up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله آلدئيدها PDF
QR code - آلدئيدها

آلدئيدها

آلدئيدها به عنوان ضد عفوني کننده

امروزه با افزايش سطح آگاهي، هرروزه توجه افراد استفاده کنننده از مواد شيميايي از جمله ضد عفوني کننده ها به ميزان سميت ، سرطان زايي ، جهش زايي ، برگشت پذيري به محيط زيست و امنيت سلامت استفاده از آن در طولاني مدت براي افراد، دامها و محيط ( آبهاي زيرزميني و کشاورزي) بيشترميگردد.درگروه آلدئيدها دو گروه عمده فرمالدئيدها ( فرمالين) و گلوتارآلدئيد به عنوان عوامل ضد عفوني کننده رايج مي باشند. هردو اين مواد در PH اسيدي پايدارتر مي باشند ولي فعاليت کمتري دارند و قبل ازاستفاده گاهي با مواد و محلولهاي قليايي بايد فعال شوند وسيع الطيف مي باشند و تمام باکتريها، ويروسها ، اسپورها و قارچها را غير فعال مي نمايند.البته به خاطر حساسيت به PH ، زمان لازم براي عملکرد مؤثر روي ميکروارگانيسمها محدود مي باشد يعني با تغيير مختصر PH ، زمان لازم براي کشتن ميکروارگانيسمها تا ساعتها افزايش مي يابد و بالعکس در محيط قليايي سريع اثر مي کنند و به سرعت تأثير خود را از دست مي دهند.
در دماي کم عملکرد مناسبي ندارند.در مورد مبارزه با کايکوباکتريوم ( عامل بيماري سل ) فعاليت آنها در ۲۰ درجه سانتي گراد ۱۰۰ بار کمتر از دماي ۲۵ درجه سانتي گراد مي باشد.با توجه به اين نکات فرمالئيد ( فرمالين ) در حضور پروتئينها و مواد آلي تأثير کمتري دارد. به علاوه يک ماده سرطان زاي شناخته شده مي باشد که ديگر شرکتهاي توليد کننده مواد بهداشتي تمايلي براي استفاده از آن درترکيبات خود و مواجهه با خطرات احتمالي استفاده طولاني مدت آن را ندارند. در بسياري از مواد ممنوعيت مصرف فرمالئيد در برخي کشورها اعمال مي گردد. ديگر نمي توان به عنوان يک عامل ضد عفوني کننده از آن بهره متناسب برد. گلوتارآلدئيد ( ۱ و ۵ پنتان دي آل ) در سال ۱۹۰۸ سنتز شد و دو شکل حلقوي و خطي دارد. شکل خطي ملکول گلوتارآلدئيد قادر به تثبيت پروتئينها مي باشد.
در حالت معمول گلوتارآلدئيد تمايل به تبديل به شکل حلقوي را دارد. براي کفايت عمل و پايداري آن بايد به شکل خطي تثبيت شود که اين کار با اتصال سورفاکتانتها به کربن سوم گلوتارآلدئيد امکان پذيراست. با تثبيت گلوتارآلدئيد وابستگي عملکرد آن به PH نيز تعديل مي گردد.استفاده از گلوتارآلدئيد نيز در بخش پزشکي خطر جدي براي سلامت افرادي که مدام با آن کار مي کنند محسوب مي شود گزارشات مختلفي مبني بر ايجد بيماري هايي مثل درماتيت آلرژيک ، رينيت ، کنژکتويت و آسم در افرادي که در معرض اين مواد بوده اند، وجود دارد پرستاران شغل خود را به خاطر حساسيت به گلوتارآلدئيد از دست داده اند. کارگراني که مشغول جمع آوري تخم مرغ ضد عفوني شده با مواد آلدئيدي بودند ، دچار تحريکات پوستي در صورت و دستگاه تنفسي شده اند و اين در حالي بود که ميزان گلوتارآلدئيد به کار رفته فقط ۳% بوده است.با توجه به تمامي نکات ذکرشده و ممنوعيت استفاده از مواد فرمالدئيدي ، استفاده از گلوتارآلدئيد تحت شرايط خاص مجاز مي باشد سازمان COSSH ۱ و بر طبق اطلاعيه کميسيون بهداشت و سلامت جهاني ، حداکثر ميزان مجاز گلوتارآلدئيد موجود در فضا را با استفاده از محصولاتي که گلوتارآلدئيد در ترکيباتشان دارند، ppm ۵ ۰% اعلام نموده است .
درآزمايشي که در کالج کشاورزي ۲ آدامزهارپر براي سنجش ميزان گلوتارآلدئيد (ppm) در عمل ضد عفوني نهايي گله مرغ گوشتي انجام شد. داده هاي نهايي نشان داد که درصورتي که رقت ماده ضد عفوني کننده حاوي گلوتارآلدئيد ۱ به ۲۰۰ (۵ ۰%) باشد ميزان گلوتارآلدئيد موجود در بخشهاي مختلف ( از کف و هوا) بين ppm ۰۶ ۰ ۰۳ ۰ مي باشد، به علاوه ميزان گلوتار آلدئيد موجود در ترکيب اوليه نيز مهم مي باشد. برخي ضدعفوني کننده ها که بطور مثال ۱۲% گلوتارالدئيد در ترکيباتشان دارند، به طور بقين در فضا ميزان گلوتارآلدئيد بيشتري را پراکنده خواهند ساخت.با توجه به اين داده ها رقت مورد استفاده ازترکيب ضد عفوني کننده حاوي گلوتار آلدئيد و درصد وزني موجود درترکيب مهم مي باشد. اگرترکيب ۶% گلوتارآلدئيد در ترکيبش باشد ورقت ۱ به ۲۰۰ استفاده شود.
ميزان گلوتارآلدئيد بعد ازتهيه رقت به ۰۰۰۳ ۰ واحد کاهش مي يابد که هم براي دامها و هم افراد استفاده کننده و درنهايت براي محيط زيست دامنه مناسبي مي باشد.علاوه بر رقت مؤثر و ميزان درصد وزني گلوتارآلدئيد موجود درترکيب و شکل تثبيت شده آن نيز مهم مي باشد. که مي توان از عوامل سورفاکتانت براي اين منظور بهره جست. عوامل چهارتايي آمونيوم انتخاب مناسبي براي اين کار مي باشند. حضور ترکيبات چهارتايي آمونيوم به همراه گلوتارآلدئيد علاوه بر تثبيت ملکول گلوتارآلدئيد باعث اثرسينرژيستي قوي و اثري منحصر به فرد روي تمام ويروسها ،باکتريها ، قارچها و جلبکها و... مي شود.البته توجه به نسبت ترکيبات چهارتايي آمونيوم و گلوتارآلدئيد نيز مهم است.
تحقيقات نشان داده که حضور بيشتر ترکيبات چهارتايي آمونيوم نسبت به گلوتار آلدئيد اثرات مطمئن و بهتري را ارائه مي کند. البته همواره مسايل اقتصادي نيز نقش مهمي در انتخاب روش ضد عفوني و نوع ضد عفوني کننده ها بازي مي نمايد استفاده از فرمالين به همراه پرمنگنات پتاسيم علاوه بر مسايل مطرح شده در زمينه سميت ، از نظر اقتصادي نيز ديگر مقرون به صرفه نخواهد بود. مي توان گلوتارآلدئيد را جانشين مناسب براي فرمالدئيد نمود البته با توجه به شرايط ذکر شده مي توان انتخابي شايسته داشت. ضد عفوني مؤثر و مفيد درمراحل مختلف پرورشي و محلهاي متفاوت در مزراع پرورشي ضروري و حياتي مي باشد. حتما در زمان انتخاب ترکيب ضد عفوني کننده به فرمول و درصد وزني اجزاي تشکيل دهنده و نسبت مواد مؤثر توجه و دقت کافي را مبذول فرماييد. تا در طولاني مدت علاوه بر کفايت عمل ، خطري شما و کارگران شما و دامهايتان را تهديد ننمايد.

ريشه لغوي کلمه آلدئيد (Aldehyde) از دو واژه الکل (Alcohal) و هيدروژن‌گيري (dehydrogenation) گرفته شده است. هرگاه از الکل نوع اول هيدروژن‌گيري شود، در ...

● ريشه لغوي کروماتوگرافي (chromatoghraphy) ، در زبان يوناني chroma يعني رنگ و grophein يعني نوشتن است. ● اطلاعات اوليه پر کاربردترين شيوه جداسازي مواد ...

● کربوهيدرات چيست؟ بخش اعظم رژيم غذايي شما را هيدراتهاي کربن تشکيل مي دهند . اکسيداسيون کربوهيدراتها مسير اصلي توليد انرژي در بدن شماست ( در اين مورد ...

● لاستيكها از ويژگي برجسته لاستيكها مدول الاستيسيته پايين آنها است همچنين مقاومت شيميايي و سايشي و خاصيت عايق بودن آنها باعث كاربردهاي بسيار در زمينه ...

●لاستيكها از ويژگي برجسته لاستيكها مدول الاستيسيته پايين آنها است همچنين مقاومت شيميايي و سايشي و خاصيت عايق بودن آنها باعث كاربردهاي بسيار در زمينه خ ...

دانلود نسخه PDF - آلدئيدها