up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله آفات PDF
QR code - آفات

آفات

علل پيدايش آفات

بطور کلي با افزايش بي رويه جمعيت بشر، نياز به غذا مشکل اساسي او بشمار مي رود. بشر براي رفع اين نياز در طي قرن بيستم دست به اعمالي زد که باعث بوجود آمدن مشکلات بزرگتري در طبيعت شد. که مهم ترين آن ها آلودگي محيط زيست است که براي رفع اين مشکل، از طريق کاربرد روش هاي نادرست مشکلات ديگر فرا روي انسان قرار گرفت.
● آفت چيست؟ چه عواملي باعث به وجود آمدن آفات مي شوند؟
آفت موجودي است که خسارت اقتصادي داشته باشد.
▪ علل پيدايش آفت در سه موضوع اصلي خلاصه مي شود:
۱) وارد شدن موجودات به مناطق جديد (تهاجم) Invasion؛
۲) تغييرات اکولوژيکي؛
۳) تغييرات اجتماعي – اقتصادي.
تهاجم يکي از موضوعات بسيار مهمي است که مخصوصاً در طي قرن اخير بدليل سهل الوصول شدن مسافرت ها، بسيار گسترش پيدا کرده است. در واقع تعداد بسيار زيادي از آفات مهم و کليدي در نقاط مختلف دنيا آفاتي هستند که از يک نقطه يا منطقه پَراکنش بومي به مناطق جديد وارد شده اند و بدليل اينکه اين آفات بدون دشمنان طبيعي خود به مناطق جديد وارد مي شوند عموماً تبديل به آفت مي شوند. مثال هاي بسيار زيادي در اين زمينه در کشورهاي اروپايي و در ايران وجود دارد. به عنوان مثال در راسته (Hemiptera) تعداد زيادي از شپشک ها مثل (Quadraspidiotus pernisiosus) يا شپشک هايسان ژوزه مثل (Chrysomphalus dictyospermi) يا شپشک سپردار قهوه اي، سپردار قرمز يا (Aonidiella aurantii)، و(Aonidiellacitri)، يا شپشک استراليايي مثل (Icery apurchasi) وجود دارند.
کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppresalis) از راسته (Lepidoptera). مگس مديترانه اي ميوه اي (Ceratitis capitata) از راسته (Diptera). از زير رده (Acari) گونه هايي مثل (Panonychusulmi) و (Panonychus citri) از گونه هاي بسيار مهم هستند که از طريق گياهان زراعي و گياهان زينتي و احتمالاً مرکبات از نقاط مختلف دنيا وارد کشور ما شده اند.
● نقش قرنطينه
در ايران قرنطينه نقش مهم جلوگيري از ورود آفات جديد به کشور را به عهده دارد. براي مثال پس از بررسي هاي لازم توسط موسسه تحقيقات آفات و بيماري ها روي نوعي چمن وارداتي از کشور هلند (براي تعويض چمن استاديوم آزادي) از ورود آن به کشور جلوگيري بعمل آمد.
دومين عامل که باعث تبديل موجودات به آفت مي شود تغييرات اکولوژيکي است. تغييرات اکولوژيکي با تاريخچه کشاورزي قرين است. هر عملي که انسان در طبيعت انجام مي دهد نوعي تغيير اکولوژيکي به همراه دارد. تغييرات اکولوژيکي در طي سده اخير بسيار زياد بوده است. تک کِشتي هاي وسيع، استفاده از واريته هاي پر محصول، و عمليات اَگرو تکنيکي مثل سمپاشي باعث شده است که تعادل در اکوسيستم و طبيعت به هم بخورد.
حتي کشت گياهان زينتي در گلخانه نوعي تغيير اکولوژيکي است. معمولاً از طريق وارد کردن دشمنان طبيعي، آفات در گلخانه ها را کنترل مي کنند. در اکوسيستم طبيعي و در شرايط طبيعي زنجيره هاي غذايي بسيار پيچيده توسط تعداد بسيار زيادي آفت و دشمنان طبيعي ايجاد شده اند. از آنجا که سموم در طي نيم قرن اخير اين زنجيره پيچيده را بر هم زده اند، براي ايجاد تعادل مجدد زنجيره هاي غذايي بين گونه هاي گياهخوار، پارزيتوئيدها و پرداتورها حداقل به پنجاه سال تلاش مداوم نياز داريم.
در بين عوامل بر هم زننده تعادل اکولوژيک، قطعاً سموم و ترکيبات شيميايي از اهميت بسيار زيادي برخوردارند. بطوريکه سمپاشي زياد بخصوص براي مدت طويل در محيط باعث تقويت ژن مقاوم در برابر اين ترکيب شيميايي شده و در طي ساليان متمادي، اين جمعيت از طريق زاد و ولد افزايش پيدا مي کند. و نهايتاً بعد از مدتي يک جمعيت مقاوم به سموم در طبيعت ظاهر مي شود.
همچنين کاربرد سموم، باعث ايجاد آفت در مواردي نيز مي شود. آفات ثانوي آفاتي هستند که از طريق کاربرد ترکيبات شيميايي بوجود مي آيند. بدين صورت که آفت خاصي در طبيعت که داراي جمعيت پاييني نيز مي باشد بر اثر استفاده سموم از بين رفته ولي گونه هايي که آفت محسوب نمي شوند بعد از مدتي به آفات خطرناک تبديل مي شوند.
● ارتباط حشرات با زندگي انسان
در گذشته هاي دور تا کنون حشرات به شکل هاي مختلف با زندگي انسان ارتباط داشته اند و براساس اين ارتباط حشرات را به دو گروه تقسيم مي کنيم:
۱) حشرات مفيد؛
۲) حشرات مضر.
۳­) حشرات مفيد:
اولين گروه از حشرات مفيد، حشرات گرده افشان هستند. گرده افشاني به معناي انتقال گرده از پرچم به مادگي گل ديگر است. بعضي از گياهان مقادير زيادي گرده توليد مي کنند که باد مهمترين عامل انتقال آن ها محسوب مي شود، ولي اکثر گياهان مقادير بسيار کمي گرده توليد مي کنند که اين گياهان براي گرده افشاني خودشان نياز قطعي به عامل خارجي دارند که مهمترين آن ها حشرات هستند. در بين حشرات زنبورهاي بالاخانواده ي آپويداها (Apoidea) مخصوصاً زنبور عسل با نام علمي آپيس ميلي فرا (Apis mellifera) از بيشترين اهميت برخوردار است.
دومين گروه از حشرات، حشراتي هستند که توليد فرآورده هاي تجاري و غذايي مي کنند. از جمله ي اين فرآورده ها عسل و موم است که توسط زنبور عسل و بعضي ديگر از گونه هاي زنبورهاي خانواده آپيده ( Apoide ) توليد مي شود. از ديگر اين فرآورده ها ابريشم است که توسط پروانه کرم ابريشم با نام علمي بومبيکس موري ( Bombyx mori ) از خانواده بومبوسيده ( Bombycidae )و بعضي ديگر از گونه هاي اين خانواده توليد مي شود. يکي ديگر از فرآورده ها لاک است که در کشورهاي جنوب شرق آسيا توسط نوعي شپشک توليد مي شود. اين شپشک در سطح ساقه بعضي از گياهان مثل گونه هاي خاصي از انجير، ترشحاتي توليد مي کند. ضخامت لاک در بعضي از ساقه ها به يک سانتي متر مي رسد، که کشاورزان براي استخراج لاک، اين ساقه ها را بريده و به تمام نقاط دنيا صادر مي کنند. و بعنوان وسيله ي آرايشي، يا آزمايشگاهي کاربرد دارد.
● آيا تغذيه زنبورها از گل ها باعث خسارت به آن ها مي شود؟
تحقيقات نشان داده است که زنبور عسل به ازاي هر يک ريال عسلي که توليد مي کند ۴ برابر آن در افزايش کمي و کيفي محصولات کشاورزي از طريق گرده افشاني نقش دارد؛ و لذا اين نظريه به هيچ وجه درست نيست. گروه ديگر از حشرات مفيد، حشرات حشره خوار هستند و به دو گروه شکارگرها و پارازيتوئيدها تقسيم مي شوند. حشرات شکارگر، حشراتي هستند که از طريق تغذيه حشرات آفت را مورد استفاده قرار مي دهند و جمعيت آن ها را در طبيعت کنترل مي کنند مانند کفشدوزک هاي خانواده ککسي نليده ( Coccinellidea ) که حشرات کامل که لاروهاي آن ها از شته تغذيه مي کنند يا بال توري هاي خانواده ي کرايزوپيده ( Chrysopidae ) که آن ها هم شکارگر شته هستند.
گروه ديگر از حشرات مفيد پارازيتوئيدها هستند که تخم خود را بر روي بدن ميزبان يا در داخل بدن ميزبان قرار مي دهند و بعد از اينکه لاروشان از داخل تخم خارج شد محتويات بدن ميزبان شان را مورد تغذيه قرار مي دهند و بعد از کامل شدن، و از بدن ميزبان خارج مي شوند و ميزبان هم از بين خواهد رفت.
● چه حشراتي در بعضي از شرايط مفيد و در بعضي از شرايط ديگر مضر مي باشند؟
از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ چندين گونه از کاکتوس ها وارد استراليا شدند. کاکتوس ها فاقد دشمن طبيعي بودند و هيچ موجود زنده اي از اين گياهان تغذيه نمي کرد. به همين دليل به آفت بسيار مهمي تبديل شدند و ميليون ها هکتار از مزارع استراليا را تحت پوشش قرار دادند. بعدها محققين استراليايي پروان هايي بنام ( Cactoblastis cactorum ) را وارد استراليا کردند و کاکتوس ها را بطور کامل تحت کنترل در آوردند در حاليکه همين حشره ممکن است در شرايط ديگر بعنوان يک آفت مطرح شود.
گروه ديگر از حشرات مفيد، حشرات پاکسازي کننده محيط هستند و به دو گروه اصلي تقسيم مي شوند:
الف) حشرات مدفوع خوار؛ مانند سوسک هاي خانواده اسکارابيده ( Scarabaeidae )که از مدفوع جانوران در اکوسيستم ها تغذيه مي کنند، و به اين طريق محيط را هم از فضولات حيوانات پاک مي کنند، و هم از افزايش جمعيت مگس هاي مضر جلوگيري مي کنند.
ب) حشرات لاشه خوار؛ مانند مگس هاي خانواده کاليفوريده ( Calliphoridea ) و سوسک هاي خانواده درمستيده ( Dermestidae ) ، که لاشه جانداراني را که در طبيعت از بين مي روند مورد تغذيه قرار مي دهند و بدين ترتيب محيط را پاکسازي ميکند.
گروه ديگر از حشرات مفيد، حشرات خاکزي هستند بسياري از حشرات يک بخش يا کل دوره زندگي خودشان را در داخل خاک سپري مي کنند و از اين طريق مي توانند در بهبود خصوصيات فيزيکي خاک نقش داشته باشند.
گروه بعدي از حشرات مفيد، حشراتي هستند که بعنوان غذاي ساير جانداران و يا حشرات با ارزش غذايي مطرح هستند. حشرات توسط گروههاي مختلفي از موجودات مورد تغذيه قرار مي گيرند، بعنوان مثال دوزيستان مانند قورباغه ها، مارمولک ها، بعضي از موش ها و بعضي از گونه هاي پرندگان به ويژه بعضي از آن ها که مختصراً از حشرات تغذيه مي کنند. اين پرندگان ارزش زيبايي شناختي دارند و چنانچه اين حشرات در محيط نباشند اين پرندگان هم که در واقع بصورت تخصصي از حشرات تغذيه مي کنند از بين مي روند.
گروه ديگر از حشرات مفيد حشراتي هستند که ارزش هنري دارند مانند پروانه ها، حتي در شعر بسياري از شعراي ما از پروانه استفاده شده است.
● حشرات مضر
حشرات مضر بطور کلي به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:
۱) حشراتي که از گياهان تغذيه مي کنند؛
۲) حشراتي که از فرآورده هاي انباري تغذيه مي کنند؛
۳) حشراتي که انسان و ساير جانوران را مورد حمله قرار مي دهند.
حال به شرح هر يک از اين سه گروه مي پردازيم.
حشراتي که از گياهان تغذيه مي کنند
الف) حشراتي که از گياهان تغذيه مي کنند ممکن است بصورت مستقيم به گياه خسارت وارد کنند. مثل ملخ ها، لارو پروانه ها و سوسک ها که مستقيماً از بخش هاي مختلف گياه تغذيه مي کنند اعم از برگ، گل، ميوه و چوب.
ب) ايجاد خسارت از طريق تخم گذاري است، بعضي از حشرات مخصوصاً زنجرک هاي خانواده سيکاديده (Cicadidae ) و زنجرک هاي خانواده سيکادليده (Cicadellidae ) از طريق تخم گذاري در سر شاخه هاي ظريف گياهان به آن ها خسارت وارد مي کنند.
ج)ايجاد خسارت از طريق انتقال بيمارهاي ويروسي،باکتريايي و مايکوپلاسمائي و احتمالاً قارچي
در بين حشرات دو گروه شته ها و زنجرک هاي خانواده سيکادليده (Cicadellidea ) از اهميت بيشتري در نقل و انتقال عوامل بيماري زا گياهي برخوردار هستند. همچنين سخت بالپوشان خانواده اسکوليتيده (Scolytidae ) در نقل و انتقال عوامل قارچي نقش دارند.
حشراتي که به فرآورده هاي انباري خسارت مي زنند و خود نيز به سه دسته تقسيم مي شوند
الف) اولين گروه آفات چوب مي باشند.
چوب يکي از مهم ترين محصولات است که در زندگي بشر نقش دارد. چوب هاي صنعتي گاهي مورد حمله بعضي از حشرات قرار مي گيرند از جمله مهمترين اين حشرات موريانه ها هستند.
چگونگي هضم چوب بوسيله ي موريانه ها.
موريانه ها خود قادر به هضم سلولز يا چوب نيستند. در داخل دستگاه گوارش موريانه تک سلولي هاي فلازل داري زندگي مي کنند که آنزيم هاي مورد نياز براي تجزيه سلولز را توليد مي کنند و آن تک سلولي ها هستند که باعث هضم سلولز مي شوند. در واقع نوعي همزيستي بين تک سلولي و موريانه ها از اين طريق ايجاد شده است.
ب) دومين گروه از آفات فرآورده هاي انباري، آفات پارچه و منسوجات هستند. تعدادي از حشرات از جمله پروانه هاي خانواده تي ني ده (Tineidae) و سخت بالپوشان درمستيده (Dermestidae) گاهي به منسوجات خسارت سنگيني وارد مي کنند.
ج) سومين گروه از آفات مواد غذايي، انباري است. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزي بعد از مرحله کاشت و پس از برداشت در انبار توسط آفات مختلف از بين مي روند. در بين آفات انباري سوسک هاي خانواده درمستيده (Dermestidae ) و بروخيده ( Bruchidae ) و کورکولينيده (Curculionidae)، در بين پروانه ها تعدادي از گونه هاي خانواده پيراليده (pyralidae ) مثل پلوديا اينترپونکتلا (Plodia interpunctella) و افيستيا کونيلا (Ephestia Kuhniella ) از اهميت زيادي برخوردارند.
- حشراتي که انسان و ساير جانوران را مورد حمله قرار مي دهند. آن ها نيز به چند گروه تقسيم مي شوند:
الف) حشرات آزار دهنده مثل تعدادي از پشه ها و مگس ها. گرچه ممکن است که ناقل بيماري مهمي نباشد ولي به هر ترتيب باعث سَلب آسايش از انسان مي شوند. ب) حشراتي که نيش آن ها سمي است. تعدادي از زنبورهاي خانواده وسپيده (Vespidae) و اسفسيده (Sphecidae) و در مواردي زنبورهاي بالاخانواده آپويدا (Apoidea ) که جزء حشرات مفيد و گرده افشان هستند و انسان را نيش مي زنند.
بعضي از انسان ها به نيش زنبورها حساسيت شديدي دارند و دچار شوک شديدي مي شوند و در مواردي مشاهده شده که نيش زنبور منجر به مرگ انساني شده است.
ج) سومين گروه از حشراتي که به انسان خسارت مي زنند حشرات انگل هستند و به دو گروه تقسيم مي کنيم.
▪ حشرات انگل
۱) انگل خارجي؛
۲) انگل داخلي.
۱) حشرات انگل خارجي مثل کک ها و شپش ها و در مواردي ساسها که با تغذيه از خون انسان گاهي بيماري هايي را به انسان منتقل مي کنند. ساس ها در واقع نوعي سن هستند. در مبحث هاي بعدي توضيح داده خواهد شد.
۲)حشرات انگل داخلي مخصوصاً تعدادي از مگس ها مثل خانواده کاليفوريده (Calliphoridae) و خانواده اُستريده (Oestridae) و خانواده تابانيده (Tabanidae) که از اهميت زيادي برخوردارند. اين مگس ها عموماً تخم خودشان را بر روي چهارپايان وحشي و اهلي قرار مي دهند. بعد از اينکه لارو از تخم خارج مي شود وارد بدن چهار پايان مي شود و مراحل نشو و نماي لاروي خود را در داخل بدن طراحي مي کند و زماني که مي خواهد تبديل به حشره کامل بشود در بسياري از مگس ها پوست سوراخ مي کند. مثل خانواده استريده (Oestridae) که از اهميت زيادي برخوردارهستند. سپس وارد خاک مي شوند و تبديل به شفيره و حشره کامل مي شوند. و از اين طريق کاملاً باعث ضعف جانوران مخصوصاً احشام و چهارپايان وحشي مي شوند.
آخرين گروه از حشراتي که به انسان حمله مي کنند حشرات ناقل از جمله خانواده کوليسيده (Culicidae) و سايکوديده (Psychodidae) هستند که از اهميت زيادي برخوردارند. پشه هاي خانواده کوليسيده مراحل نشو و نماي لاروي خودشان را در داخل آب سپري مي کنند. حشرات ماده قادر هستند انسان را نيش بزنند و همراه نيش زدن عوامل مختلف ويروسي و باکتريايي را وارد بدن مي کنند. مثل پشه ي مالاريا که چندين مرحله را در بدن انسان طي مي کنند و در گذشته منجر به مرگ انسان مي شده اما در حال حاضر واکسن مخصوص بيماري مالاريا ساخته شده است.
نمونه ديگر پشه هاي خاکي خانواده سايکوديده زير خانواده فلابوتومينا (phlaebotominae) هستند که عامل بيماري سالک در انسان مي باشند. اين پشه ها وقتي در روي صورت مستقر مي شوند يک تک سلولي بنام لشمانيوز را وارد بدن مي کنند و ايجاد بيماري سالک در روي پوست مي کنند.
● جمع آوري و انباشتن
فقط تعداد کمي از حشرات سپردار نرم تن بوسيله خصوصيات ظاهري و گياهان ميزبان و محل آلودگي مورد مطالعه قرار مي گيرند. در حالي که تعداد زيادي از آنها حتي در اين رده قرار نمي گيرند. بنابراين اکثر زيادي از گونه ها بايد وسيله مطا لعات ميکروسکوپي به طور دقيق شناسايي شوند که در اين روش نمونه هاي مجتمع روي اسلايد قرار مي گيرند.اين اسلايد ها به منظور فراهم کردن نمونه ها و مطا لعه آنها در اواسط قرن گذشته نيز مورد استفاده قرار مي گرفتند. متخصصيني مثل آقاي گريل در سال ۱۸۹۶ نيوزتيد در سال ۱۹۰۳ و استين وي دن در سال ۱۹۲۹ روشهاي مخصوصي را براي تهيه و انباشته کردن حشرات سپردار جهت مطا لعات ميکروسکوپي ارائه دادند و اين روشها اخيرا موردبازنگري و اصلاح قرار گرفته اند.آقايان سيلير ۱۹۶۷ ،کوزارزيواسکي ۱۹۶۸ ، ويليام وکستاراب ۱۹۷۲ و ويلي ۱۹۹۰ از کساني بودند که اين اصلاحات را انجام دادند . در اين درس جمع آوري و روش نگهداري حشرات سپردار( coccidae) و روشهاي نوين که باعث تهيه اسلايد هاي با کيفيت جهت مطالعات ميکروسکوپي مي شوند بررسي و مورد بحث قرار گرفته که اين اسلايد ها هم از مواد تازه و هم از موادي که مدتها در انبار نگهداري شده اند به صورت خشک و مرطوب تهيه مي شوند.در اينجا بيشترين تمرکز بر روي مراحلي مانند مرحله پوره و مرحله کامل حشره ماده بوده اما کمي هم در خصوص حشرات نر نيز مطالعه صورت گرفته است. اين درس همچنين خصوصيات مورفولوژيکي حشرات سپردار را جهت بازيافت و فعال کردن مواد نگهدارنده براي مطالعات بيشتر مورد بحث قرار مي دهد.
● جمع آوري:
حشرات سپردار نرم تن ممکن است در هر قسمتي از گياه ميزبان ظاهر گردند يعني از ريشه گرفته تا ميوه . بعضي از گونه هاي سپردار به علت داشتن تخمدان هاي سفيد و ضخيم کاملا قابل مشاهده مي باشند که گاهي نيز رنگارنگ بوده و بوسيله مواد واکسي پوشيده شده اند. اما ديگر ارقام به سادگي قابل شناسايي نمي باشند .زيرا با تغيير وضعيت آب وهوايي خودشان را تغيير مي دهند و يا کاملا پوشيده مي باشند. عواملي که باعث شناسايي اين حشرات توسط شخص جمع آوري کننده مي شود عبارتند از:
مشاهده شديد فعاليت مورچه ها ،وجود شيره هاي چسبنده و بالاخره حضور آلودگي قارچ هاي سياه رنگ .سپرداران نرم تن معمولا بر روي شاخه هاي درختان مخصوصا جاهايي که سايه بيشتري وجود دارد بر روي حفره هاي موجود بر تنه درختان و در بين جوانه ها و ديگر جاهاي گياه حضور دارند. در تمام گياهان توجه به نقاطي مثل ريشه ها ، طوقه ،برگها،ميوه ها و زير پوسته تنه اهميت بسياري دارد. علاوه بر اين مي توان سپرداران نرم تن را در بقاياي گياهي نيز مشاهده و جمع آوري نمود.در حالي که بعضي از حشرات خانواده coccoide را مي توان در بقاياي گياهي و برگهاي مرده پيدا کرد. اما سپرداران نرم تن هيچگاه جدا از ميزبان گياهي نمي باشند. حشره نر سپردار نرم تن اغلب در کنار حشره ماده بر روي گياه ميزبان مي باشد. اما حشرات ديگر اين خانواده که به صورت خزيده حرکت مي کنند. خصوصا نوع نر آنها به طور پراکنده در قسمتهاي مختلف گياه ميزبان و يا ديگر گياهان به طورجداگانه دور از نوع ماده مشاهده مي شوند. حشرات نر را مي توان بوسيله تله هاي مکنده، تله هاي رنگي، تله هاي چسبنده و تله هاي نوري جمع آوري نمود. وجود اين نوع حشرات نر در کنار ماده هايشان تقريبا غيرممکن مي باشد. اما وقتي که از تله هاي جنسي استفاده مي شود مي توان آنها را به راحتي جمع آوري نمود. به منظور تهيه و جمع آوري نمونه هاي عالي لازم است تا حشره ماده در مدت کوتاهي جمع آوري گردد. همچنين حشره در مرحله آخر پوست اندازي و دگرديسي باشد. زيرا در بسياري از گونه ها ،بدن حشره به سرعت بزرگ و متورم شده و سپس سخت مي گردد. جمع آوري نمونه هاي جوان راحتر مي باشد. زيرا جمعيت جمع آوري شده شامل حشره ماده بالغ ،لارو و سنين مختلف حشره مي باشد.
اما گونه هاي جمع آوري شده مخصوصا از مناطق معتدل و سرد احتياج به مراقبت ويژه داشته زيرا اين نمونه ها معمولا در يک مدت زمان بسيار کوتاه در سال قابل دسترسي مي باشند.
● حفظ و نگهداري:
بايد حشرات جمع آوري شده را فورا بر روي اسلايد منتقل نمود. اما لازم است که به دقت آنها براي مطالعات آينده نگهداري شوند. به هر حال نگهداري مواد زائد براي آزمايش هاي بعدي نيز مناسب مي باشد.
● نگهداري به روش مرطوب:
هر چند نمونه هاي نگهداري شده در مايعات مختلف معمولا اسلايد هاي خوبي را نسبت به نمونه هاي خشک به وجود نمي آورند، اما تهيه مناسب آنها مي تواندبا دقت و حوصله همراه باشد تا بتوان آنها را سال ها نگهداري کرد.بهترين ماده نگهداري کننده محلول اسيد الکل و يا اسيد لاکتيک و الکل مي باشد. مشکل اين مواد اين است که الکل مي تواند به سرعت تبخير گردد و نمونه زرد و خشک شود. به اين دليل بايد بعد از مدتي آن را به مايع اضافه کرد. بهترين ظروف نگهداري بطريهاي شيشه اي با درب پيچي واشردار مي باشد.حتي مي توان بطري هاي کوچک را درون بطري هاي بزرگ حاوي الکل که درب آنها به راحتي بسته مي شود نگهداري نمود. در حالي که مواد نگهداري شده در محلول را مي توان بسيار بهتر از نمونه هاي خشک جابجا و انتقال داد.اما بايد تمام حباب هاي هوا را در بطري ها که مي تواند باعث از بين رفتن و خراب شدن مواد گردد،خارج کرد. بطري ها بايد هر کدام جداگانه برچسب خورده و نکات لازم مثل تاريخ جمع آوري و ديگر اطلاعات بر روي آن نوشته شود.
● نگهداري روش خشک :
نمونه هايي که حتي يکصد سال قبل جمع آوري شده اند وبه صورت خشک نگهداري مي شوند، مي توانند به صورت بهترين نمونه اسلايدي درآيند. نگهداري مواد به صورت خشک احتياج به دقت زيادي دارد. زيرا بسياري از گونه هاي خانواده coccidae داراي آب بسيار بوده که بايد قبل از نگهداري به دقت خشک شده و آب خود را از دست بدهند.
از دست دادن آب بايد يا بوسيله حرارت دادن ملايم و يا نگهداري در محل هاي خشک صورت گيرد. البته مشکلات زيادي نيز در اين خصوص وجود دارد.اولين مشکل اين است که ممکن است نمونه هاي خشک توسط سوسک هاي موزه اي و ديگر آفات انباري آسيب بينند.
بنابراين سپرداران بايد اولا در ظروف بدون هوا و در خلاء همراه با نفتالين نگهداري گردند. دوم اينکه حشرات خشک شده بسيار شکننده بوده و ممکن است به راحتي شاخک ،پاها و ديگر قسمتهاي بدن را از دست بدهند.مخصوصا اگر مواد مرتبا جابجا و دست به دست گردند .بنابراين نبايد به آنها دست زد و يا مرتبا چک کرد. البته اگر آنها در ظروف با کيفيت عالي و مطمئن و در کمد نگهداري شوند، سالم خواهند ماند. نمونه هاي خشک را مي توان در کمد هاي کوچک، ظروف شيشه اي و يا پلاستيکي که در دستمال کاغذي پيچيده شده باشند و داخل آنها حاوي پنبه يا پشم شيشه باشد نگهداري نمود تا نمونه ها جابجا نگردد.سپس اين ظروف را مي توان در کمد هاي بزرگ ضد حشره نگهداري کرد. فرستادن و انتقال نمونه از طريق پست اصلا جايز نمي باشد. زيرا باعث خراب شدن آنها مي شود. تمام نمونه ها بايد به طور کامل برچسب داشته باشند.
● تهيه اسلايد:
روش هاي گوناگوني در خصوص نگهداري و اسلايد کردن حشرات سپردار بوسيله شرکت هاي مختلف ارائه شده است.همچنين روش هايي بوسيله ي آقايان سيليرز(۱۹۶۷)،ويليامز و کستاراب(۱۹۷۲) براي خانواده شبهه سپرداران و آقاي ويلکي (۱۹۹۰) براي شته ها ارائه شده است. هر چند اين روش ها براي سپرداران نرم تن مناسب مي باشند، اما ما فکر مي کنيم که اين روش ها به علت بزرگ بودن اندازه حشره ماده سپردار نرم تن هميشه رضايت بخش نمي باشند.
همچنين بايد در نظر گرفته شود که براي تمام مراحل زندگي مثل مرحله لارو و مرحله بلوغ حشره نر بايد کانادابلاسم دائمي که جهت مطالعات طبقه بندي و کليدي ارزشمند و مناسب مي باشد، استفاده نمود.
● مراحل تهيه اسلايد هاي ميکروسکوپي دائم:
اولا بهترين اسلايد ها هميشه از مواد تازه جمع آوري شده تهيه مي شوند. گذشته از سن مواد،روش هاي تهيه اسلايد معمولا شامل پنج و ياشش مرحله مي باشد. اين مراحل عبارتند از مرحله ي تثبيت،ساخت،از دست دادن آب،رنگ آميزي،واضح کردن،آب گرفتن نهايي و اسلايد کردن.
روند دقيق قابل استفاده توسط افراد کاملا

اصلاح نباتات : اهلي نمودن گياهان يکي از مهمترين وقايع کشاورزي در دنياي جديد است. هدفهاي کلي اصلاح نباتات افزايش عملکرد در واحد سطح بهتر نمودن کيفيت مح ...

خاکورزي نواري چيست؟ خاکورزي نواري شکلي از خاکورزي حفاظتي است که شامل شخم نوارهاي باريک به عنوان جايگاهي براي محصول است در حالي که بين نوارها محوطه ي خ ...

براي جلوگيري از خسارت اين آفات توجه به مديريت تلفيقي آن را به عنوان گامي در جهت کاهش جمعيت و خسارت آنها لازم است . مهمترين آفات چوبخوار رختان فضاي سبز ...

آفات خيار گلخانه اي: در چند دهه اخير تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگي نظير تهران بازار مصرف بزرگي را براي محصولات كشاورزي فراهم كرده است. لذا زمين هاي كشاو ...

سوسک کک مانند Phyllotreta spp سوسک هاي بالغ به مزارع تازه جوانه زده کلزاي بهاره حمله کرده و از گياهان کوچک تغذيه مي کنند. شدت خسارت خصوصا در هواي گرم ...

کرم غوزه پنبه Heliothis armigera آفتي است خطرناک که خسارت شديد آن از پنبه کا ريهاي استان هاي شمال و مرکز ايران گزارش شده است .اين حشره ميزبانهاي متعدد ...

سن گندم - سن مادر در اواخر اسفند تا اوايل فروردين موقعي که دماي هوا به حدود 10 درجه برسد از مخفيگاههاي زمستانه خود که عمدتا در زير گياهان چند ساله از ...

شب پره زمستاني يا آگروتيس Agrotis Segetum (Lep.: Noctuidae) معرفي آفت در تمام مناطق ايران انتشار داشته و علاوه بر چغندرقند به ريشه و طوقه گياهان مختلف ...

دانلود نسخه PDF - آفات