up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله آموزش پايه PDF
QR code - آموزش پايه

آموزش پايه

چگونه از آموزش پايه به آينده برسيم؟

● خط بطلان بر قرعه اجتماعي
آينده، امري نيست که نشود در آن مداخله کرد. اما باور اينکه ميشود در ترسيم آينده مداخله کرد، نيازمند آن است که فرهنگ اين مساله از سنين پايين در ذهن کودکان شکل بگيرد، چرا که چارچوبهاي ذهني افراد در سنين بسيار پايين نقش ميبندد. اين مساله نيز مانند هر مساله فرهنگي ديگر، هم در خانوادههاي جامعه از بدو تولد شکل ميگيرد و هم از مداخلات آموزش و پرورش متاثر ميشود. ميدانيم که خيلي از مواردي که در آينده افراد تاثيرگذار است، در سنين پيش از مدرسه شکل ميگيرد. بنابراين اگر کودکان جامعه در شرايط عادلانهاي پرورش نيابند، استعدادهاي آنان به شکل نابرابري پرورش خواهد يافت.
● قرعه اجتماعي چيست؟
در برخي کشورهاي توسعه يافته، از جمله کشورهاي اسکانديناوي، براي به حداقل رساندن تفاوت شرايط پرورش کودکان پس از تولد، دولت مسووليت نگهداري کودکان را بعد از يک سالگي به نوعي متقبل ميشود. اين کار با دو ديدگاه انجام ميشود. اول آنکه با تکيه بر ديدگاه سرمايه انساني، اين کار صورت ميگيرد. چرا که والدين کودکان به عنوان نيروي انساني در جامعه، ارزش افزوده اقتصادي ايجاد ميکنند. دولت با قبول مسووليت پرورش کودکان، سبب ميشود تا والدين با خاطريآسودهتر در فعاليتهاي اقتصادي جامعه شرکت کنند. ديدگاه دومي که موجب ميشود اين دولتها در اين سنين در امر پرورش کودکان مداخله کنند، ديدگاه «عدالت محوري» است. دولتها با درک اهميت اين دوران درآينده کودکان، سعي ميکنند تا شرايط برابري را براي برخورداري از حداقلها در ميان همه کودکان جامعه ايجاد کنند. به طور مسلم، تولد در يک خانواده با فرهنگ و تحصيل کرده، شرايط متفاوتي با تولد در يک خانواده با سطح فرهنگ و سواد پايين دارد. بدون در نظر گرفتن استثنائات، بايد قبول کنيم که اين شرايط در آينده کودکان نقش غيرقابل انکاري دارد اما اينکه چه کودکي در چه خانوادهاي به دنيا بيايد، کاملا برحسب تصادف و اتفاق است که آن را «قرعه اجتماعي» ميناميم. دولتهايي که اعتقاد دارند قرعه اجتماعي نبايد رقم زننده آينده افراد باشد، حذف آن را از وظايف خود ميدانند. تنها دولتهاي محدودي در جهان مانند کشورهاي سوئد و فنلاند هستند که اين وظيفه را بر دوش خود گذاشتهاند و براي آن، برنامهريزيهاي مدوني دارند.
● پنج گام اساسي آموزش پايه
اگر محدودههاي سني را فراموش کنيم، هر کشوري و هر دولتي متعهد است که مهارتهايي را در شهروندان خود ايجاد کند. اين مهارتها تنها از طريق آموزش پايه قابل انتقال خواهند بود. براي نظام آموزش پايه که ميتواند سنين پيش از ورود به مدرسه را نيز شامل شود، پنج وظيفه اصلي متصور است. در اين مجال، نگاه کوتاهي خواهيم داشت به اين وظايف تا ببينيم که آيا در نظام آموزش پايه کشور ما به اين موارد توجه شده است يا خير؟
۱) ايجاد هويت
وظيفه اول آموزش ابتدايي، آن است که بتواند در فرزندان يک مملکت هويت ايجاد کند. هويت، مفهومي بسيار بالاتر از يک کلمه چهار حرفي است و تلفيقي است از هويت مذهبي، هويت ملي، هويت زباني، هويت قومي و.... پس ايجاد هويت، اولين وظيفه است و بايد فردي تربيت کنيم که هويت داشته باشد و چارچوبهاي ارزشي وي که در آينده بر تمام رفتارهاي وي حاکم خواهد بود، از پيش شکل گرفته باشد. هويت به مانند سيستم عامل ذهن افراد است که بايد درست شکل بگيرد. شکلدهي هويت ملي، کار سادهاي نيست و بايد با برنامهريزي دقيق آن را به درستي در ميان کودکان و نوجوانان، شکل دهيم. به عنوان مثال، همه ما واحدهاي تاريخ و جغرافيا را در مدارس گذراندهايم. اما آيا واقعا از اين ابزار به درستي در ايجاد هويت ملي، استفاده ميشود؟
۲) انتقال مهارتهاي زندگي
همه ما طي زندگي نيازمند فراگيري مجموعهاي از مهارتهاي اوليه هستيم. اما فراگرفتن اين مهارتها نبايد به بخت و اقبال و گذر زمان سپرده شود. اغلب افراد در آينده به برخورداري از مهارتهايي چون انتخاب فرزند و پرورش فرزند نياز دارند. سپس بايد اين مهارتها به شکل درست و اصولي به همه افراد آموزش داده شود. در برخي کشورها اين مهارتها به اجزاي بسيار کوچک، تعريف و براي آموزش همه آنها برنامه آموزشي طراحي ميشود.
۳) مهارتهاي تعاملات اجتماعي
همه افراد بايد بتوانند در جامعه عقايد خود را بروز دهند و احساسات خود را نشان دهند. افراد بايد بتوانند عقايد ديگران را درک کنند. دفاع از حق خود را بياموزند و در عين حال، در مواقعي که حرفشان درست نيست، انعطافپذيري داشته باشند. همه اين موارد و موارد بسيار ديگري، از جمله مهارتهايي هستند که بايد در قالب مهارتهاي تعاملات اجتماعي به افراد آموزش داده شود.
۴) مهارتهاي شهروندي
يک فرد، جداي از آنکه نياز دارد تا مهارتهاي فردي و مهارتهاي تعامل در جامعه را بياموزد، بايد مهارتهايي که براي زندگي در يک جامعه لازم است را نيز کسب کند. چرا که يک فرد در قبال اعضاي جامعهاي که در آن زندگي ميکند نيز مسووليتهايي دارد. رعايت حقوق شهروندي و پرداخت ماليات از جمله مثالهاي اين گروه هستند. در کشور سوئد، آموزش اين مهارتها به حدي مورد توجه است که در مهد کودکها، بازيهاي کودکانهاي براي آموزش پرداخت ماليات يا رعايت حق تقدم در صف طراحي شده است. به اين شيوه، کودکان از ابتدا با مقررات حاکم بر جامعه آشنا ميشوند.
۵) مهارتهاي شغلي
آخرين وظيفهاي که بر دوش دولتها در بعد آموزش ابتدايي گذاشته شده، اين است که به همه افراد جامعه يک مهارت شغلي براي ايجاد ارزش افزوده اقتصادي بياموزند تا بتوانند در آينده با کسب درآمد، امرار معاش کنند.
به اين ترتيب، ايجاد هويت، انتقال مهارتهاي زندگي، آموزش مهارتهاي تعاملات اجتماعي، مهارتهاي شهروندي و مهارت شغلي، پنج وظيفهاي هستند که در بعد آموزش ابتدايي بر دوش دولتها گذاشته شده است.

● مقدمه مي توان گفت که انگيزه ي ساختن برنامه ي رجيستري از آنجايي شروع شد که کاربران Ms- Dos از اين که عملا هيچگونه اختياري در تنظيم منو ، پنجره ها و … ...

سرطان پوست، بيماريي است که سلولهاي سرطاني (بدخيم) در لايه هاي بيروني پوست بوجود مي آيند. پوست، بدن شما را در مقابل گرما، نور، عفونت و جراحت محفوظ نگه ...

آموزش الکترونيکي ارائه کنندگان : سيامک اهتمام رشته کامپيوتر _ سخت افزار ارائه شده به گروه فني و مهندسي کامپيوتر دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلا ...

آموزش عبارت است از ترتيب دادن محرک ها و انگيزه هايي که به دنبال خود، پاسخ هاي معيني را ايجاب مي کند. به اين معني که معلم محرک هايي را ايجاد مي کند و د ...

اندازه طبيعي ميانگين آلت تناسلي مردانه چقدر است؟ انزال در چه فاصله زماني را بايد انزال زودرس محسوب کرد؟ نقطه G دقيقا در کجا قرار دارد؟ به وجود آمدن صم ...

آموزش نقش تعيين کننده اي در يک مديريت خلاق دارد. « کنفوسيوس » فيلسوف و حکيم چيني احکامي در زمينه مديريت ارائه مي دهد که يادآوري آن خالي از لطف نيست او ...

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل م ...

بحث تغيير و نوآوري در قرن حاضر بحث دنياي علم است و عصر امروز، عصر تغيير و عصر انفجار علم، عصر پيدايش سازمانهاي متعدد علمي، اجتماعي و اقتصادي و عصر نوآ ...

دانلود نسخه PDF - آموزش پايه