up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله آتشفشان PDF
QR code - آتشفشان

آتشفشان

آتشفشان تفتان

كوه تفتان در فاصله ۱۰۰ كيلومتري جنوب – جنوب شرقي شهر زاهدان مركز استان سيستان و بلوچستان و ۴۵ كيلومتري شمال – شمال غربي خاش واقع شده است . ارتفاع قله تفتان از سطح دريا ۴۰۵۰ متر عنوان شده است و بلندي آن نسبت به زمين هاي اطراف ۲۴۵۰ متر است . و مساحتي كه مواد آتشفشاني از ابتداي فعاليت آن تاكنون فرا گرفته حدود ۱۳۰۰ كيلومترمربع مي باشد . اخرين فوران اين آتشفشان در سالهاي ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰ بوده است .
● مشخصات جغرافيائي كوه تفتان :
▪ عرض جغرافيائي شمالي : ۲۸ درجه و ۳۵ دقيقه و ۵۶.۳ ثانيه
▪ طول جغرافيائي شرقي : ۶۱ درجه و ۰۷ دقيقه و ۵۵.۱ ثانيه
▪ ارتفاع از سطح دريا : ۳۹۴۰ متر
● زمين شناسي تفتان
تفتان آتشفشاني جوان متعلق به پليوسن – كواترنر است . كه برروي فليش هاي كرتاسه فوقاني و ائوسن بنا شده است .
▪ مراحل مختلف فعاليت اين آتشفشان بطور خلاصه بشرح زير است :
۱) اولين فوران تفتان در ۲۰ كيلومتري شمال غرب قله فعلي ظاهر شده است كه تركيب داسيتي تا ريوداسيتي داشته و شامل گدازه و مواد پيروكلاستيك است . در دره منتهي به پناهگاه و معبر صعود به قله آثار اين گدازه ها و مواد پيرو كلاستيك بخوبي نمايان است .
۲) فعاليت بعدي شامل گدازه هاي داسيتي و بدنبال آن گدازه هاي آندزيتي است كه از دهانه ليچ وار در ۱۰ كيلومتري شمال غربي قله فعلي و ۲ كيلومتري جنوب قله امروزي در اواخر پليوسن حدود ۲.۵ ميليون سال قبل به سطح رسيده است .
۳) پس از آن يك دوره آرامش حاكم شده كه منجر به تشكيل طبقات آگلومرا شده است . طبقات ضخيمي از اين لاهار ها با بيش از ۵۰ متر ضخامت در دره منتهي به قله ديده مي شوند .
۴) پس از آن انفجاري بزرگ در ۲ كيلومتري قله فعلي باعث ايجاد چاله فرسايشي شده كه خاكستر اين انفجار به ضخامت هاي متفاوت از چند متر تا چند ده متر همه گدازه هاي قبل را پوشانده است .
۵) فوران روانه هاي آندزيتي و بازالتي نسبتا بازيك از قله مرتفع فعلي تفتان به طرف شمال تا روستاي تمين به طول ۱۲ كيلومتر و بسمت شرق تا ۲ كيلومتر جريان يافته است . اين روانه هاي آندزيتي و بازالتي واجد حفراتي هستند كه توسط كلسيت و زئوليت پر شده است .
۶) امروزه بخارات گازهاي گوگردي ، آب ، گاز كربنيك و اسيد سولفوريك از قله امروزي تفتان نشانه نيمه فعال بودن آن است .
عمده سنگ هاي كوه تفتان داسيت و آندزيت است كه جزء سنگهاي كالكوآلكالن غني از پتاسيم مي باشد .
▪ ناهماهنگي كاني شناسي و تحول معكوس كانيهاي آندزيت هاي كواترنر آن كه در پلاژيو كلازهاي داراي حاشيه غني از آنورتيت آن و ارتوپيروكسن هاي با حاشيه غني از منيزيم نسبت به مركز آن و تغييرات معكوس نسبت Na۲O به K۲O كه معمولا در مراحل پاياني تحول ماگماي نسبت تغييرات يكساني دارند معين مي گردد .
▪ اين مشاهدات اختلاط ماگماي بازالتي با ماگماي داسيتي باقي مانده در مخزن و توليد ماگماي هيبريد را خاطر نشان مي كند .
▪ وقوع ولكانيسم بازالتي كواترنر در بخش شمال ، جنوب و جنوب غرب قله فعلي
▪ ميانگين تركيب نمونه هاي بازالتي و داسيتي منطقه و با استدال اينكه بخشي از ماگما در حين تفريق تبلوري مقداري اوليوين مشتق شده باشد . تركيبي حدودا آندزيتي دارد .
تركيب كاني شناسي و شيميائي آتشفشان تفتان با سنگهاي كالكوآلكالن مناطق فرو رانش مطابقت دارد زيرا :
▪ غني از بيوتيت و هورنبلند مي باشند .
▪ تركيب كالكو آلكالن دارند .
▪ غني تر بودن آتشفشان تفتان نسبت به آتشفشان بزمان مجددا تائيدي بر فرو رانش بين درياي عمان و مكران است .

آتشفشان يک ساختمان زمين شناسي است که به وسيله آن مواد آتشفشاني (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر ۳)از درون زمين به سطح آن راه مي يابند. انباشتگي ا ...

آتشفشان روزنه‌اي در سطح زمين است که سنگ‌هاي گداخته، خاکستر و گازهاي درون زمين از آن به بيرون فوران مي‌کنند. فعاليت آتشفشاني با برون‌افکني صخره‌ها، با ...

آتشفشان آتشفشان روزنه‌اي در سطح زمين است که سنگ‌هاي گداخته، خاکستر و گازهاي درون زمين از آن به بيرون فوران مي‌کنند. فعاليت آتشفشاني با برون‌افکني صخره ...

بمبها قطعاتي از گدازه هستند که داراي اشکال خاصي مي‌باشند و اين شکل احتمالا بر اثر چرخش آنها هنگامي که به هوا پرت مي‌شوند، بوجود مي‌آيد. اندازه بمبها ب ...

معمولاً وقتي از شدت درجه ريشتر (Richter) صحبت مي شود، تمام اطلاعات مربوط به شدت يک زلزله ارائه مي شود. زلزله اي که در تابستان سال ۱۹۹۸ قسمتي از افغانس ...

بررسي آتشفشان ها در ايران نشان مي دهد ايران داراي پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از اين تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماو ...

وجود ۱۵۰۰ آتشفشان در کره زمين فوران توده هاي بزرگي از خاکستر در ايسلند در اثر فعال شدن يکي از آتشفشان هاي خفته اين منطقه باعث شده است نشريه علمي لايو ...

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

دانلود نسخه PDF - آتشفشان