up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله آلودگي ذره اي هوا PDF
QR code - آلودگي ذره اي هوا

آلودگي ذره اي هوا

آلودگي ذره اي هوا و DVT

آلودگي ذره اي هوا و DVT
آلودگي ذره اي هوا با افزايش بيش از حد احتمال بروز بيماري قلب و حمله همراه است. طي يک بررسي مورد شاهد که در شمال ايتاليا انجام شد، پژوهشگران به ارزيابي اين موضوع پرداختند که آيا اين نوع آلودگي ممکن است با ترومبوز وريدي مرتبط باشد. در مجموع ۸۷۱ بيماري که بين سال ۱۹۹۵تا ۲۰۰۵داراي تشخيص ترومبوز وريد عمقي اندام تحتاني (DVT) بودند و ۱۲۱۰ فرد سالم در اين تحقيق شرکت داده شدند. پژوهشگران ميزان تماس شرکت کنندگان را با مواد ذره اي آلوده کننده ي هوا که بيش از ۱۰ ميکرومتر قطر داشتند (۱۰PM) در طول سال قبل از تشخيص DVT (موارد) يا معاينه (شاهدان) براساس ميزان مونيتور شده ۱۰PM در ۹ منطقه ي جغرافيائي اندازه گيري کردند.
متوسط تماس با ۱۰PM در طول سال پيش از تشخيص يا معاينه در مناطق مختلف، متفاوت بود و از ۱۲ يا ۵۲ ميکروگرم در مترمکعب گسترش داشت. بعد از کنترل چند عامل متعدد از جمله سن، جنس، استفاده از ضدبارداري خوراکي و فاکتور V ليدن يا موتاسيون پروترومبين، محققان دريافتند که براي هر ۱۰ ميکروگرم درمترمکعب افزايش تماس با ۱۰PM ، احتمال DVT تا ۷۰% افزايش مي يابد.
● پلاريزاسيون مجدد زودرس و IVF
پلاريزاسيون مجدد زودرس يکي از يافته هاي شايع در الکتروکارديوگرافي است که تصور مي رود خوش خيم باشد. اما، مدارک تجربي حاکي از آن است که پلاريزاسيون مجدد زودرس بالقوه باوقفه ي ناگهاني قلب همراه است. طي يک بررسي گذشته نگر بين المللي اطلاعات اوليه ي حاصل از ۲۲ مرکز آريتمي مراقبت ثالثه، محققان ۲۰۶ نفر از بازماندگان فيبريلاسيون ايديوپاتيک بطني (IVF) را با ۴۱۲ نفر شاهد از نظر سن، جنس ونژاد تطبيق دادند. IVF عبارت بود از وقفه ي ناگهاني قلب که در فقدان ناهنجاري هاي موجود يا قابل القاي ساختاري يا الکتريکي از جمله سندرم QT طولاني، فاصله ي کوتاهQT و سندرم Brugada ديده مي شد.
در ۶۴ مورد (۳۱%) در برابر ۲۱ نفر شاهد (۵%) پلاريزاسيون مجدد زودرس موجود بود و وقتي اين حالت وجود داشت، از نظر وسعت در بيماران تجربي بالاتر از افراد شاهد بود. عوامل پيش گويي کننده ي پلاريزاسيون زودرس مجدد شامل جنس مرد و وقوع آريتمي ضمن خواب بود.
در تمام افراد تجربي دچار IVF از کارديوورتر دفيبريلاتور قابل کاشت استفاده شد. در طول متوسط پيگيري ۶۱ ماهه، بيماران IVF داراي پلاريزاسيون مجدد زودرس به طور قابل توجه بيشتر از افراد بدون پلاريزاسيون مجدد زودرس به VF راجعه مبتلا شدند.
● تاخير MI بالا آمدن SI
آناليز اطلاعات در سطح ملي مشخص کرده است کدام بيمار دچار MI، بالا آمدن قطعه ST، بيشتر در معرض خطر است.
● تروپونين و پيش آگهي نارسايي حاد قلب
طي يک بررسي مشاهده اي، افزايش تروپونين داراي پيامد ضعيف درنارسايي حاد قلب بوده است ولي آيا انجام اين آزمايش، اساسا بر اخذ تصميم درماني بايد تاثير داشته باشد؟
● پيشگيري از خطاهاي دارويي
خطاهاي دارويي به ويژه در کودکان مشکل ساز است زيرا بسياري از داروهاي مورد استفاده براي بزرگسالان فرموله شده اند.
● بتابلوکرها در جراحي غيرقلبي
نتايج حاصل از کارآزمايي POISE حاکي از آن است که خطرات شروع بتابلوکرها در بيماران عمل شده ي غيرقلبي بر منافع آن ها مي چربد.
● نزيريتيد و ADHF
nesiritide، دارويي است که از نظر ساختماني مشابه پپتيدناتربوتيک نوع B است و در آغاز تصور مي شد سبب افزايش ديورز و کاهش بيمارگني و طول مدت اقامت در بيماران مبتلا به نارسايي حاد جبران نشده ي قلب (ADHF) مي شود. اما به علت گراني و افزايش ميزان نارسايي کليه و ثابت شدن عدم مزيت آن نسبت به درمان متعارف از درمان کنار گذاشته شد.
طي يک کارآزمايي داراي شاهد و دارونما و تصادفي شده و با حمايت مالي کارخانه، محققان تاثير افزودن انفوزيون ۸ ساعته ي نزيريتيد (۲ ميکروگرم به ازاي کيلوگرم به صورت لقمه و سپس ۰.۰۱mg kg min) را به درمان متعارف در بيماراني ارزيابي کردند که به علت ADHF به بخش اورژانس شهري مراجعه کرده بودند. از تعداد ۱۰۱ بيمار (۵۶% سياه)، ۹۷ نفر داراي اطلاعات پيامدي کامل بودند. ميزان پذيرش مجدد در بخش اورژانس يا بيمارستان بعد از ۳۰ روز (پيامد اوليه) ميان گروه نزيريتيد و دارونما اختلاف قابل توجهي وجود نداشت.
● پروتئينوري در ديابت
آليسکيرن aliskiren با نام تجارتي Tekturna مهارکننده ي مستقيم رنين است و براي درمان هيپرتانسيون به سال ۲۰۰۷ توسط FDA مورد تائيد قرار گرفته است. پژوهشگران يک کارآزمايي تصادفي شده با حمايت مالي کارخانه انجام داده اند تا روشن شود آيا بلوکاژ دوتايي سيستم رنين آنژيوتانسين، آلدوسترون با تلفيق آليسکيرن و لوزارتان که بلوکرگيرنده ي آنژيوتانسين مي باشد در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي سبب کاهش پروتئينوري در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي مي شود. در اين کارآزمايي ۵۹۹ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲، هيپرتانسيون و نفروپاتي (نسبت آلبومين به کرآتينين ادرار ميان ۳۰۰ و ۳۵۰۰ ميلي گرم به ازاي هرگرم) شرکت داده شدند. بيماراني که سرعت تصفيه ي گلومرولي کمتر از ۳۰ ميلي ليتر در دقيقه يا پتاسيم سرم بيش از ۱ ۵ ميلي اکي والان در ليتر داشتند از کارآزمايي حذف شدند.
بيماران يا از لوزارتان و آليسکيرن استفاده مي کردند و يا ازلوزارتان و دارونما استفاده مي نمودند. بعد از ۶ ماه، متوسط نسبت آلبومين به کرآتينين ادرار به طور قابل توجه تا ۲۰%در مقايسه با دارونما در گروه آليسکيرن کاهش يافت. متوسط فشار خون در گروه آليسکيرن به طور قابل توجه کمتر از گروه دارونما بود ولي اختلاف تنها ۲ ميلي متر جيوه سيستولي و ۱ ميلي متر دياستولي بود. در دو گروه ميزان GFR به طور قابل توجه اختلاف نداشت.
● آنژيوگرافي کرونر و مرگ
نتايج بسياري از بررسي ها حاکي از آن است که اقليت هاي قومي، خانم ها، سالمندان و ضعفا کمتر از ديگران به مداخله هاي موثر براي آنژين پايدار و سندرم هاي حاد کرونر دسترسي دارند. آيا کاهش ميزان دسترسي سبب بدترشدن پيامدهاي قلب مي گردد؟ طي يک بررسي ۵ ساله ي همنوا که در چند مرکز انجام شد، محققان پرونده ي طبي ۱۰۶۳۴ بيمار را بازبيني کرده اند که اخيرا دچار آنژين شده و در انگلستان توسط «کلينيک هاي دسترسي سريع به درد وقفسه ي سينه» ويزيت شده بودند.
يک پانل مستقل مشخص کرد که ۱۳۷۵ بيمار کانديد مناسبي براي آنژيوگرافي کرونر هستند. از اين عده، تنها در ۴۲۰ بيمار (۳۱%) اين روش انجام شد. طي آناليز با چند متغير، در بيماران ۶۵ ساله و بالاتر (در مقايسه با بيماران جوان تر از ۵۰ سال) در خانم ها (در مقايسه با آقايان) در بيماران آسياي جنوبي (در مقايسه با بيماران سفيدپوست) و در بيماراني که در ضعيف ترين پنجه ي اقتصادي بودند (در مقايسه با بيماران پنجه هاي اقتصادي ديگر) به طور قابل توجه آنژيوگرافي کرونر کمتر انجام شده بود. در تمام زير گروه ها، بيماراني که آنژيوگرافي کرونر نشده بودند، داراي ميزان بالاتر سندرم غيرمهلک حاد کرونر و مرگ به علت بيماري کرونر قلب بودند.
● پيشگيري از رويدادهاي قلب و عروق ديابت
به رغم اعتقاد عامه، مدارک محدودي در دست است که نشان مي دهد درمان فشرده ي کاهش گلوکز سبب بهبود پيامدهاي ماکروواسکولار در بيماران ديابتي نوع ۲ مي شود. طي دو کارآزمايي تصادفي شده ي جديد، پژوهشگران اين موضوع را بررسي کرده اند.
بررسي ACCORD با پشتيباني ماليNIH شامل ۱۰۲۵۱ بيمار ديابتي نوع ۲ (متوسط سن ۶۲ سال، متوسط هموگلوبين گليکوزيله۱ ۸) همراه بيماري شناخته شده ي قلب و عروق يا حداقل دو عامل خطرساز اضافي انجام شد. بيماران يا از درمان فشرده (HbA۱c هدف ۶% همراه رژيم فردي شده ي ضد ديابتي توسط پزشک) يا از درمان استاندارد (HbA۱c بين ۷ تا۹ ۷) استفاده کردند. با وجودي که کنترل قند خون به طور قابل توجه در گروه درمان فشرده بهتر از درمان استاندارد در تمام طول کارآزمايي بود ولي پس از متوسط پيگيري ۵ ۳ ساله به علت بالا بودن ميزان مرگ و مير در گروه درمان فشرده، نسبت به درمان استاندارد، انجام اين کارآزمايي متوقف شد. افزون بر اين، دو گروه از نظر پيامد مرکب اوليه ي مرگ قلب و عروق، انفارکتوس غيرمهلک ميوکارد يا حمله ي غيرمهلک اختلاف قابل توجهي نداشت. هيپوگليسمي شديد وافزايش وزن در گروه درمان فشرده شايع تر بود ولي عواملي که واسطه ي مرگ و مير بالاتر در درمان فشرده بودند روشن نيست.
بررسي دوم يعني کارآزمايي ADVANCE شامل ۱۱۱۴۰ بيمار بود. گروه درمان فشرده به عنوان درمان اوليه از گليکازيد که يک سولفونيل اوره است استفاده کردند (و در صورت لزوم براي رسيدن به HbA۱c هدف ۵ ۶ ساير داروها اضافه مي شد) و گروه درمان استاندارد از هيچ دارويي به غير از گليکازيد استفاده ننمودند. با وجودي که متوسط HbA۱c در گروه درمان فشرده برابر ۵ ۶ و در گروه درمان استاندارد برابر ۳ ۷ در طول ۵ سال پيگيري بود، ميان گروه ها از نظر نقطه ي پاياني اوليه ي مرگ قلب و عروق، MI غيرمهلک يا حمله ي غيرمهلک يا مرگ و مير به هر علت اختلافي ديده نشد. پيامد ميکروواسکولار نوروپاتي هايي که به تازگي ايجاد شده يا بدتر شده بودند به طور قابل توجه در گروه درمان فشرده کمتر بود ولي هيپوگليسمي شديد در اين گروه بيشتر ديده مي شد. اين بررسي توسط سازنده ي گليکازيد حمايت مالي شده بود.
● نفريت و درمان با استروئيد
داروها علت اصلي نفريت حاد بينابيني (AIN) هستند. با وجودي که گاهي AIN ناشي از دارو باکورتيکوستروئيدها درمان مي شود، کارآزمايي تصادفي شده اي براي ارزيابي اين درمان انجام نشده است. طي يک بررسي گذشته نگر، نفرولوژيست ها آثار درمان با استروئيد را در ۶۱ بيمار مورد سنجش قرار دادند که در بيوپسي دچار AIN ناشي از دارو بودند.
شايع ترين عوامل مهاجم آنتي بيوتيک ها (۶۵%) و داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي (۳۷%) بودند. در تمام موارد داروي عامل متوقف شده بود. ۵۲ بيمار استروئيد دريافت داشتند و ۹ نفر دارو دريافت نکردند، اختلاف قابل توجهي ميان گروه ها ازنظر ويژگي هاي دموگرافيک، تراز کرآتينين اوليه سرم يا بالاترين تراز کرآتينين سرم موجود نبود. دياليزمزمن در ۴ مورد از ۹ بيماري که استروئيد دريافت نداشتند و در ۲ نفر از ۵۲ بيمار مصرف کننده ي استروئيد انجام شد که اختلافي قابل توجه بود.

● انواع هوازدگي هوازدگي را با توجه به نوع تغييراتي که در سنگ صورت مي گيرد به انواع مکانيکي و شيميايي تقسيم مي کنند. ▪ هوازدگي مکانيکي در هوازدگي مکاني ...

جابجايي: هنگامي که آب ها در داخل خاک به سمت پايين حرکت مي کنند، باعث انتقال شيميايي و مکانيکي مواد مي شوند. فرايند انتقال مواد بوسيله باد و باران، ذرا ...

هوازدگي به زبان ساده عبارت است از پاسخي که مواد سطح زمين در مقابل تغيير محيط از خود بروز مي‌دهند و شامل از هم پاشيدن سنگها و تجزيه آنها در سطح زمين و ...

از نظر بسياري از افراد، بزرگترين جاذبه يک پارک تفريحي ترن هوايي يا roller coaster آن است. عده اي آنرا ماشين جيغ مينامند و براي اين نامگذاري دليلي خوبي ...

از ميان آزمايش هاي گوناگوني که براي غربالگري و تشخيص بيماري ها انجام مي دهيم، آزمايش خون حس ديگري دارد. از درد ناچيز وارد شدن سوزن به دست مان که بگذري ...

اخلاق پزشکي به عنوان نخستين و مهم ترين مؤلفه حکمت، با سابقه ديرينه چهارقرن قبل از ميلاد مسيح (ع)، به تعاليم بقراط حکيم باز مي گردد. بقراط با اعتقاد به ...

چندي پيش، يکي از دوستان ام صاحب فرزند زيبايي شد که از همان ابتداي نوزادي دل درد و نفخ را تجربه کرد.... دوست ام نوزادش را نزد پزشک اش برد و تشخيص دکتر، ...

بارها از صداي بوق خودرو يا سر و صداي بيش از اندازه يک موتورسيکلت که با سرعت از کنارمان رد مي شود، از جا پريده ايم. انگار ديگر شنيدن تمام اين صداهاي نا ...

دانلود نسخه PDF - آلودگي ذره اي هوا