up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله آفت خوشه خوار انگور PDF
QR code - آفت خوشه خوار انگور

آفت خوشه خوار انگور

آفت خوشه خوار گندم

آفت خوشه خوار انگور
انگور يكي از محصولات مهم و با ارزش كشور است كه به صورت هاي تازه (مجلسي)كشمش و يا فرآورده هايي مثل شيره و آب انگور مورد استفاده قرار مي گيرد. توليد ساليانه اين محصول در ايران حدود دو ميليون تن است كه پس از سيب و مركبات در رتبه سوم قرار دارد.
بزرگترين آفتي كه اين محصول را تهديد مينمايد آفت خوشه خوار است كه تقريبا در كليه موارد موستانها فعاليت دارد و در برخي از مناطق مانند آذربايجان غربي خسارت وارده توسط اين آفت بسيار چشم گير است . در سال هاي طغياني خسارت آن حدود 90 درصد بيان شده است . در بعضي از موارد اين آفت در داخل حبه هاي كشمش نيز ديده مي شود .
كه در اين مقاله سعي ب آن است كه مشخصات ظاهري آفت.طرز زندگي .علايم خسارت و نحوه مبارزه با آن به بياني ساده و روشن و در عين اختصار براي بهره برداران عزيز مورد بحث قرار ميگيرد
مشخصات آفت:
آفت خوشه خوار انگو لارو يا كرمينه اي است كه از تخم يك پروانه به وجود مي آيد.اندازه لاروها ييكه تازه از تخم خارج ميشود به حدود 2ميليمتر است .
رنگ اين لارو ها سفيد متمايل به خاكستري است . با تغذيه از جوانه هاي خوشه.غوره و حبه هاي انگور كم كم رشد كرده و در نهايت به حدود 1 سانتي متر مي رسد . در اين موقع رنگ آنها سبز يا خاكستري مايل به قرمز است .
لاروها پس از انكه به رشد كامل رسيدند تغيير شكل مي دهند و در محل تغذيه و يا در زير پوست و يا در سطح خاك در زير باقي مانده هاي گياهي در داخل توده سفيدي از تار به صورت شفيره در مي آيد . پس از مدتي پروانه ها ظاهر مي شوند . اندازه اين پروانه ها با بال هاي باز به حدود 1 سانتي متر مي رسد و روي بال هاي آن نوار پهن قهوه اي روشن به چشم مي خورد .
طرز زندگي :
همانطوري كه گفته شد آفت لاروي است كه از تخم يك پروانه به وجود ميايد . در فطل بهار هم زمان باز شدن جوانه ها پروانه هاي كوچكي با بال هاي داراي نوار هاي قهوه اي روشن ظاهر مي شود . تخم اين آفت ها به زحمت با چشم ديده مي شود و رنگ آن زرد مايل به سفيد است . پروانه ها تخم هاي خود را به صورت انفرادي روي جوانه ها ي گل مي گذارند . برخي از موارد اين تخم ها روي جوانه هاي برگ نيز گذاشته مي شود. از اين تخم ها بسته به درجه حرارت پس از يك هفته تا ده روز لارو ها يا كرمينه هايي كهاندازه آنها به حدود 2 ميلي متر مي رسد خارج ميشوند. لاروهاي نوزاد وارد خوشه هاي گل شده و با تنيدن تارهايي به شكل تار عنكبوت و در هم فشردن غنچه ها از آنها تغذيه مي نمايند .تا هنگام باز شدن گل ها لارو ها كاملا رشد كرده و به حدود 1 سانتي متر و يا كمي بيشتر مي رسد . پس لارو ها در زير پوست درختان و يا زير گياهان خشگ و پوسيده سطح زمين و يا در همان محل تغذيه در داخل پيله سفيد رنگ پنبه اي مانند به شكلي در مي ايند كه به آنها شفيره مي گويند .حدود يك هفته بعد از شفيره ها كه اندازه آنها كمي از يك سانتي متر كوچكتر است پروانه ها ظاهر شده و تخم ريزي جديد شروع مي شود . لارو ها ي به وجود آمده از اين تخم هاي جديد از اين غورها تغذيه مي كنند .اين لارو ها نيز پس از گذشت حدود سه هفته تبديل به شفيره مي گردنند . كه از آنها پروانه هاي جديد ظاهر مي شود . از تخم هاي اين پروانه ها لاروهاي به وجود مي آيد كه از حبه انگور تغذيه كرده و همين لارو ها هستند كه بيشترين خسارت را به بار مياورند كه در اصطلاح لارو هاي نسل سوم گفته مي شود. آفت در فصل زمستان به صورت شفيره است و به صورت عمده در زير پوست درختچه ها قرار ميگيرد .
علائم خسارت :
در اوايل بهار موقعي كه خوشه هاي گل ظاهر مي شود در لابه لايي اين خوشه ها تار هايي به شكل تار عنكبوت ظاهر و به به وسيله آنها غنچه ها به هم فشرده و در هم پيچيده شده و لاروهايي كه در بين غنچه ها در هم پيچيده شده است پنهان شده اند از آنها تغذيه مي نمايند. اين تغذيه در بعضي مواقع چنان شديد است كه تمام كه تمام غنچه ها از بين مي روند . در موقع ظهور غنچه ها به خصوص موقعي كه غور ها به اندازه عدس يا نخود شده باشده اند لارو ها سوراخ هايي در آنها ايجاد كرده و از داخل آنها تغذيه ميكنند.
نحوه مبارزه:
نحوه مبارزه و زمان آن با توجه به زندگي و زمان شروع فعاليت آفت تعيين مي شود . با توجه به اينكه در زمستان قسمتي از شفيره ها در زير علف هاي خشك و پوسيده در سطح زمين به سر مي برند استفاده از يخ آب مي تواند به نابودي اين بخش از شفيره ها و در نتيجه كاهش آفت در موقع ظهور خوشه هاي گل كمك كند .
و اما مبارزه با جمعيت نسل بهاره آنها : جمعيت نسل بهاره يعني همانهايي كه كه به خوشه هاي گل آسيب مي رسانند معمولا زياد نمي باشد و خسارت وارده در حدي نيست كه نيازي به مبارزه داشته باشد . موقعي كه غورها به اندازه عدس و يا حداكثر به اندازه نخود شده اند جمعيت آفت در حدي است كه مي تواند زيان قابل توجه و نتيجتا كاهش چشم گير محصول را به دنبال داشته باشد . در اين موقع لام است كه با يكي از سموم فسفره مثل آزينوفوس متيل يا زولون به نسبت دو در هزار و يا ديازنيون 60 درصد به نسبت 1.5 در هزار مبارزه انجام گيرد . انگو رهايي مثل رقم ياقوتي كه زود برداشت مي شود معمولا نياز به مبارزه ندارند و يا اينكه در صورت آلودگي شديد به آفت فقط در هنگامي كه غوره ها به اندازه عدس هستند مبارزه صورت مي گيرد . براي رقم مهدي خاني نيز كه در اواخر تير و يا اوايل مرداد به دست مي آيد يك بار مبارزه كافي است .
در ارقام ديررس لازم است موقعي كه انگور نرش و شيرين مي شود براي نوبت دوم مبارزه شيميايي به عمل آيد .
نتيجه گيري :
آفت خوشه خوار كه در حال حاضر بزرگترين آفت انگور كشور است لارو يا كرمينه اي از تخم يك پروانه است كه همزمان با بياز شده جوانه ها و ظهور خوشه هاي گل در لابه لاي غنچه ها درهم پيچيده شده به وسيله تار هاي شبيه به تار عنكبوت در حال تغذيه از غنچه مشاهده مي شود . اين لارو ها در ابتدا به رنگ سفيد مايل به خاكستري و سپس سبز يا ليمويي مايل به رنگ قرمز در مي آيد و اندازه لارو كامل به حدود يك سانتي متر مي رسد . با باز شدن گل ها لارو ها محل تغذيه را ترك و پس از گذراندن دوره شفيره گي به پروانه نسل جديد تبديل مي گردد . لارو هاي اين نسل از غور هايي كه به اندازه عدس شده اند تغذيه مي نمايند. نسل ديگر كه نسل سوم به حساب مي آينداز حبه هاي در حال شيرين تغذيه مي كنند و در حقيقت بيشترين خسارت را همين لارو ها سبب مي شوند.
آب تخت زمستانه براي نابودي بخشي از شفيره ها كه در زير بقايي علف هاي خشك و پوسيده به سر مي برند موثر هستند . در صورتي كه جمعيت آفت قبل از باز شدن گل زياد نباشد نيازي به مبارزه شيميايي نيست . ولي موقعي كه غوره هاي به اندازه عدس يا حداكثر به اندازه نخود شده اند مبارزه شيميايي بايكي از سموم فسفره عليه آفت ضروري است كه براي ارقام زودرس مثل ياقوتي و مهدي خاني يك بار سم پاشي كفايت مي كند . براي ارقام دير رس مانند بي دانه و غيره سم پاشي ديگري در آغاز تغيير مزه انگور لازم است .

● تاريخچه: انسان در طول هزاران سال از انگور استفاده کرده است. قدمت مصرف انگور به عصر برنز بر مي گردد. شاعر يوناني به نام هومر که حدود ۷۰۰ سال قبل از م ...

اسکلت بخشي از گلخانه است که پوشش پلاستيکي يا شيشه اي را نگه ميدارد. اسکلت گلخانه بايد محکم و سبک بود و در عين حال ارزان و با دوام باشد و تا حد امکان س ...

انگور: Grape Seed Extract انسان در طول هزاران سال از انگور استفاده كرده است. قدمت مصرف انگور به عصر برنز بر مي گردد. شاعر يوناني به نام هومر كه حدود 7 ...

آفت دهان چيست؟ آفت نوعي از زخم‌هاي دهان محسوب مي‌شود. برخي اصطلاحات متداول که براي اين زخم‌ها به کار مي‌رود عبارتند از: زخم‌هاي کوچک راجعه آفتي و نيز ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

● تاريخچه ي سم شناسي در طول تاريخ بعضي از بندپايان بعنوان دشمن انسان در جهت کاهش محصولات کشاورزي و ناقل بيماري ها شناخته شده اند و انسان از بدو پيدايش ...

برنامه ريزي توليد مثل اغلب به معني توليد مثل در خارج از فصل به منظور اطمينان از فروش بره ها هنگامي که تقاضا در بالاترين سطح و قيمت هاي فروش در بيشترين ...

در خصوص عوارض مخرب و آسيب هاي جبران ناپذير زيست محيطي مرتبط با کاربرد بي رويه سموم شيميايي در کشورمان تا کنون مطالب فراواني به چاپ رسيده و اکثر کارشنا ...

دانلود نسخه PDF - آفت خوشه خوار انگور