up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله آفتکشها PDF
QR code - آفتکشها

آفتکشها

اثرات خطرناک آفتکشها بر سلامت انسان

هر چند کنترل عامل بيماري زا با استفاده از آفت کشها در بخش کشاورزي سودمند است ولي آفت کشها باعث ايجاد بيماري و مرگ در انسان ها مي گردند، اين مشکلات ناشي از شرايط مختلف تماس مستقيم و غيرمستقيم انسان با آفت کش ها مي باشد. مستعدترين افراد آنهايي هستند که در تماس مستقيم با اين چنين مواد شيميائي اند که همان کارگراني هستند که در بخش کشاورزي در معرض سموم آفت کش مي باشند و يا اينکه در کارخانه توليد سم کار مي کنند.
کارگراني که سموم آفت کش را مخلوط ، حمل يا در مزرعه بکار مي گيرند در معرض و تماس شديد آفت کش ها قرار دارند و اولين محل تماس سم در انسان پوست مي باشد، اگر همين کارگران به لباس محافظ سم در زمان استفاده از مواد شيميايي مجهز نباشند جذب آفت کش ها از طريق پوست مي تواند چشمگير و قابل ملاحظه باشد. به محض اينکه پوست در معرض سم قرار مي گيرد، ممکن است سم در بدن جذب يا تنها در سطح پوست باقي بماند. اثر موضعي عمومي که از تأثير سم بر روي پوست ديده مي شود، مشکلاتي از قبيل درماتيت ها مي باشد. جذب آفت کش در بدن مي تواند باعث بروز مشکلاتي براي سلامتي انسان بشود، از قبيل سوزش چشم ، در حالت جذب بيشتر مشکلات دستگاه تنفسي با مسموميت سيستميک که در آخر ممکن است به مرگ بيانجامد.
تماس غير مستقيم با آفت کش ها ناشي از خوردن غذاهايي است که سموم آفت کش در آن نفوذ کرده اند و مي تواند باعث افزايش مواد سمي در بدن انسان گردد، که معمولا وابسته به بودن درازمدت در معرض اين آفت کش ها مي باشد که ممکن است منجر به بيماري شود و يا اينکه نگردد. بدن انسان يک سازواره بيوشيميايي خيلي پيچيده اي است که به راحتي خودسازگار و انعطاف پذيرمي شود و آن داراي سيستم تنظيم کننده متعددي است، تا مطمئن سازد که تمام اجزاء بدن در پاسخ به شرايط بيروني کاملا درست ايفاي نقش مي کنند.
● آفت کش ها چطوري به انسان تأثير مي گذارند؟
آفت کش ها با تغيير سرعت فعاليت هاي مختلف بدن ، افزايش آنها به عنوان مثال ، افزايش تپش قلب و تعريق يا کاهش آنها مثلا توقف کامل تنفس عمل مي کنند. به عنوان مثال ، جمعيت قرار گرفته در معرض سمپاشي با حشره کش مالاتيون بر اساس تجربه مي تواند سبب تعريق گردد، اين نتيجه در اثر يک سري از رخدادهاي فيزيولوژيکي در بدن مي باشد که به عنوان پاسخي به مواد شيميايي وارد شده در بدن است و در ابتدا سبب عدم فعاليت بيوشيميايي آنزيم مي گردد. در نتيجه اين تغيير بيوشيميائي به تغيير سلولي مي انجامد. (در اين حالت افزايش فعاليت عصبي)
تغيير سلولي سپس موجب تغييرات فيزيولوژيکي مي شود که علائم مسموميت مشاهده يا در سيستم هاي فيزيولوژيکي خاص بدن احساس مي شوند. (در اين حالت فعاليت غدد تعرقي) در ادامه نيز توسعه بنيادين اثرات مذکور از بيوشيميايي به سلولي و آنهم به فيزيولوژيکي در اغلب مسموميت ها بدين شکل بروز مي نمايد.
بسته به مکانيسم بيوشيميايي ويژه يک فعاليت ، يک سم ممکن است اثرات خيلي وسيعي در داخل بدن داشته باشد، و يا امکان دارد سبب تغيير خيلي محدودي در فعاليت هاي فيزيولوژيکي در يک ناحيه خاصي از بدن يا اندامي گردد. سم مالاتيون به سادگي سبب غير فعال شدن يک آنزيم مي شود که رابط بين اعصاب است، آنزيمي که توسط سم پاراتيون و يا ديگر آفت کش ها غيرفعال مي گردند در بدن معمول است و بنابراين تنوع اثرات روي اکثر سيستمهاي بدن در کنار تعريق مشاهده مي شوند.
● سميت
سميت واژه عمومي است که شامل اثرات زيان آوري است که توسط آفت کش ها ايجاد مي شود اين اثرات زيانبار مي تواند، شامل گروهي از علائم ساده همچون سردرد ، تهوع و در حالت شديد مثل کما ، تشنج و حتي مرگ باشد. مسموميت بطور نرمال به چهار نوع تقسيم مي شود، که به ميزان قرارگيري در معرض يک آفت کش و مدت زمان تماس با سم بستگي دارد تا علائم مسموميت توسعه و بروز نمايد. در نتيجه قرارگيري کوتاه مدت در معرض سم و اتفاقي که در داخل يک دوره زماني کوتاه مدت بطور نسبي در داخل بدن اتفاق مي افتد.
در صورتي که در حالت درازمدت در نتيجه قرارگيري در معرض سم در دوره زماني بلند مدت مسموميت رخ مي دهد. اغلب مسموميت ها بهبودپذير هستند و باعث صدمه دائمي نمي شوند اما ممکن است بهبود کامل در درازمدت حاصل آيد، اگر چه بيشتر آفت کش ها ممکن است باعث بروز صدمات دائمي و غيرقابل برگشت و بهبود پذير باشند، آفت کش ها مي توانند بر روي يک سيستم و عضو خاصي در بدن تأثير بگذارند يا آنها ممکن است مسموميت ويژه اي را با تأثيرگذاري روي تعدادي از سيستم را ايجاد نمايند. معمولا نوع مسموميت به گروه هاي ديگري نيز تقسيم مي شوند ،که بر اساس تأثيرگذاري آن بر سيستمها و دستگاه هاي عمده بدن قرار دارند.
● فاکتورهاي تعيين کننده برآمد مسموميت آفت کش
اگر جذب آفت کش يک واقعيت ثابت شده است امکان دارد مقدار سم جذب شده براي ايجاد مرگ کافي گردد که به مقدار ترکيب اصلي سم دارد. راه هاي مختلف اندازه گيري سميت مواد شيميايي توسعه يافته است و اندازه گيري اين فاکتور شامل دز کشنده صددرصد يا Ld۵۰ است . واژه Ld۵۰ بيان مي کند شدت سميتي که از طريق جذب پوستي و دهاني براي کشتن ۵۰ درصد کل حيوانات تحت آزمايش نياز است. معمولا اطلاعات حاصله از مطالعات آزمايشها طبقه بندي آفت کش را در ارتباط با درجه سميت فراهم مي کند که آفت کش هاي خيلي سمي Ld۵۰ خيلي کمتري دارند.
هر چند آن بايستي ارزشش از Ld۵۰ گفته شود ولي بهتر بود از روي احتياط تفسير گردد، نظر به اينکه تفاوت وسيعي در پاسخ بين گونه هاي موجودات زنده وجود دارد. دز آفت کش ، تا حدودي برآمد مسموميت ايجاد شده بوسيله سم را تعيين مي کند. اگر دز بيشتري از سم جذب بدن شده باشد مسموميتي که بوجود مي آيد نه تنها در ترکيبات نسبتا سمي بلکه براي ترکيبات با سميت پايين نيز جدي خواهد بود. کنترل دز ، اساس ايمني استفاده از آفت کش هاست. بروز علائم سمي آفت کش ممکن است چندان هم تنها به دز بستگي نداشته باشد بلکه به مدت قرارگيري در معرض سم نيز بستگي داشته باشد.
براي اکثر آفت کشها اثرات سمي مشاهده شده از تماس کم با سم ممکن است کاملا متفاوت از تماسهاي تکراري با سم باشد. بيشتر علائم تماسهاي تکراري با سم به آرامي توسعه مي يابند و در بيشتر موارد ممکن است علائم مسموميت مشابه با علائم بيماريهاي مزمن باشد که تشخيص اينکه مورد مسموميت است يا بيماري را با مشکل مواجه مي سازد.
● مسيرهاي ورود سم به بدن
تعيين کننده نهايي برآمد مسموميت ايجاد شده توسط سم ، مسير ورود سم به بدن است، مسموميت از طريق آفت کش از طريق خوردن ، استنشاق يا جذب از راه پوست مي باشد. بيشتر مواد شيميايي به عنوان مثال ، سم مالاتيون توسط هر سه روش تماس با سم در دز بالاي سم بطور يکسان ايجاد مسموميت مي کند و توسط هر سه روش تماس با سم صرفنظر از مدت قرارگيري در معرض سم و مقدار دز سم بطور يکسان ايجاد مسموميت نمي کند.
تماس و نفوذ پوستي عمومي ترين راه نفوذ سم به بدن مي باشد و اگر مقدار معيني از آفت کش به بدن وارد شده باشد اثرات سمي بطور عادي ديده خواهند شد. روي هم رفته تعدادي از آفت کش هاي شناخته شده از طريق پوست در مقدار بيشتري جذب شوند تقريبا کم است، اثرات مشاهده شده در اکثر حالات معمولا محدود به پوست با علائمي همچون خارش و حساسيت پوست مي باشند.
● نحوه استفاده آفت کش هاي شيميائي
تمامي آفت کش هاي شيميايي بايستي با احتياط بکار برده شوند، براي استفاده مطمئن و دائمي از تمامي مواد شيميائي عناوين ذيل بايد رعايت شود:
▪ هميشه قبل از استفاده مواد شيميايي برچسب روي آن را بدقت خوانده و طبق دستورالعمل اجرا کنيد.
▪ آفت کش ها را به دور از دسترس کودکان نگهداشته و در ظروف سربسته برچسب دار نگهداري نمائيد.
▪ از کشيدن سيگار در زمان سمپاشي يا گردپاشي خودداري کنيد چون اکثر مواد شيميايي قابل اشتعال هستند.
▪ از لباس هاي محافظت کننده و ماسک استفاده نمائيد آستينها کاملا کشيده در پايين دست و يقه را کاملا ببنديد، در صورت ريخته شدن مواد سمي روي پوستتان فورا آن را با آب و صابون بشوئيد.
▪ دستانتان را بعد از سمپاشي يا گردپاشي و قبل از غذا خوردن بشوئيد و لباستان را تعويض نمائيد.
▪ اگر شما در زمان استفاده از آفت کش يا کمي بعد از آن احساس ناخوشي کرديد سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

سرطان پستان سالانه افزايشي به ميزان ۱ الي ۲ درصد نشان مي دهد و آلوده كننده هاي محيطي از جمله آفتكشها درافزايش بروز اين نوع سرطان نقش عمده اي دارند. ▪ ...

آفتکشها با هدف از بين بردن موجودات زنده ساخته شده اند ، بنابراين در کاربرد آنها بايد احتياط و دقت زيادي نمود. با رعايت دستورات بر چسب ،اطمينان پيدا کن ...

در ماه جولاي سال 2000، 16 کشاورز جوان و سالم سنگالي ناگهان احساس ضعف کردند و جان سپردند. علايم مشاهده شده در همه آنها يکسان بود: آماس شديد صورت، دست و ...

از جمله روشهاي مبارزه با حشرات و کنه ها درگلخانه ها استفاده از آفت کشها مي باشد. ولي به هر حال نتايج به دليل ايجاد مقاومت بند پايان نسبت به آفت کشها ه ...

دانلود نسخه PDF - آفتکشها