up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله آلودگي هوا PDF
QR code - آلودگي هوا

آلودگي هوا

کنترل آلودگي هوا

اتمسفر مانند نهر يا رودخانه داراي فرآيندهاي طبيعي است که در تميز کردن آن نقش دارند. بدون چنين فرآيندهايي تروپوسفر سريعا به محيطي نامناسب براي زيست بشر تبديل خواهد شد. پراکندگي ، ته نشيني گرانشي ، لخته سازي ، جذب (همراه با شستشو و واشويي) ، شستشو توسط باران و جذب سطحي از جمله مهمترين مکانيسمهاي طبيعي آلاينده ها در اتمسفر به شمار مي روند.
● فرآيندهاي پاکسازي اتمسفر
▪ پراکندگي
پراکندگي آلاينده ها توسط جريانهاي باد ، غلظت آلاينده ها را در هر جايي کاهش مي دهد.
▪ ته نشيني گرانشي
يکي از مهترين مکانيسمهاي طبيعي در جداسازي ذرات از اتمسفر بويژه ذراتي که بزرگتر از ۲۰µm هستند شمرده مي شوند.
▪ لخته سازي
ته نشيني گرانشي در چندين فرآيند ديگر پاکسازي طبيعي اتمسفر نيز نقش مهمي دارد به عنوان مثال ذرات کوچکتر از ۰.۱µm به کمک لخته سازي قابل ته نشين هستند. در اين پديده ذرات بزرگتر بصورت گيرنده هاي ذرات کوچکتر عمل مي کنند. دو ذره با يکديگر برخورد و اتصال پيدا کرده تشکيل يک واحد مي دهند. اين فرآيند تا تشکيل يک ذره لخته اي کوچک ادامه مي يابد، تا آنجا که اين لخته براي ته نشين شدن به اندازه کافي بزرگ و سنگين شود.
▪ جذب ذرات
در فرآيند طبيعي جذب ذرات يا آلاينده هاي گازي در باران يا مه تجمع حاصل کرده همراه رطوبت ته نشين مي شوند، اين پديده که به نام شستشو ناميده مي شود در قسمت پايينتر از سطح ابرها رخ مي دهد پتانسيل لازم براي شستشوي ذرات و گازها بستگي به تحقيقات اخير نشان داده اند که براي ذرات داراي قطر کوچکتر از ۱µm فرآيند شستشو موثر نخواهد بود.
گازها ممکن است بدون تغيير شيميايي حل شوند و يا امکان دارد در برخي مواقع با آب باران وارد واکنش شيميايي شوند مانند گاز SO۲ که به سهولت در باران حل مي شود و همراه با قطرات باران پايين مي آيد با اين وجود SO۲ ممکن است با آب باران واکنش نشان داده ايجاد غبارهاي H۲SO۳ (اسيد سولفورو) يا H۲SO۴ (اسيد سولفوريک) نمايد که به نام بارانهاي اسيدي شهرت دارند و بالقوه نسبت به so۲اوليه داراي اثرات زيانبار بيشتري هستند.
▪ شستشو در اثر بارش
در اين حالت شستشو در سطح پايينتر از ابرها اتفاق مي افتد و هنگامي که قطرات سقوط کننده باران آلاينده ها را جذب مي کنند در داخل ابرها پديده شستشو صورت مي گيرد. بدين ترتيب که ذرات کوچکتر از ابعاد ميکرون بصورت هسته هاي ميعان که در اطراف آنها قطرات آب تشکيل مي شوند، عمل مي کنند. اين پديده در نواحي شهري موجب افزايش بارندگي و تشکيل مه مي شود.
● جذب سطحي
عمدتا در لايه اصطکاکي اتمسفر يعني در نزديکترين لايه به سطح زمين انجام مي گيرد. در اين پديده آلاينده هاي گازي ، مايع يا جامد جذب يک سطح شده پس از غليظ شدن در همان سطح باقي مي مانند. سطوح طبيعي از قبيل خاکها ، صخره ها ، برگها و علفها قادر به جذب و نگهداري آلاينده ها هستند. ذرات ممکن است با سطوح جذب توسط ته نشيني گرانشي يا اثر اينرسي که در طي آن ذرات آلاينده هاي گازي در اثر جريانهاي باد به سطوح منتقل مي شوند تماس يابند. اثر اينرسي براي ذراتي در دامنه ابعادي بين ۱۰ تا ۱۵µm سطوح کوچک به تعدد مانند علفها و برگهاي درختان نسبت به سطوح بزرگتر به منظور جداسازي ذرات بيشتر است.
● دستيابي به کنترل آلاينده ها
براي دستيابي به کنترل آلاينده هاي گازي و ذرات دامنه اي گسترده ، دو راه وجود دارد:
۱) کاهش غلظت آلاينده در اتمسفر
۲) کنترل آلاينده ها در منبع توليد آنها
● رقيق سازي
رقيق ساختن در اتمسفر با استفاده از دودکشهاي بلند امکانپذير است. دودکشهاي بلند مي توانند در لايه وارونگي نفوذ کرده ، آلاينده ها را به گونه اي پراکنده سازند که غلظت آلاينده ها در سطح زمين تا مقدار زيادي کاهش يابد. رقيق سازي در بهترين حالت خود عبارتست از يک وسيله کوتاه مدت به منظور کنترل آلودگي و در بدترين حالت خود وسيله اي است براي انتقال آثار ناخواسته آلاينده ها به مناطق دور دست.
● کنترل در منبع مولد آلاينده ها
به منظور کنترل آلودگي هوا در دامنه هاي بسيار وسيع تا نقاط دوردست ، کنترل اين مواد در منبع توليدشان مطلوبتر و موثرتر از رقيق سازي است. در وهله اول چنين به نظر مي رسد که اولين و موثرترين روش جلوگيري از توليد آلاينده ها باشد در مورد آلاينده هاي توليد شده در اثر فرآيندهاي احتراقي ، جايگزين کردن يک منبع انرژي مي تواند از توليد آلاينده ها جلوگيري کند. روشهاي باقيمانده براي کنترل آلاينده ها در منبع مي تواند موجب کاهش انتشار آلاينده ها شود، اما نمي تواند سبب حذف کامل موجود به عنوان مثال اتومبيلي که داراي يک فيلتر کثيف هوا ، به يک سيستم نامناسب براي تهويه موتور ، عملکرد نادرست تنظيم دور موتور و ... نسبت به اتومبيلي که با بهترين بازده کار مي کند، آلاينده هاي بيشتري را از خود منتشر مي سازد.
تغيير فرآيند مورد استفاده همچنان روش ديگر براي کنترل انتشار آلاينده ها در منبع توليدشان بکار مي رود. به عنوان مثال جايگزين کردن کوره هاي باز با کوره هاي اکسيژني کنترل شده يا کوره هاي الکتريکي و يکي ديگر از روشهايي که در کنترل آلاينده هاي هوا در منبع توليد آنها داراي وسيعترين کاربرد است، عبارت است از نصب تجهيزات کنترلي طراحي شده بر طبق برخي از اصول اساسي که توسط آنها مکانيسمهاي طبيعي حذف آلايندهها عمل مي کنند.

● انواع هوازدگي هوازدگي را با توجه به نوع تغييراتي که در سنگ صورت مي گيرد به انواع مکانيکي و شيميايي تقسيم مي کنند. ▪ هوازدگي مکانيکي در هوازدگي مکاني ...

جابجايي: هنگامي که آب ها در داخل خاک به سمت پايين حرکت مي کنند، باعث انتقال شيميايي و مکانيکي مواد مي شوند. فرايند انتقال مواد بوسيله باد و باران، ذرا ...

هوازدگي به زبان ساده عبارت است از پاسخي که مواد سطح زمين در مقابل تغيير محيط از خود بروز مي‌دهند و شامل از هم پاشيدن سنگها و تجزيه آنها در سطح زمين و ...

از نظر بسياري از افراد، بزرگترين جاذبه يک پارک تفريحي ترن هوايي يا roller coaster آن است. عده اي آنرا ماشين جيغ مينامند و براي اين نامگذاري دليلي خوبي ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

اندازه گيري انرژي گرمايي است كه در خاك و هوا قابل سنجش مي باشد. ● آنومالي دمايي : در صورت مقايسه ميانگين درجه حرارت يك نقطه با ميانگين درجه حرارت تمام ...

هواي شهر تهران به علت انباشته شدن انواع آلودگي هاي ناشي از سوخت هاي فسيلي جزو آلوده ترين شهر هاي دنيا است. غلظت سرب، منوكسيد كربن و ساير آلاينده هاي م ...

دانلود نسخه PDF - آلودگي هوا