up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله آماريليس PDF
QR code - آماريليس

آماريليس

پيازهاي آماريليس در واقع در برگيرنده گلهاي كوچك و تكامل يافتهاي هستند كه ميتوان آنها را به بستههاي گل تشبيه نمود, وتنها كاري كه بايد براي شكوفايي آنها انجام داد اين است كه طي دستورالعمل سادهاي زمينه مساعد را براي رشد آنها مهيا نمود تا گلهاي زيبا و درشتي كه از قبل درون آنها تشكيل شدهاند, نمايان گردند.
بهتر است پيازها را به صورت منفرد در گلدانهايي به قطر ۱۷ - ۱۲ سانتيمتر كه از زهكشي خوبي برخوردار باشند, كشت نمود. مناسبترين خاك براي كشت اين پيازها تركيبي از كمپوستهاي مختلف يا خاكهاي لومي با درصد بالايي از مواد هوموسي ميباشد. معمولاً از هر پياز يك و به ندرت دو ساقه گل دهنده به دست ميآيد.
آماريليس بومي مناطق حاره بوده و به دو دوره خشكي و رطوبت نياز دارد. دوره خشكي آن زماني آغاز ميشود كه برگها زرد شده و پياز به خواب ميرود و دوره رطوبت آن نيز زماني است كه پياز رشد نموده و توليد برگ نمايد. عمل گلدهي در بين اين دو دوره صورت ميگيرد. دوره خشكي با زمستان و دوره رطوبت با تابستان بايد مطابقت زماني داشته باشد. اگر چنين ترتيبي ادامه يابد, پياز موردنظر براي چندين سال متوالي در بهار به گل خواهد نشست و پيازهاي فرعي كوچكي نيز از آن به دست خواهد آمد.
● تقويم نگهداري آماريليس
الف) تابستان
در اين فصل گياه به نور خورشيد, آب كافي و كود نياز دارد. گلدان را بايد در كنار پنجره آفتابگير قرار داد و هر ۲ يا ۳ هفته يكبار با كود مايعي كه داراي درصد بالايي پتاس باشد و يا هر كود كامل ديگر مانند فوستروژن (phostrogen ) تقويت كرد و به طور مرتب آن را آبياري نمود.
ب) پاييز
در اين فصل آبياري بايد به تدريج كاهش يابد و از اواخر شهريورماه نيز كوددهي قطع ميشود. پس از يك ماه, آبياري به طور كامل قطع ميگردد به اين ترتيب برگها زرد شده و هنگامي كه برگها خشك شدند گياه را بايد در كنار پنجره آفتابگير قرار داد.
پ) زمستان
پيازها بايد در مكاني كاملاً خشك و خنك (دماي ۱۲ - ۱۰ درجه سانتيگراد) نگهداري شوند. و كليه برگهاي خشك شده بايد در اين فصل حذف گردند.
اواخر زمستان و بهار
در اين هنگام بايد مقداري از خاك گلدان را برداشته و كمپوست تازه جايگزين آن نمود. معمولاً تا مدت ۳ سال نيازي به تعويض گلدان نيست. در ابتداي رشد جوانه پياز, خاك گلدان را بايد مرطوب نگه داشت.
● انتخاب واريته هاي مناسب
در هنگام خريد پيازها بايد دقت نمود كه درشتترين و سفتترين آنها انتخاب شوند زيرا به اين ترتيب احتمال پيدايش گلهاي متعدد افزايش خواهد يافت.
American Express به رنگ قرمز تند
Apple Blossom با گلبرگهاي سفيد و رگههاي صورتي
Bouquet به رنگ صورتي با مركز و رگههاي سرخ
Candy Cane به رنگ سفيد با خطوط قرمز تند
Lady Jane به رنگ نارنجي _ صورتي و پرپر
Minerva داراي خطوط قرمز و سفيد
Nivalis به رنگ سفيد با مركز زرد
Picotee به رنگ سفيد, با لبههاي قرمز
Primma Donna به رنگ زرشكي با قسمت خارجي سفيد
Red Lion به رنگ قرمز تند
● كاشت و نگهداري
۱) قبل از اقدام به كاشت, بايد قسمت تحتاني پياز را به مدت ۲۴ ساعت در آب قرار داد تا عمل ريشهزايي تسريع گردد. سپس بايد پياز را در يك گلدان ۱۲ سانتيمتري طوري در خاك نهاد كه نيمه بالايي آن از خاك خارج بماند. گلدان را ميتوان در دماي معمولي اتاق (بين۱۵ تا ۲۰ درجه سانتيگراد) قرار داد. دماي كمتر از ۱۵ درجه سانتيگراد براي گياه زيانآور است و دماي بالاتر از ۲۰ درجه سانتيگراد نيز طول دوره گلدهي را كاهش ميدهد.
۲) به هنگام آبياري, بايد به مقدار اندك به گلدان آب داد, به نحوي كه آب را درون زير گلداني ريخته تا خاك گلدان كمي مرطوب شود. آبياري بيش از حد در اين مرحله منجر به عدم گلدهي ميگردد.
آب اضافي بايد زهكشي شود. در ابتداي رشد، يعني هنگام پديد آمدن جوانه گل ميتوان آبياري را افزايش داد.
هرگز نبايد خاك گلدان را كاملاً از آب اشباع نمود و بهتر است در فاصله دو آبياري خاك گلدان خشك شود.
۳) نور شديد آفتاب براي رشد اين گياه ضروري است، بنابر اين گلدان را بايد در مجاورت پنجره جنوبي نگهداري كرد و تا زمان گلدهي نيز بهتر است گياه را با كودي كه داراي درصد بالايي پتاس باشد، تقويت نمود.
در گياهان قوي گلها زودتر از برگها نمايان ميشوند و هنگام شكوفا شدن گلها در صورت لزوم ميتوان از يك ني سبز رنگ براي راست نگه داشتن ساقه استفاده نمود.
● آمار يليس و هيپاستروم
گياهي كه معمولاً تحت عنوان آمار يليس درگلدان كاشته ميشود در واقع Hippeastrumميباشد اما بين باغبانان به آمار يليس معروف شده است. آمار يليس حقيقي با نام علمي Amargllis belladanna خويشاوندي از، amagllis، آپارتماني است كه داراي گلهاي كوچكتري بوده و در فضاي باز كاشته ميشود و گلهاي اين گياه در پاييز ظاهر ميگردد. پياز Amaryllis belladonna به هواي گرم نياز داشته و حاشيه ديوارهاي رو به جنوب را ترجيح ميدهد.
اين گياه در تابستان به خواب ميرود بنابر اين در اين فصل بايد تا حد امكان گرم و خشك نگه داشته شود. پس از كاشت پياز مدتي طول ميكشد تا آمادگي گلدهي به دست آيد. هنگام كاشت آمار يليس واقعي در فضاي باز بهتر است در ته هر گودال، مقداري شن ياسنگريزه، اضافه نمود تا پياز، به هيج وجه در رطوبت قرار نگيرد و دچار پوسيدگي نشود.

● رسيدگي روزانه به گل ها آب داخل ظرف، گلدان و يا محفظه اي که گياهان را در آن قرار داده ايد، بصورت روزانه عوض کرده و داخل ظرف آب تازه بريزيد. اگر حتي د ...

در بين گياهان بيشماري كه در روي زمين ميرويند ، گروهي به علت كم نياز بودن و داشتن شكل ويژه و روش زندگي مخصوص بخود ، سادگي نگهداري و پرورش و در عين حال ...

● رسيدگي روزانه به گل ها آب داخل ظرف، گلدان و يا محفظه اي که گياهان را در آن قرار داده ايد، بصورت روزانه عوض کرده و داخل ظرف آب تازه بريزيد. اگر حتي د ...

● به گل هاي خود به صورت روزانه رسيدگي کنيد آب داخل ظرف، گلدان و يا محفظه اي که گياهان را در آن قرار داده ايد، به صورت روزانه عوض کرده و داخل ظرف آب تا ...

دانلود نسخه PDF - آماريليس