجه اکتان بالاتري دارد، و صدور ميزان ذرات ، هيدروکربنها ، منو اکسيد کربن و اکسيدهاي نيتروژن را ميکاهد. ولي بزرگترين عيب متانول به رطوبت مربوط ميشود. مقدار کمي رطوبت مخلوط اتانول – بنزين را ناپايدار ميکند، و خوردگي فلز موتور مسئلهاي جدي ميشود.
مسئله رطوبت اتانول با استفاده از الکل ديگري «اتانول ، پروپانولها) به عنوان کمک حلال در مخلوطهاي متانول ، حل شد. سازمان حفاظت محيط زيست چند مخلوط متانولي را که با استانداردهاي صدور مواد از وسايل نقليه موتوري مطابقت داشت و بنزيني با اکتان بالا برد، تصويب کرد. غالب مخلوطهاي متانولي حدود ۲.۵% متانول ، ۲.۵% ترشيو – بوتيل الکل ، ۹۵% بنزين و يک ماده بازدارنده خورندگي دارند.
شباهت اکتشاف فلزات با اکتشاف نفت و گاز اکتشاف فلزات داراي نکات مشترکي با اکتشاف نفت و گاز مي باشد. از جمله اين که در گذشته بيشتر امور اکتشافي منابع طبيعي (فلزات – نفت و گاز) منوط به مطالعه بيرون زدگي هاي سنگي يا رخنمون ها Out crops و يافتن کاني هاي سنگين Heavy Minerals در مسير رودخانه ها بوده است.
نتيجه اين امور يافتن معادن و کانسارهاي مختلف در مناطق مختلف جهان بوده است. از جمله نشت نفت و قير در بعضي از حوضه هاي نفتي به صورت رخنمون هايي قابل رؤيت بوده است.
اما در حال حاضر، دوران يافتن منابع طبيعي مختلف براساس مشاهدات عيني به پايان رسيده است و به کاربردن روشها و متدهاي جديدتر و خلاقيت بيشتر براي کشف منابع طبيعي جديد مورد نياز است.
به کارگيري ابزار و متدهاي مدرن مانند متدهاي هوايي air borne، استفاده از عکسهاي ماهواره اي (دورسنجي Remo to sensing)، نمونه برداري و آناليز نمونه ها با روش هاي مختلف و ابزار داده پردازي مدرن الکترونيک باعث تفسيرهاي بهتر و دقيق تر و مفيدتري در امر اکتشاف مي شود.
بهر حال فاکتور اصلي و هدف نهايي يافتن يک آنومالي Anomaly شيميايي در يک منطقه مي باشد که نشان دهنده وجود کانسارهاي اقتصادي است.
قبل از انجام هرگونه کار صحرايي بايد منابع موجود و قابل دسترسي به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان بدين وسيله پي سنگ را مشخص نموده و اطلاعاتي راجع به سنگ هاي پوششي روي پي سنگ آورد.
همچنين بايستي انواع گياهي، آب و هوا و مسائل زيست محيطي منطقه مورد مطالعه نيز کاملا بررسي شود.
با استفاده از نقشه هاي ۱:۱۰۰۰۰۰، ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰ عناصر موجود در سنگ تعيين شده و اطلاعات اکتشافي اقتصادي، ژئوشيمي ، تکتونيک ، ژئوفيزيکي و ... بدست مي آيد.
پي جويي ژئوشيميايي و بررسي سنگ ها، آب ها، خاک و گياهان موجود در ميدان ژئوشيمي در طول يک مقطع يا روند ساختاري صورت مي گيرد.
مهاجرت عناصر شيميايي براساس فعاليت هاي تکتونيکي با مقياس بزرگ، فعاليت هاي ماگمايي موجود در پوسته زمين ، انرژي خورشيدي، انرژي دروني زمين، نيروي ثقل و خواص ذاتي عناصر امکان پذير مي باشد.
عامل اصلي تفاوت عناصر در محيط هاي طبيعي، تفاوت در مهاجرت و قابليت تحرک عناصر مي باشد.
در اکثر بررسي هاي ژئوشيميايي دقت اهميت بيشتري نسبت به صحت نتايج دارد زيرا چنانچه دقت پائين باشد،
آنومالي هاي ضعيف قابل تشخيص نخواهند بود. اما چنانچه هدف مقايسه نتايج بدست آمده با بررسي هاي ديگر و يا مقايسه با منابع علمي و اکتشافي باشد، در اين حال نتايج دقيق و صحيح لازم است.

نفت مايعي غليظ و افروختني به رنگ قهوهاي سير يا سبز تيره است که در لايههاي بالايي بخشهايي از پوسته کره زمين يافت ميشود. نفت شامل آميزه پيچيدهاي از هيدر ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته مي شود. به عبارت ديگر به ناحيه اي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله ن ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته ميشود. به عبارت ديگر به ناحيهاي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله نفت ...

نفت خام درحالت طبيعي به صورت مايع بوده و رنگ آن قهوه اي زرد مايل به سياه است و دربرابر نور انعکاسي ، رنگ سبز بخصوصي از خود نشان مي دهد. ● مشخصات نفت ن ...

اکتشاف نفت يکي از نقاط عطف زندگي بشر بوده است. با اين کشف مهم، آتش که همواره ارزشي ابدي و ازلي داشت از برج عاج خود پايين آمد. چون همگان به راحتي مي­ ت ...

پيش از هرگونه تحليل و تدبير، در ابتداي ورود به بحث، فرازهايي از اخبار منتشره طي چند روز گذشته، در اين يادداشت مورد توجه قرار مي گيرد. سازمان خصوصي ساز ...

منطقه اي که امروزه با منابع فراوان نفت و گازش تحت عنوان خاورميانه مي شناسيم و در عين حال قديمي ترين تمدنهاي مشرق زمين،ايران و بين النهرين نيز در آن قر ...

انجام يک عمليات نمودارگيري موفق به چندين فاکتور مهم بستگي دارد. مهمترين آنها نمونه گرفته شده از سيال سازند، بدون هيچ آلودگي و مخلوط شدگي با مواد ديگر، ...

دانلود نسخه PDF - آناليز بنزين از نفت