up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله آسمان تابستان PDF
QR code - آسمان تابستان

آسمان تابستان

آسمان تابستان : شمال غربي
▪ مشخصات چارت: آسمان ۲۵ خرداد، ساعت ۱۲ شب
آسمان ۲۵ تير ، ساعت ۱۰ شب
آسمان ۲۵ مرداد، ساعت ۸ شب
دب اکبر با بخش آبگردان شکلش، در اين ايام، آسمان شمال غربي را تحت سلطه خود دارد. دسته هلالي آبگردان به سمت سماک رامح (ستاره آلفاي عوا) که ستاره اي روشن از نوع غول سرخ مي باشد، نشانه رفته است. در پيچ و خم بين دو صورت فلکي دب اکبر (خرس بزرگ) و دب اصغر (خرس کوچک)، بخشي از ستارگان صورت فلکي کم فروغ اژدها، که در اين ايام کاملاً در بالاي آسمان است، قرار دارد و از شمال غربي بالاي ستاره قطبي (آلفاي خرس کوچک) به سمت شمال شرق کشيده شده است. اسد به پايين و به سمت غرب مي رود، قلب الاسد (آلفاي اسد) که قبلاً در زير افق ناپديد شده است . در بالاي اسد ستاره هاي کم فروغ گيسوي برنيکه، که در بعضي از فرهنگ ها به عنوان کلاله و يا منگوله انتهاي دم شير محسوب شده، قرار دارد.
آسمان تابستان : شمال شرقي
▪ مشخصات چارت: آسمان ۲۵ خرداد ، ساعت ۱۲ شب
آسمان ۲۵ تير ، ساعت ۱۰ شب
آسمان ۲۵ مرداد، ساعت ۸ شب
سه ستاره درخشان مثلث تابستاني در اين ايام در بالاي آسمان شمال شرقي، خودنمايي مي کنند. اين سه ستاره عبارت اند از نسر واقع يا آلفاي شلياق يا چنگ رومي که درخشنده ترين است، بعد از آن دنب، يا آلفاي دجاجه يا قو که در سمت شمال شرقي است، نسرطاير، آلفاي طاير يا عقاب که دورترين مي باشد. دو ستاره آخري در نورمات کهکشان راه شيري که از افق شمال، شمال شرقي به سمت بالا و در جهت ذات الکرسي مي رود، غوطه ورند. در زير نسر طاير صورت فلکي کوچک و کم فروغ دلفين قرار دارد. در سمت چپ دجاجه صورت فلکي قيفاووس و در زير آن ذات الکرسي مستقر است.اولين ستاره چهار گوش بزرگ اسب بالدار، به عنوان علامتي که نشانگر شروع فصل پاييز است در بالاي افق شمال شرقي کم کم طلوع مي کند.
آسمان تابستان : جنوب شرقي
▪ مشخصات چارت: آسمان ۲۵ خرداد ، ساعت ۱۲ شب
آسمان ۲۵ تير ، ساعت ۱۰ شب
آسمان ۲۵ مرداد، ساعت ۸ شب
صورت فلکي قوس با بخش قوري چاي گونه اش در افق پايين جنوب شرقي حضور دارد. وقتي که شما در جهت صورت فلکي قوس به آسمان نگاه کنيد در حقيقت شما به مرکز کهکشان ما نظاره مي نماييد. در اينجا ابرهاي راه شيري درخشنده ترند و از سمت جنوب شرقي آسمان به طرف شمال شرقي از درون صورت هاي عقاب، دجاجه و ذات الکرسي کشيده شده اند. در اين ايام نسر طاير يا ستاره آلفاي صورت فلکي عقاب در سمت شرق است و ستاره درخشان نسر واقع يا آلفاي چنگ رومي در بالاي آن قرار دارد. قدري بالاتر و در جهت سرسو، صورت فلکي جائي يا هر کول با شکل اچ (H) مانند، قرار دارد. اگر آسمان واقعاً تاريک مي بود، حالا زماني است که مي توانستيم صورت فلکي عظيم حوا و صورت فلکي دو بخشي ما را که به دور اين صورت فلکي پيچيده است. ببينيم . اين ستاره هاي کم فروغ، بخش عظيمي از آسمان جنوبي را در زير صورت فلکي هرکول اشغال مي کنند.
آسمان تابستان : جنوب غربي
▪ مشخصات چارت: آسمان ۲۵ خرداد ، ساعت ۱۲ شب
آسمان ۲۵ تير ، ساعت ۱۰ شب
آسمان ۲۵ مرداد، ساعت ۸ شب
صورت فلکي عوا با شکل بادبادک گونه اش و ستاره آلفاي آن يعني سماک رامح در اين ايام در بلنداي آسمان غرب، مي درخشند. بين صورت هاي عوا و هر کول در سرسو صورت فلکي اکليل شمالي يا تاج شمالي قرار دارد. صورت فلکي عقرب و ستاره آلفاي آن يعني قلب العقرب در سمت جنوب هستند. سماک اعزل يا آلفاي صورت فلکي سنبله، به تنهايي در افق پايين و غرب نشسته اند. در بين عقرب و سنبله، ستاره هاي صورت فلکي ميزان يا ترازو که گاهي به عنوان چنگال عقرب هم مطرح بوده، قرار دارند. اگر دزدانه به آسمان افق جنوبي نگاهي بيندازيم، يکي از گوهرهاي زيباي آسمان جنوبي يعني قنطورس را مشاهده مي کنيم. درخشان ترين ستاره آن، يعني رجل قنطورس (آلفا) و وزن ( بتا) چنان در افق پايين هستند که ديدارشان از عرض هاي بالا به سختي مقدور است. هر دو ستاره از کواکب درخشان آسمان هستند که با آلفاي قنطورس يک مجموعه ي سه تايي از ستارگان را به عنوان نزديک ترين ستارگان به کره زمين را تشکيل مي دهند. فاصله آن ها فقط در حد سال نوري است.

چرا آسمان صاف در هنگام روز اغلب آبي ، ولي در نزديکي افق سفيد است؟ چرا خورشيد در حال غروب سرخ و آسمان درست در بالاي آن همچون پرده اي رنگارنگ است؟ چرا د ...

مقدمه فضا از کهکشانها ، منظومه‌ها ، ستارگان ، سيارات و بسياري اجرام آسماني ديگر انباشته شده است. عجايب و عظمت آنها به مراتب از تمامي ديگر پديده‌هاي آف ...

اگر با سنگ شناسان درباره سنگ صحبت کنيد، حتما به شما خواهند گفت دنياي سنگ دنياي بزرگ، زيبا و شگفت آوري است. سنگها انواع و اقسام مختلفي دارند که گرانبها ...

به گروهي از ستاره ها که در تجسم انسان شکل و پيکربندي مشخصي را تشکيل داده باشند پيکر آسماني يا صورت فلکي مي گويند. پيکر آسماني مجوعه اي از ستارگان است ...

● باد خورشيدي دماي ذرات باد خورشيدي در نزديکي هاي زمين چيزي حدود ۱۰۰۰۰۰ کلوين است. به اين ترتيب ظاهراً زمين در لفافي از ذرات بسيار گداخته، و بسيار رقي ...

● باد چيست؟ باد جريان هوايي است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در مي آيد. هر چه شيب فشار (تفاوت فشار) بين دو نقطه بيشتر باشد شدت جريا ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

مناطق جوي به چند طريق نامگذاري مي شوند: ▪ يونوسفر منطقه اي که شامل يونها ميشود: تقريبا مزوسفر و ترموسفر تا حدود ۵۵۰ کيلومتر. ▪ اگزوسفر- بالاي يونوسفر، ...

دانلود نسخه PDF - آسمان تابستان