up
Search      menu
داروها :: مقاله آزيترومايسين PDF
QR code - آزيترومايسين

آزيترومايسين

عوارض مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها

خانم ۵۳ ساله اي با علايم عفونت دستگاه تنفسي فوقاني و احتمال سينوزيت، به پزشک خود مراجعه کرد. پزشک براي وي کوآموکسي کلاو تجويز کرد، اما با وجود اين درمان، علايم بيمار ادامه پيدا کرد و بنابراين براي وي آزيترومايسين نيز شروع شد. اندکي پس از شروع آزيترومايسين، بيمار احساس ناخوشي مي کرد که در بررسي هاي انجام شده، مشخص شد بيمار دچار کم خوني شديد ناشي از هموليز اتوايميون (خودايمني) است. در اينجا، در مورد ديگر عوارض مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها صحبت مي شود...
بسياري از آنتي بيوتيک ها مي توانند آنمي هموليتيک اتوايميون ايجاد کنند. درباره پني سيلين ، اين امر از طريق ساخته شدن آنتي بادي هايي از جنس IgG مختص دارو در سرم بيمار است که موجب کم خوني هموليتيک آنتي گلوبين (کومبس) مثبت مي شود.اگر چه موارد خفيف آنمي هموليتيک اتوايميون با قطع داروي ايجادکننده متوقف مي شود، ولي در موارد شديد آن نياز به درمان با گلوکو کورتيکوئيد با دوز بالا است؛ همانند آنچه در بيمار ما اتفاق افتاد.
● مشکل کجاست؟
مشکل مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها از جنبه اجتماعي، پيدايش مقاومت آنتي بيوتيکي است. اين مشکل در ميان پاره اي از انواع باکتري ها مانند استاف اورئوس، پنوموکوک واشريشيا کلي بيشتر رخ مي نماياند. در زماني نه چندان دور، سويه هاي مقاوم به آنتي بيوتيک ها تنها در بيمارستان ها ديده مي شدند، ولي متاسفانه با مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها در جامعه، شاهد افزايش روزافزون عفونت با اين ارگانيسم ها هستيم. عفونت ايجاد شده به وسيله اين عوامل موجب بالا رفتن هزينه درمان، ميزان موربيد يته و مرگ و مير در ميان بيماران مي شود.
مصرف آنتي بيوتيک از دو طريق موجب پيدايش مقاومت مي شود: از طريق ايجاد ميزبان مستعد عفونت به وسيله از ميان بردن فلورميکروبي نرمال بدن فرد و فشار انتخابي که موجب القاي گونه هاي داراي جهش مقاومت آنتي بيوتيکي مي شود. به دليل وجود چنين رابطه نزديکي ميان تجويز آنتي بيوتيک هاي متعدد و پيدايش مقاومت آنتي بيوتيکي، تلاش هاي گسترده بين المللي و ملي براي کاهش تجويز آنتي بيوتيک در مواردي مانند عفونت هاي تنفسي فوقاني و سينوزيت که غالبا منشأ ويروسي دارند، در حال انجام است.
▪بازگرديم به شرح حال بيمار:
در زمان بستري، بيمار دچار نارسايي اعضاي متعدد و شوک سپتيک و پرفوراسيون خود به خودي روده بزرگ شد که به ناچار برايش همي کولکتومي انجام گرديد. بررسي آسيب شناختي روده بزرگ، حضور آسپرژيلوس را آشکار کرد و به دنبال آن تشخيص آسپرژيلوز منتشر براي بيمار گذاشته شد. با وجود درمان شديد ضد قارچي، مداوا کارساز نبود و درنهايت بيمار در اثر عفونت شديد قارچي درگذشت.
بيمار فوق در اثر عوارض و مشکلات بسيار نادر مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها فوت کرد، ولي متاسفانه مشکل مصرف بي رويه اين مواد از مسايل بسيار رايج در طب امروزي است. با وجودي که در اثر تلاش هاي صورت گرفته، مصرف آنتي بيوتيک ها در عفونت هاي ويروسي کاهش يافته، ولي هنوز حدود نيمي از بيماران دچار علايم غيراختصاصي عفونت تنفسي فوقاني، آنتي بيوتيک دريافت مي کنند. از طرف ديگر تاثير اين کاهش در برابر افزايش کاربرد آنتي بيوتيک هاي وسيع الطيف به جاي آنتي بيوتيک هاي با طيف محدود، رنگ مي بازد.
● چه بايد کرد؟
تصميم پزشک براي تجويز آنتي بيوتيک حاصل عوامل متعددي است که به بيمار، خود پزشک و سيستم مراقبت سلامت مربوط مي شوند. تلاش هاي صورت گرفته براي کاهش مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها به روش هاي متعددي صورت مي گيرد. يکي از اين روش ها، آموزش پزشکان و بيماران درباره مصرف آنتي بيوتيک هاست. تهيه پس خوراند براي پزشکاني که آنتي بيوتيک تجويز مي کنند نيز يکي ديگر از اين تلاش هاست. در سطح جامعه نيز جنبش هايي براي کاهش مصرف بي رويه اين مواد در بسياري از کشورهاي اروپايي و ايالات متحده به وجود آمده که از همه امکانات مانند رسانه هاي جمعي در راه نيل به اين مقصود استفاده مي کنند.
مروري بر نتايج منتشره اين اقدامات نشان مي دهد توفيقاتي در زمينه کاهش مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها به دست آ مده است. اگر چه هيچ روشي به تنهايي موثر نخواهد بود، ولي استفاده از روش هايي مانند اطلاع رساني از طريق رسانه هاي عمومي به همراه آموزش هدف دار پزشکان و تهيه الگوريتم هاي واضح براي تعيين نياز به مصرف آنتي بيوتيک با نتايج خوبي همراه خواهد بود.
تجويز آنتي بيوتيک در عفونت هاي تنفسي فوقاني به طور معمول پاسخ پزشک به تمايل بيمار براي دريافت اين داروست. گرچه تحقيقات نشان داده که در صورت ارايه استدلال هاي منطقي به بيمار درباره نياز نداشتن به مصرف آنتي بيوتيک و ارايه درمان هاي علامتي، رضايتمندي بيماران از پزشک کاهش نخواهد يافت.
افزايش چشم گير عفونت با استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين، نمونه کوچکي از مسايل ناشي از مصرف نادرست آنتي بيوتيک هاست. با وجود تلاش هاي موفقيت آ ميزي که براي جلوگيري از اين مشکل صورت گرفته، مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها امروزه به صورت معضلي جهاني درآمده است. مسووليت مبارزه با چنين امري بر عهده پزشکان است تا در تجويز اين داروها از شاخص هاي مبتني بر شواهد به دست آمده استفاده کرده و از تجويز بي رويه و غيرمسوولانه اين مواد گرانبها پرهيز کنند.
▪ به ياد بسپاريم
مصرف بي رويه آنتي بيوتيک به خصوص براي درمان عفونت هاي حاد تنفسي فوقاني امري شايع است.
پزشکان بايد در درمان سينوزيت از راهکارهاي مبتني بر شواهد پيروي کنند.
به نظر مي رسد که جنبش هاي اجتماعي براي کاهش مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها بتوانند در کاهش تجويز زياده از حد آنتي بيوتيک ها موثر باشند.

دانلود نسخه PDF - آزيترومايسين