up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله آموزش از راه دور PDF
QR code - آموزش از راه دور

آموزش از راه دور

خلأ آموزش اجتماعي در توسعه آموزش از راه دور

با اتمام طرحهاي ۸۱ تکفا در آموزش و پرورش و با توجه به مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش در خصوص مراکز آموزش از راه دور بيان نکاتي چند در زمينه توسعه کاربري فناوري اطلاعات در اين حوزه ضروري است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۱ برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) استراتژي هاي ملي کشورهاي در حال توسعه در عرصه فناوري اطلاعات را مي توان به دو گروه تقسيم کرد:
۱) توسعه صنعت و خدمات فناوري اطلاعات
۲) توسعه کاربري فناوري اطلاعات
صرف نظر از مباحث مربوط به صحت و سقم اين گونه تقسيم بندي، در تجربه اخير حرکت رو به جلوي طرح تکفا در پيکره آموزش و پرورش کشور، آثار وجودي اين دو جهت گيري کاملاً محسوس بوده است. اگر از سويي، تلاشي فراوان به منظور تجهيز سخت و نرم مدارس، ايجاد جايگاه اينترنتي و شبکه هاي اختصاصي دسترسي به مراکز داده آموزش و پرورش و سيستم هاي اطلاعاتي ويژه فرآيند ياددهي يادگيري انجام گرفته است، از سويي ديگر نيز با جديت تمام به تنظيم قوانين، مقررات و ضوابط تشکيل شبکه هاي آموزشي و همکاري بخش خصوصي با مدارس کشور، اشاعه مهارت هاي رايانه اي در ميان معلمين و اصلاح نظام برنامه ريزي توسعه آموزش پرداخته شده است.
در اين راستا بسياري از پيشران هاي فناوري اطلاعات، به معناي عواملي که برقراري آن باعث تسريع فرآيند توسعه مي شود نظير سياستگزاري، تکنولوژي، تغيير نگرش و نظم دهي به شکلي موثر و فعال آماده ايفاي نقش هستند. اما کماکان عوامل محوري ديگري مانند زيرساخت، نيروي انساني، سرمايه گذاري، نهادسازي و محتواي اطلاعاتي همچنان در وضعيت ضعيف و در حالت بازدارندگي توسعه به سر مي برند. از اين رو در ترسيم چشم اندازهاي توسعه شبکه هاي آموزشي، با مفهوم همبندي کليه کاربري هاي آموزشي و لزوم اثرگذاري مثبت کليه پيشران هاي اصلي فناوري اطلاعات بايد توجه ويژه اي به انتخاب جايگاه و انواع ماموريت اين گونه شبکه هاي رايانه اي مبذول داشت، به طوري که اين امر باعث بهبود وضعيت کنوني توسعه ICT در آموزش و پرورش شود. عموماً توسعه شبکه هاي رايانه اي آموزشي در سه حيطه، فرآيند ياددهي يادگيري رسمي مدارس، بستر مجازي فعاليت هاي کمک درسي و کمک آموزشي و آموزش از راه دور رسمي قابل تعريف است.
موضوع احياي شبکه هاي رايانه اي آموزشي در فرآيند رسمي ياددهي يادگيري مدارس به شکل پايگاه اطلاعات دانش آموزان از طريق تک درس شناخت محيط و جغرافياي بومي انساني در جلسات متعدد شوراي هماهنگي و کميسيون برنامه ريزي توسعه فاوا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به علت ضعف بيش از حد پيشران هاي اصلي و وجود تنگناهاي سازماني از محوريت برنامه هاي توسعه ۸۳ الي ۸۸ کنار گذاشته شد. در خصوص شبکه هاي رايانه اي کمک درسي و کمک آموزشي که با نظرداشت به نيازهاي مدارس کشور و با هدف ايجاد همياري بين توسعه کاربري فناوري اطلاعات و ارتقاي کيفيت فرآيند آموزش و پرورش طراحي و ايجاد مي گردند، در چارچوب طرح اساسنامه شبکه هاي آموزشي با همکاري بسياري از صاحب نظران و کارشناسان در حوزه شوراي عالي آموزش و پرورش مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به نتايج مثبت امکان سنجي و مطالعات تطبيقي پيرامون حيطه صلاحيت، ضوابط و مقررات مربوطه از اين گونه شبکه هاي آموزشي در مدارس کشور استفاده خواهد شد. و اما در مورد توسعه کاربري فناوري اطلاعات در حوزه آموزش از راه دور ابتدا بايد گفت اين موضوع به دور از نگاه کارشناسي درون سازماني توسعه فاوا شکل گرفته و مباني علمي و نظري قابل دسترسي نيز براي کارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش مهيا نگرديده است که بتوان مسير راهبردي حرکت و جهت گيري هاي اجرايي را به دقت محک زد. با اين وجود در ذيل به برخي از تنگناها و چالش هاي جدي اين گونه توسعه کاربري فناوري اطلاعات اشاره مي شود:
• لزوم پايلوت سازي تکنولوژيک
در آموزش و پرورش پايلوت سازي تکنولوژيک عموماً به منظور ترميم ساختار نيرو ي انساني و شناسايي مشاغل جديد و حلقه هاي مفقوده فرآيندهاي پشتيباني آموزشي و فني صورت مي پذيرد. در اينجا لازم است که به برخي از حرفه هاي نوين و آموزش از راه دور متکي بر فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره کنيم: مشاور آموزشي تحت وب، دستيار استاد تحت وب، راهنماي گروهي براي مباحثه آموزشي تحت وب، مديريت آموزشي تحت وب، مدير داده هاي آموزشي تحت وب، مهندس آموزشي تحت وب، هماهنگ کننده و مدير چند رشته اي برنامه هاي آموزشي تحت وب. شايان ذکر است براي هيچ يک از اين مشاغل نيروي انساني آماده در کشور ميسر نيست و هيچگونه اطلاعي از آموزش هاي لازم در اين زمينه ها در مراکز عالي کشور موجود نيست.
• لزوم تدوين و پياده سازي نظام آموزش مجازي
بديهي است که در طول زمان و از طريق جذب دانش و انباشت تجربه، مراکز آموزش از راه دور، نظام آموزشي مختص خود را ايجاد مي کنند که در آن استاندارد هاي برنامه ريزي درسي، طراحي محتوي، روش هاي آموزشي منطبق بر نوع رسانه، پشتيباني آموزشي، ارزشيابي و کنترل دانسته ها و... شفاف و قابل دسترس است. تنها در چنين شرايطي مي توان ابزار هاي نوين و توسعه کاربري فناوري اطلاعات را بدون لطمات جدي به کليت سيستم آموزش و پرورش در فرآيند آموزش از راه دور لحاظ کرد.
• محدوديت استراتژي آموزشي
فرآيند آموزش از راه دور به علت وجود فاصله مکاني و زماني بين ياد دهنده و يادگيرنده از يک سو متکي بر اراده راسخ و فعاليت هاي مستمر فراگير و از سوي ديگر نيازمند منابع و ابزار هاي آموزشي خودآموز کارآمد است. ضمناً کتاب درسي تنها محتوي آموزش رسمي به شمار مي رود و کليه منابع ديگر جنبه کمک آموزشي يا کمک درسي دارند. قابل ذکر است اصل اول آموزش از راه دور جبران خلاء آموزش اجتماعي است. در اين صورت، استراتژي آموزشي غالب، کشاندن يادگيرندگان در صورت امکان به مراکز منابع و رساندن خطوط پر سرعت به اينگونه محيط ها است. بدين منظور اغلب مراکز آموزش از راه دور در مقطع آموزش و پرورش از دفتر الکترونيکي به جاي LMS استفاده مي نمايند. در پايان مي بايست اشاره داشت که استقرار شبکه هاي رايانه اي آموزش از راه دور رسمي کشور مهمترين چالش توسعه کاربري فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش است زيرا بسط و گسترش مدارس مجازي بدون حضور بخش خصوصي در مدت زماني معقول امکان پذير نيست، در اين شرايط الزامات سود آوري و ارتقاي کيفي آموزش از طريق توسعه کاربري فاوا براي بسياري از دانش آموزان عادي مي تواند به سرعت تبديل به مشوق و مجوزي براي فرار از مدارس کشور و آموزش اجتماعي به مثابه تلفيق فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي به ويژه در مقطع دوره متوسطه شود.

ديد کلي: ما براي ديدن اجسام دور از دوربين دو چشمي استفاده مي کنيم ، که به اختصار به آن دوربين مي گويند. دوربين از يک عدسي شيئي بافاصله کانوني بزرگ و ي ...

نام ترياس اولين بار توسط فون آلبرتي در سال ۱۸۳۴ در ناحيه لرن (Luraien) آلمان بکار برده شد. چون رسوبات اين دوره از سه قسمت کاملا مشخص تشکيل گرديده است ...

نام پرمين براي اولين بار به رسوبات دريايي مربوط به اواخر دوران پالئوزوئيک ناحيه پرم واقع در شرق روسيه اطلاق گرديده است. ● مشخصات دوره پرمين طول عمر دو ...

نام پرمين براي اولين بار به رسوبات دريايي مربوط به اواخر دوران پالئوزوئيک ناحيه پرم واقع در شرق روسيه اطلاق گرديده است. مشخصات دوره پرمين طول عمر دوره ...

نام ترياس اولين بار توسط فون آلبرتي در سال 1834 در ناحيه لرن (Luraien) آلمان بکار برده شد. چون رسوبات اين دوره از سه قسمت کاملا مشخص تشکيل گرديده است ...

چند سالي است که صنعت دريانوردي به عنوان صنعتي جوان در مجامع سياسي و اقتصادي مملکت به صورت جدي مطرح شده است. آمار و ارقام برگرفته از تحقيقات بنگاه هاي ...

آموزش نقش تعيين کننده اي در يک مديريت خلاق دارد. « کنفوسيوس » فيلسوف و حکيم چيني احکامي در زمينه مديريت ارائه مي دهد که يادآوري آن خالي از لطف نيست او ...

جايگاه آموزش و مهارتها به خصوص با رويکرد پودماني، در سير تحول برنامهريزي درسي به سالهاي پس از جنگ اول جهاني باز ميگردد. اين رويکرد از آن جهت که نياز م ...

دانلود نسخه PDF - آموزش از راه دور