up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله آمپر متر PDF
QR code - آمپر متر

آمپر متر

آمپر متر چيست؟

ريشه لغوي
لغت ammeter از کلمه amper مشتق شده است. توجه کنيد که حرف P در کلمه amper حذف شده است و فقط دو حرف اول اين کلمه در لغت ammeter بکار رفته است.
ما نمي‌توانيم الکترونها يا پروتونها را ديده يا لمس کنيم. به همين دليل نمي‌توانيم آنها را بشماريم. در نتيجه به ابزاري احتياج داريم تا بتوانيم آنها را بشماريم. شدت روشنايي لامپ مشخصاتي از شدت جريان را به ما نشان مي‌دهد، ولي دو نقص اصلي دارد. اول اينکه نمي‌تواند شدت جريان را در واحدي که به آساني قابل يادداشت و مقايسه با اندازه گيري شدت جريان در محلها و زمانهاي ديگر است، اندازه بگيرد. همچنين در شدت جريانهاي معين مي‌توان از آن استفاده کرد. اگر مقدار شدت جريان خيلي کم باشد، لامپ روشن نمي‌شود و اگر شدت جريان خيلي زياد باشد، لامپ مي‌سوزد. براي رفع نقص اول به ابزاري احتياج داريم که به ما نشان دهد، چند آمپر (چند کولن الکترون در هر ثانيه) در مدار جريان دارد. دستگاه مخصوصي که اين اندازه گيري را انجام مي‌دهد، آمپرمتر (ammetr) ناميده مي‌شود.
طرز کار آمپرمتر
آمپرمتر مقدار شدت جرياني را که از آن مي‌گذرد، بوسيله يک عقربه که در روي صفحه درجه بندي شده حرکت مي‌کند، نشان مي‌دهد. ميزان انحراف عقربه آمپرمتر با تعداد الکترونهايي که از اين دستگاه مي‌گذرند، نسبت مستقيم دارد. يعني نشان مي‌دهد که چه مقدار بار الکتريکي در ثانيه از آن عبور مي‌کند.
طرز استفاده از آمپرمتر
آمپرمتر از خيلي جهات شبيه کنتور آب است که ميزان آب مصرف شده منازل را اندازه مي‌گيرد. هر دو دستگاه (آمپرمتر و کنتور آب) بايد طوري در مدار قرار گيرند که جريانهاي الکتريسيته و آب از آنها بگذرد، تا بتوان شدت جريان را اندازه گرفت. تمام آبي که از لوله اصلي وارد خانه مي‌شود، بايد از کنتور آب عبور کند. آمپرمتر نيز بايد طوري قرار گيرد که تمام جريان الکتريسته از ان بگذرد، تا بتوان تمام شدت جريان الکتريکي را بوسيله آن اندازه گرفت. اين نوع اتصال را اتصال متوالي يا سري مي‌گويند. يعني اجزا تشکيل دهنده مدار در يک خط مستقيم (يک مسير هدايت کننده) به يکديگر اتصال دارند.
مراحل قرار دادن آمپرمتر در مدار
براي قرار دادن آمپرمتر در مدار متوالي به ترتيب زير عمل کنيد.
۱٫ نيروي خارجي را که به مدار وارد مي‌شود، قطع کنيد.
۲٫ آن قسمت از مدار را که آمپرمتر در آن قرار دارد، باز کنيد يا ببريد.
۳٫ انتهاي مثبت آمپرمتر را به سيمي که به قطب مثبت پيل مي‌رود، وصل کنيد.
۴٫ انتهاي منفي آمپرمتر را به سيمي که به قطب منفي پيل مي‌رود، وصل کنيد.
مراحل ۴ , ۳ (که عبارتند از انتقال مثبت به مثبت ، منفي به منفي) را دقت در پلاريته مي‌نامند و اين امر مهم است. زيرا دستگاه اندازه گيري آمپرمتر شدت جريان را در يک جهت نشان مي‌دهد. اگر دستگاه اندازه گيري را بطور عکس در مدار قرار دهيم، چون جريان در جهت عکس (که مناسب آمپرمتر نيست) از آن مي‌گذرد و انحراف عقربه بوجود مي‌آيد که باعث شکسته شدن يا خم شدن آن مي‌گردد. فيش قرمز را به جک قرمز آمپرمتر و فيش سياه را به جک سياه در بالاي آمپرمتر وصل کنيد.
خطاي دستگاه اندازه گيري (Meter Tolrances)
بايد توجه داشت که در يک مدار معين آمپرمترهاي مختلف ، اندازه شدت جريان را با کمي اختلاف نشان مي‌دهند. اين امر بدان دليل است که مقداري از انرژي که در مدار جريان دارد، براي بکار انداختن آمپرمتر مصرف مي‌شود و همه آمپرمترها هم يکسان نيستند. همچنين به علت اختلافي که در ساختمان آمپرمتر و تلف شدن انرژي وجود دارد، شدت جرياني را که در روي آمپرمتر مي‌خوانيد، تقريبي است. دستگاه اندازه گيري درست است که حدود خطاي آن ۰± در صد اندازه واقعي باشد. يعني اگر شدت جريان اصلي ۱۰۰ آمپر باشد، روي دستگاه آمپرمتر حدود ۹ تا ۱۰ آمپر را مي‌خوانيد.
بکار بردن آمپرمتر
۱٫ يک آمپرمتر ساده را برداريد. در انتخاب دستگاه اندازه گيري دقت کنيد که شدت جريان مدار نبايد بيش از حد تعيين شده براي اندازه گيري باشد. زيرا آمپرمتر بر حسب درجه بندي خود ، شدت جريانهاي معيني را مي‌تواند اندازه بگيرد. در مورد اين آزمايش مي‌توانيد فرض کنيد که آمپرمتر داراي توانايي کافي براي اندازه گيري شدت جريان مي‌باشد.
۲٫ فيش قرمز را به جک قرمز و فيش سياه را به جک سياه وصل کنيد.
۳٫ مطمئن شويد که به مدار انرژي داده نمي‌شود. کليد مدار بايد باز باشد (به خاطر حفظ جان خود هيچگاه سعي نکنيد که آمپرمتر را در مداري که انرژي الکتريکي در آن جريان دارد قرار دهيد).
۴٫ با جدا کردن سيم رابط بين T2 و T1 مدار را باز کنيد. با قرار گرفتن آمپرمتر بين اين دو نقطه مدار کامل مي‌شود.
۵٫ با رعايت پلاريته ، فيش سياه را به T1 و فيش قرمز را به T2 وصل کنيد. اگر پلاريته مناسب در نظر گرفته نشود، عقربه آمپرمتر به طرف چپ منحرف شده و اين عمل موجب خرابي دستگاه اندازه گيري خواهد شد.
۶٫ کليد مدار را ببنديد و درجه‌اي را که آمپرمتر نشان مي‌دهد بخوانيد. هميشه از روبرو به صفحه درجه بندي شده آمپرمتر نگاه کنيد و هيچوقت تحت هيچ زاويه‌اي درجه آمپرمتر را نخوانيد.
۷٫ درجه‌اي را که خوانده‌ايد، يادداشت کنيد.
۸٫ کليد مدار را باز کنيد.

به کمک يک ولت متر و يک منبع جريان مستقيم (باتري) به ولتاژ کاملا معين و ثابت مي توان مقاومتهاي مجهول را با دقتي که معمولا براي کارهاي عملي کافي است، ان ...

مولتي متر ديجيتال: نحوه ي استفاده از مولتي متر در مدار: 1- براي استفاده از ولت متر در مدار، بايد انرا به صورت موازي به مدار متصل کنيم. مقاومت دروني ول ...

منظور از پولاريمتري مطالعه چرخش نور قطبيده بوسيله يک ماده مي‌باشد. جهت چرخش و ميزان آن در تجزيه‌هاي کمي و کيفي و تعيين ساختمان شيميايي مواد مفيد است. ...

منظور از پولاريمتري مطالعه چرخش نور قطبيده بوسيله يک ماده مي‌باشد. جهت چرخش و ميزان آن در تجزيه‌هاي کمي و کيفي و تعيين ساختمان شيميايي مواد مفيد است. ...

اسفرومتر، يکي از وسايل بسيار ضروري (درحد لنزمتر) براي يک مؤسسه ي عينک سازي مي باشد. اين وسيله تشکيل شده از يک صفحه ي مدرج ساعتي شکل که در انتها به يک ...

تريبولوژي علمي است که در آن پديده هايي نظير اصطکاک، ضريب اصطکاک، سايش ميکرو مواد، روانکاري و نانو خراش مورد بررسي قرار مي گيرد. روش اندازه گيري اين پد ...

به بيان ساده فرآيند اندازه گيري تصاوير اجسام در روي عکسهاي هوايي را فتوگرامتري گويند و بعبارت دقيق تر فتوگرامتري عبارتست از هنر، علم و تکنولوژي تهيه ا ...

الکتروليز يا برقکافت ، کاربردي از علم شيمي فيزيک است که مبناي آن ، اکسيداسيون و احيا و پتانسيلهاي اکسيد و احياي عناصر شيميايي است و در آزمايشگاه و صنع ...

دانلود نسخه PDF - آمپر متر