up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله آلودگي هوا PDF
QR code - آلودگي هوا

آلودگي هوا

آلودگي هوا در فضاي بسته

همه ما با آلودگي هوا در فضاي آزاد که عمدتا ناشي از ترافيک است آشنايي داريم اما منظور از آلودگي هوا در فضاي محدود چيست؟ تقريبا تمام هوايي که تنفس ميکنيم حاوي درصد کمي از مواد آلودهکننده همچون گازها، ذرات گرد و غبار، مواد شيميايي و کپکهاست که بيشتر آن را مواد بيضرر تشکيل ميدهد.
برخي از آلودهکنندهها زماني ميتوانند مضر واقع شوند که در فضايي محدود مانند خانه، محصور شده باشند. استنشاق چنين موادي در برخي از مواقع سبب بروز مشکلات تنفسي، بهويژه در افرادي که به آلرژي و بيماريهاي ريوي از قبيل برونشيت و آسم مبتلا هستند، ميشود. از آنجايي که بيشتر افراد، حدود ۹۰ درصد از اوقاتشان را در محيطي بسته سپري ميکنند تامين هوايي پاک و به دور از آلودگي در منزل و يا محيط کار بسيار حائز اهميت است. در پارهاي از موارد آلودهکنندههاي هوا در فضاي محدود داخلي باعث بروز واکنشهاي آلرژيک و ايجاد حساسيت در پوست، چشم، بيني و ريه ميشوند و در موارد جديتر ميتوانند موجب سرگيجه و تهوع شوند. در صورتي که علائم بيماري با افزايش تهويه هواي اتاق و دور بودن از مکان آلودهکننده بهبود يابد، احتمال عامل آلودگي را بايد در داخل ساختمان جستوجو کرد.
● روشهاي کاهش آلودگي هوا
موثرترين شيوه براي مهار آلودهکنندهها در محيطهاي بسته، از بين بردن عامل اصلي آن است به علاوه با استفاده از هواي تميز بيرون ميتوان به تهويه هواي اتاق کمک کرد و در بعضي از موارد استفاده از دستگاه تصفيهکننده هوا ميتواند مفيد واقع شود.
● علل اصلي آلودگي هوا در فضاي محدود داخلي
۱) استعمال دخانيات
دود حاصل از سيگار حاوي مواد آلودهکنندهاي چون مونواکسيد کربن، فرمالدئيد، گازها و ذرات ريز است که برخي از آنها سرطانزا هستند بنابراين از فرد غيرسيگاري نميتوان انتظار داشت در محيطي که ديگران سيگار ميکشند، کار کند.
۲) حضورحيوانات
ذرات ريز مو و پوست حيوانات خانگي مثل سگ و طوطي عامل مهم حساسيت در بسياري از موارد است . براي مثال موي گربه روي فرش، لوازم منزل و رختخواب قرار ميگيرد و سبب بروز آلرژي طولانيمدت ميشود و موثرترين شيوه آن است که از اين قبيل حيوانات خانگي در منزل نگهداري نشود از طرف ديگر از طريق گردگيري منظم و کامل ميتوان ميزان غبار ناشي از حيوانات را کاهش داد.ضمنا بايد اينگونه حيوانات را از اتاق خواب دور نگه داشت.
۳) کپک، قارچ، باکتري
اگر دستگاههاي تهويه به خوبي تميز نشوند و يا منبع رطوبتي در داخل ساختمان باشد، کپکها، قارچها و باکتريها تجمع پيدا ميکنند، براي جلوگيري از رشد اين ذرات بايد تهويه اتاقها به ويژه حمام و آشپزخانه به خوبي تامين شود.
۴) گاز فرمالدئيد
اين گاز از چسب، لوازم منزل، کاغذ و پارچههاي مبلمان مورد استفاده در ساختمان آزاد ميشود، اين گاز باعث سر درد، سرگيجه، اگزما، تهوع و تحريک چشم و بيني و گلو ميشود در کارگاههاي ميتوان از تجهيزات مخصوص مراقبت، استفاده کرد در صورت امکان بايد منبع توليد گاز را از ساختمان خارج کرد در غير اين صورت لازم است، منبع با روکش پوشانده شده و همچنين ميزان تهويه فضاي ساختمان افزايش يابد.
۵) وسايل گرمايي و پخت و پز
وسايل گرمکننده و چراغ خوراکپزي که با گاز کار ميکنند، اگر بهدرستي نصب نشود، مقدار زيادي دياکسيد نيتروژن و مونواکسيد کربن توليد ميکنند که بسيار مضر هستند. اين گازها در سطوح پايين ميتوانند سبب تحريکات تنفسي و چشمي، سردرد و تهوع و در سطوح بالاتر به مرگ شخص منجر شوند. بايد از نصب دقيق و بازرسي وسايل اطمينان حاصل شود و دريچهاي به خارج در نظر گرفته شود. در صورتي که متوجه نشت گاز شديد، بلافاصله اجاق گاز را خاموش، پنجرهها و درها را باز و فورا درخواست کمک کنيد.
۶) بيدهاي خانگي
بيدها در هر خانهاي بيشتر در رختخواب يافت ميشوند چون در مکانهاي گرم و مرطوب تکثير اين موجودات بسيار سريع انجام ميگيرد. ريشهکنکردن آنها عملا غيرممکن است. بسياري از افراد بهويژه افراد آسمي به کنههاي خانگي حساسيت دارند. با شستوشوي مداوم و مرتب رختخوابها و با استفاده از ملحفههاي ضخيم براي بالشها و تشکها، ميتوان با آنها مبارزه کرد.
۷) مواد شيميايي
برخي از محصولات مورد استفاده خانگي از قبيل پاککنندهها، حشرهکشها، مواد بهداشتي و آرايشي، رنگها و حلالها، ناراحتي چون سرگيجه، تهوع، حساسيت چشمي و تحريک راههاي تنفسي ايجاد ميکنند. همواره به دستورالعملهايي که براي استفاده از اين محصولات ارائه ميشود، بهدقت عمل کنيد و در محيطي با تهويه مناسب با آنها کار کنيد.
حتيالامکان از کاربرد آنها بهصورت افشانه و مايع معلق در گاز خودداري نموده، در صورت امکان از توليدات غيرسمي استفاده کنيد.
۸) گاز رادن
اين گاز از خاک و تختهسنگهايي که حاوي مقادير بسيار کوچکي راديوم و اورانيوم هستند، آزاد ميشود. در برخي از نواحي ايران که خانهسازي روي صخرههاي گرانيتي صورت ميگيرد، گاز رادن از طريق شکافها وارد منزل ميشود.
۹) آزبست (پنبهسوز)
رشتههاي آزبست ميتوانند باعث امراض ريوي مختلف شوند. در ساخت لولهها، مخازن و ديگهاي بخار ممکن است آزبست بهکار رفته باشد. اگر اين وسايل پوسيده باشند و يا بهدرستي تعمير نشوند، ممکن است خطرآفرين باشند، لذا بايد بهوسيله متخصصان تعويض شوند.
آزبست ممکن است در ساخت سقفها، کفها و عايقگذاري بهکار روند که اگر در وضعيت خوبي باشد، بهتر است به آنها دست نزنند که در اين صورت خطرش کمتر از برداشتن آنهاست و بههرحال بايد توجه داشت که از متهکردن، سنبادهزدن و يا ارهکردن آنها خودداري شود.

● انواع هوازدگي هوازدگي را با توجه به نوع تغييراتي که در سنگ صورت مي گيرد به انواع مکانيکي و شيميايي تقسيم مي کنند. ▪ هوازدگي مکانيکي در هوازدگي مکاني ...

جابجايي: هنگامي که آب ها در داخل خاک به سمت پايين حرکت مي کنند، باعث انتقال شيميايي و مکانيکي مواد مي شوند. فرايند انتقال مواد بوسيله باد و باران، ذرا ...

هوازدگي به زبان ساده عبارت است از پاسخي که مواد سطح زمين در مقابل تغيير محيط از خود بروز مي‌دهند و شامل از هم پاشيدن سنگها و تجزيه آنها در سطح زمين و ...

از نظر بسياري از افراد، بزرگترين جاذبه يک پارک تفريحي ترن هوايي يا roller coaster آن است. عده اي آنرا ماشين جيغ مينامند و براي اين نامگذاري دليلي خوبي ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

اندازه گيري انرژي گرمايي است كه در خاك و هوا قابل سنجش مي باشد. ● آنومالي دمايي : در صورت مقايسه ميانگين درجه حرارت يك نقطه با ميانگين درجه حرارت تمام ...

هواي شهر تهران به علت انباشته شدن انواع آلودگي هاي ناشي از سوخت هاي فسيلي جزو آلوده ترين شهر هاي دنيا است. غلظت سرب، منوكسيد كربن و ساير آلاينده هاي م ...

دانلود نسخه PDF - آلودگي هوا