up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله آسم PDF
QR code - آسم

آسم

آسم در کودکان

آسم انسداد قابل برگشت راههاي هوايي بزرگ و کوچک است که ناشي از پاسخ شديد راههاي تنفسي به محرکهاي ايمونولوژيک و غيرايمونولوژيک مي باشد . به عبارت ديگر آسم بيماري التهابي دستگاه تنفسي است که در طي آن لنفوسيتها و ائوزينوفيلها و نوتروفيلها وارد ريه شده و مجاري هوايي را تحريک ميکنند. کودکان آسمي اولين حمله خود را در ۹۰-۸۰ در صد موارد قبل ازسنين ۵-۴ سالگي تجربه ميکنند . ولي بايد گفت که بيماري آسم ممکن است در هر سني شروع شود هر چند که در اکثر موارد قبل از سن ۲۵ سالگي ايجاد ميشود . در دوران کودکي پسران دو برابر دختران به حملات آسم دچار ميشوند ولي تا سن ۳۰ سالگي اين نسبت يکسان ميشود . شد ت بيماري با جنس ارتباطي ندارد .
آسم شايعترين بيماري مزمن در بچه ها و يکي از موارد مهم بستري آنان در اورژانس و بيمارستان است واولين علت غيبت کودکان از مدرسه مي باشد .
انواع آسم :
بيماري آسم به در دسته تقسيم ميشود :
آسم آلرژيک و آسم غير آلرژيک در نوع آلرژيک بيمار سابقه شخصي يا خانوادگي مثبت بيماري آلژيک مثل رينيت کهير و اگزما دارد وداراي سطح ايمونوگلوبولين بالا بوده و پاسخ تستهاي حساسيتي در وي مثبت است.
E در آسم غير آلرژيک کودک بيمار سابقه خانوادگي اين بيماري را ندارد و تستهاي پوستي او منفي بوده وسطح ايمونوگلوبولين سرم وي نرمال مي باشد .
آسمي که در دوره کودکي شروع شود اکثرا از نوع آلرژيک و در بالغين بيشتر از نوع غير آلرژيک است هر چند که اکثرا بيماران دچار آسم با ترکيبي از هر دو نوع آسم ميشوند.
* دليل بروز حمله آ سم :
بعد از ورود عامل آلرژن که در اکثر موارد از راه هوا وارد سيستم تنفسي کودک ميشود واسطه هاي شيميايي مثل هيستامين و پروستاگلايندين ها لکوترينها که در ائوزينوفيلها ذخيره هستند آزاد ميشود و در نتيجه ادم احتقان ريوي و عروقي ايجاد ميگردد . به عبارت ديگرعلايم بيماري آسم به دليل ترشح اين واسطه ها و عوارض ناشي از آن ميباشد .
* عوامل تسريع يا تشديد کننده حمله هاي آسم :
* فضاي بسته و الودگي موجود در آن : مايتها کپک و سوسک
*محرکها : دود سيگار دود اسپري وعطر ها ورزش هواي سرد و تغييرات دما قرار گرفتن در معرض مواد شيميايي مورد استفاده در صنعت تغييرت محيطي و استرسهاي ناشي از آن : جابجايي منزل مدرسه جديد و …حيوانات : گربه سگ جوندگان و اسب داروها : آسپرين داروهاي ضد التهاب غير استروييدي ( ايندومتاسين ناپروکسن ايبوبروفن مفناميک اسيد ) و فنيل بوتازون آنتي بيوتيکها و بتا بلوکرها.عواطف شديد : ترس عصبانيت گريه و خنده شديد
* آلرژنهاي تنفسي در فضا : درختان گياهان دانه دار کپکها گرده گياهان آلودگي هوا و اسپورها
علايم آسم : *
تنگي نفس سرفه بدون خلط و ويزينگ از علايم اصلي بيماري آ سم هستند . ممکن است حمله با احساس فشار در سينه شروع شود .
تندي ضربان قلب ( بالاي ۱۲۰ در دقيقه ) وتاکي پنه (بيشتر از ۳۰ تنفس در دقيقه ) سيانوز تعريق و بي قراري دل درد و خستگي زياد نيز شايع ميباشد .
* تشخيص :
با کمک بررسي دقيق علايم باليني بيمار و آزمايشات پارا کلينيکي آسم تشخيص داده ميشود شامل :
Pulmonary function test ( PFT ) ABG , CBC , Chest x- ray , (RAST) Radio Allergosorbent testing
تست پوستي را ست در آسم مزمن براي شناسايي عامل آلرژن استفاده ميشود و در حمله حاد آسم يا در فردي که آنتي هيستامين مصرف مي کند کاربرد ندارد . راديوگرافي ريه براي بررسي اثرات و عوارض آسم مثل آتلکتازي و يا بررسي علل ديگر مشکلات ريه ( جسم خارجي نئوپلاسم و.. ) از بيمار گرفته ميشود . درآزمايشات خوني ائوزينوفيلي و اسيدوز يا الکالوز تنفسي و متابوليک جستجو ميشود.
* درمان :
درمان بيماري آسم با توجه به نوع آن شدت و مد ت ابتلا کودک و علت بروز حمله متفاوت است و تجويز دارو بر اساس اين عوامل مي باشد .
اصلي ترين داروهاي مورد استفاده در درمان آسم گروه بتا آگونيستها است مانند : سالبوتامول ( ونتولين ) تئوفيلين کرومولين سديم آمينوفيلين و… همچنين براي رفع مشکلات تنفسي کودک از داروهاي کورتيکواستروئيد نيز استفاده ميشود مثل : پردنيزولون هيدروکورتيزون ودگزامتازون .
به طور کلي هدف از درمان آسم پيشگيري از معلوليت کاهش بيماريهاي جسمي و رواني کمک به بيماربراي داشتن زندگي معمولي وشاد زيستن است . براي دستيابي به اين هدف بايد يکسري اصول درماني درنظر گرفته شود :
* معاينه منظم بيمار هر ۶ ماه يکبار براي کنترل علائم و پيشگيري از تشديد آن
* پيشگيري از وخامت بيماري شامل دوري جستن از عوامل تحريک کننده و آلرژنها و استفاده از داروها طبق تجويز پزشک
* درمان بيماري آموزش به بيمار و کنترل محيط
* پرستاري در آسم :
* بعد از گرفتن تاريخچه بيماري آسم در کودک مبتلا بايد ارزيابي دقيقي از علائم حياتي(هر ۱۵ دقيقه يکبار ) وضعيت تنفسي (تعداد تنفس علائم ديسترس تنفسي استفاده از عضلات فرعي تنفسي صداهاي ريوي وگازهاي خوني) ضربان قلب و اکسيژناسيون بيمار و سطح هوشياري ( شاخص مهم اکسيژناسيون ) به عمل آيد .
عد م گريه کردن کودک يا شيرخوار دچار هيپوکسمي در مقابل پروسيجرهاي دردناک درماني علامت خطرمحسوب ميشود .
* به دليل تاکي کاردي و کاهش مايعات خوراکي ممکن است بيمار دچار دهيدراتاسيون شود . بنابراين کودک بايد از نظر علائم کم آبي ( کاهش برون ده ادراري خشکي غشا مخاطي عد م وجود اشک و کاهش تورگور پوستي نيز کاهش وزن ) به دقت بررسي شده اقدامات لازم جهت رساندن مايعات وريدي به وي انجام شود.
* اکسيژن مرطوب به بيمار داده شود ( بايد توجه داشت رطوبت اکسيژن نبايد زياد باشد مثلا استفاده از چادر اکسيژن در اين مورد مجاز نيست )
اگر کودک دچار احتباس مزمن دي اکسيد کربن شده است ميزان اکسيژن را از ۲ ليتر در دقيقه بيشتر نکنيد .
* کمک کردن به کودک تا در وضعيت نشسته قرار گيرد زيرا تنفس در اين حالت راحتتر است .
باشد .NPO * بيمار بايد
* در صورت نياز ميتوان راه هوايي بيمار را ساکشن کرد .
بيمار از نظر عوارض داروهاي تجويزي تحت کنترل باشد*
* وسايل احيا و اينتوبيشن در دسترس باشد .
بايد سعي کرد تا کودک را آرام نگه داشت زيرا وضعيت تنفسي او بدتر خواهد شد .*
آموزش به والدين : **
بيماران مبتلا به آسم در صورتي که بدانند چگونه بيماري خود را کنترل کنند ميتوانند زندگي طبيعي و فعالي داشته باشند . آنها ميتوانند کار
کنند و به مدرسه بروند و شبها راحت بخوابند . به شرط آنکه کودک ونوجوان بيمار و والدين او آموزشهاي لازم را دقيقا در يافت کرده و
عمل نمايند . به دليل آنکه آمارها نشان از شيوع فراوان آسم در کودکان مدرسه رو دارد در موارد آموزشي زير توصيه هايي ويژه اوليا
مد رسه داده شده است تابا اجراي آنها از حملات آسم در مدرسه پيشگيري شود .
* از مواجهه با عواملي که باعث شروع حمله آسم ميشود پرهيز کنيد :
- گردو غبار منزل مخلوطي از عوامل آلرژي زاست و مايتها محتواي اصلي آن هستند . مايتها زير ميکروسکوپ مانند عنکبوتهاي ريزي هستند که زندگي کرده و توليد مثل ميکنند . اما به سادگي ميتوان آنها را از بين برد .
والدين توجه داشته باشند که گرد گيري بايد زماني انجام شود که کودک در منزل حضور ندارد.
تهويه خوب هواي منزل شستشوي کف منزل به جاي جارو کردن عدم پهن کردن قالي و قاليچه در اتاق کودک زيرا باعث تجمع گرد و غبار و مايتها و قارچها در آن ميشود کشيدن پوشش پلاستيکي و غير قابل نفوذ روي بالش و تشک شستشوي پتو و ملحفه ها در آب ۶۰ درجه سانتي گراد و خشک کردن آن زير نورمستقيم آفتاب عدم استفاده از بالش پر پرهيز از دود سيگار و ساير دخانيات
- حيوانات مودار و گلدانها را از منزل خارج کنيد : زيرا اينها محل تجمع قارچها و کپکها و ساير مواد آلرژن هستند .
- داروهاي تجويز شده توسط پزشک بايد هميشه در دسترس باشد . اين داروها اعتياد آور نيستند .
- ورزش جهت رشد کودک ضروري است و نبايد آنان را به دليل ابتلا به آسم از انجام ورزش منع کرد و بايد بيماري را با دارو و درمان صحيح کنترل کرد . بهترين ورزش شنا ميباشد .
- کودک بايد داروهاي تجويز شده را۱۵ دقيقه قبل از ورزش دريافت کرده باشد . از ورزش در هواي سرد خودداري شود و در طي ورزش از طريق بيني نفس عميق بکشد و از راه دهان هوا را خارج کند .
- به کودک مبتلا به آسم خاطر نشان کنيد :** داروهايش را فراموش نکند . ** محدوديتهاي خود را بداند .** هميشه قبل از ورزش خود را گرم کند .** علايم حمله آسم را بداند .
به منظور بررسي ميزان تاثير داروهاي آسم ۳-۲ بار در سال براي معاينه به پزشک مراجعه شود . -
بايد به کودک روش استفاده صحيح از اسپري يا افشانه را آموزش داد . -

آسم و تنگي نفس از جمله مشکلات شايع زندگي مدرن هستند. شايد بتوان آلودگي هوا، سيگار کشيدن و گردو غبار را از عوامل اصلي به سرفه افتادن افراد، تنگي نفس و ...

توضيح‌ كلي‌عبارت‌ است‌ از يك‌ بيماري‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مكرر خس‌خس‌ و تنگي‌ نفس‌. اين‌ بيماري‌ در تمام‌ سنين‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% ا ...

چرا آسمان صاف در هنگام روز اغلب آبي ، ولي در نزديکي افق سفيد است؟ چرا خورشيد در حال غروب سرخ و آسمان درست در بالاي آن همچون پرده اي رنگارنگ است؟ چرا د ...

مقدمه فضا از کهکشانها ، منظومه‌ها ، ستارگان ، سيارات و بسياري اجرام آسماني ديگر انباشته شده است. عجايب و عظمت آنها به مراتب از تمامي ديگر پديده‌هاي آف ...

● تعريف رينيت آلرژيک (ورم غشاءمخاطي بيني) ، مجموعه اي از علائم است که بيشتر در بيني و چشم ها ديده مي شود، زماني که شما چيزهايي از قبيل گرد و غبار، شور ...

اين موضوع حقيقت دارد که معمولا ما در صورتي دچار چاقي يا اضافه وزن مي شويم که يا زياد غذا بخوريم يا به اندازه کافي فعاليت بدني نداشته باشيم. اما گاهي چ ...

آسم يکي از شايع ترين بيماري هاي ريوي در جهان است و طبق آمارها حدود ۳۰۰ ميليون نفر از حدود يک و نيم ميليارد بيمار مبتلا به بيماري هاي مزمن ريوي به آسم ...

آنفولانزا يک بيماري ويروسي است که بخش‌هاي بالايي مجراهاي تنفسي را درگير مي‌کند. اين بيماري به‌ناگاه رخ مي‌دهد و نشانه‌هايي مانند تب، کوفتگي و درد در ب ...

دانلود نسخه PDF - آسم