up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله آب مغناطيسي PDF
QR code - آب مغناطيسي

آب مغناطيسي

کاربرد آب مغناطيسي در کشاورزي

● کليات
در حال حاضر آب شيرين بهعنوان يک کااي اقتصادي، نقش اساسي را در توليدات کشاورزي، صنعتي و تأمين نيازهاي بهداشتي و شرب در سطح جهان ايفاء ميکند. در کشور ما در بخش کشاورزي بهعنوان محور توسعه، سرمايهگذاريهاي متنابهي بهکار گرفته شده تا تمامي پتانسيل منابع آب قابل استحصال کشور در چرخه توليد وارد شود و لذا در اين راستا مديريت مؤثر عرضه و تقاضا و مصرف آب براي افزايش بهرهوري از اين منابع قابل دسترس نقش کليدي خواهد داشت.
بخش کشاورزي به لحاظ راندمان نازل آبياري به تنهائي حدود ۹۰ درصد آب قابل استحصال در کشور را مصرف ميکند و با توجه به نياز شديد بخش صنعت به آب و راهکارهاي انتخاب شده توسعه صنعتي و در جهت اشتغالزائي ضروري است به هر وسيله ممکن راندمان آبياري افزايش يابد.
با وجود آنکه آبياري سطحي بهعنوان روش غالب در جهان محسوب ميگردد، ولي به لحاظ نياز به ارتقاء کالائي مصرف آب و افزايش روزافزون هزينه تأمين آب و نيز محدوديت منابع در دسترس، تمايل دولتها بهويژه کشورهاي توسعهيافته براي کاربرد آبياري تحتفشار را افزايش داده است. به اين منظور اجراء سيستمهاي آبياري کمفشار با لوله زيرزميني و سيستم آبياري کمفشار با لوله زيزميني و سيستم آبياري تحتفشار (قطرهاي و باراني) امکان حصول راندمان توزيع آب در سطح مزرعه تا حدود ۹۵ درصد را در شرايط اجراء خوب فراهم ميآورد؛ ولي به دليل ناخالصيهاي موجود در آب نظير املاح کربناته، بيکربناته و نيز کلسيم، منيزيم، آهن، منگنز و ذرات معلق و بيولوژيک، لولهها، نازلها و طره چکانها دچار رسوب و گرتگي شده و عمر مفيدشان به شدت کاهش مييابد.
در اينجا بيمناسبت نديديم به جهت پالايش آب آبياري در کشاورزي پيرامون روش جديد پالايش الکترونيکي آب که جزء روشهاي فيزيکي تصفيه آب بهشمار ميرود توضيحاتي را متذکر شويم.
با مصرف آب پالايش شده محصول تا يک ماه زودرس شده و مصرف آب ۳۰٪ کاهش مييابد. با آبياري مغناطيسي بدون اضافه کردن اسيد، مواد شيميائي و سمي به آب، حتي رسوبات بلي زايل شده و از تشکيل رسوب جديد پيشگيري ميشود. همچنين به مرور خاک پوک و نرم شده و از ايجاد کلوخه ممانعت ميشود و با فعال شدن املاح خاک مصرف کود نيز نصف خواهد شد.
آب آبياري پاستوريزه شده از بيماريهاي گياهي (قارچي،باکتريايي و ويروسي) پيشگيري کرد و سم کمتري نياز خواهد بود. گياه شادابتر، سبزتر و سالمتر بوه و در مقابل پارازيتها و آفات بهتر مقاومت خواهد کرد و با کاهش هزينههاي توليد و افزايش عملکرد، سوددهي بيشتر ميگردد.
● اثر مغناطيس بر روي آب
اثر مغناطيس روي آب بهطور اتفاقي توسط دانشمندان روسي مشاهده شد. حرکت آب در داخل لولهها باعث رسوب املاح روي جدار لولهها گشته، ضمن کاهش سطح مقطع لولهها و افزايش افت انرژي، عبور آب داخل لولهها را مختل ميکند. آنها دريافتند که آب مغناطيس شده جرم داخل لولهها را پاک و از رسوب مجدد روي جدار لولهها جلوگيري ميکند.
بنابراين مشاهده شده که با اعمال انرژي مغناطيسي ميتوان آب ساده را به مايعي با اثرات شيميائي خاص تبديل کرد، بهطوري که خواص فيزيکي آب مغناطيسي شده از جمله دما، وزن مخصوص، کشش سطحي، ويسکوزيته و قابليت هدايت الکتريکي آن تغيير مييابد.
يکي از تغييراتي که در آب مغناطيسي ايجاد ميشود نحوه آرايش بارهاي الکتريکي مولکولهاي آب ميباشد. از آنجا که بهطور طبيعي بين نيروهاي خالص مولکولهاي آب اختلاف کمي وجود دارد، مولکولهاي آب اختلاف کمي وجود دارد، مولکولهاي آب بهصورت کاملاً تصادفي قرار دارند. در آبهاي موجود و در دماي محيط، بيش از ۷۰ درصد مولکولهاي آب بهصورت نامنظم قرار گرفته و بارهاي مثبت و منفي آنها در جايگاه طبيعي خود قرار ندارند. در صورتيکه يک جسم داراي قدرت مغناطيسي با يکي از قطبهايش، مثلاً قطب جنوب ( داراي بار مثبت) به آب نزديک شود، مولکولهاي آب با قطب منطفي به منبع مغناطيس نزديکتر و مولکلوهاي با بار مثبت از آن دور ميشوند.
اين روند باعث ميشود تا مولکولهاي آب (شامل کاتيونها و آنيونها) از حالت بينظمي بهصورت مرتب درآمده و نوع پيوند اکسيژن هيدروژن از حالت مثلثي به شکل يک خط تغيير کند. در اين شرايط هيدروژنهاي مثبت داراي نيروي بيشتري شده و در نهايت نيروي منفي خالص مولکول آب به نيروي مثبت خالص آب مغناطيسي تبديل ميشود، در نتيجه بار الکترونيکي مولکولهاي آب در اين شرايط نسبت به آب معمولي متفاوت خواهد بود و ضمن تشکيل مولکولهاي کوچکتر از آب، باعث افزايش تعداد مولکولهاي آب در واحد حجم و همچنين افزايش قدرت حلاليت آب ميگردد. اصطلاحاً مولکول آب معمولي چپ گرد بوده و به راستگرد مبدل ميشود.
با يک مثال ساده ميتوان اثر مغناطيس در آب را شرح داد. همانطور که بيان شد آب معمولي داراي نيروي خالص منفي است. فرض کنيم اين نيرو معادل ۳۰۰ ميلي ولت (mv) باشد, در مقابل يک لوله آهني از نظر الکتريکي خنثي (صفر ميلي ولت) است و در اثر اين اختلاف پتانسيل (۳۰۰> ۰)، آهن بر مواد معدني در آب موثر واقع مي شود و اين عمل منجر به رسوب و جرم مواد در داخل لوله و يا حتي بر روي ذرات کلوئيدي خاک مي گردد و اگر در اين مثال کلسيم و منيزيم به ترتيب داراي پتانسيل خالص ۳۵۰ - و ۴۰۰ - ميلي ولت باشند، در نتيجه مي توان نوشت ۴۰۰ - ۳۰۰ - > ۰ در اين شرايط با ايجاد ميدان مغناطيسي با قطب مثبت آن و انرژي در حدود ۳۱۰+ ميل ولت معادله بالا بهصورت زير نوشته خواهد شد.
Mv۱۰ + = (با ايجاد مغنايس) mv۳۱۰ +mv۳۰۰ = ۲۵H
Mv۹۰ = ۳۱۰+mv۴۰=Mg mv۴۰= mv۳۱۰ + mv۳۵۰- =c
بنابراين رابطه ۹۰ - > ۴۰ - < ۰ < ۱۰ فرآيند تبديل آب معمولي به آب مغناطيسي را نشان مي دهد. در واقع آب مغناطيسي چيزي به آب اضافه يا کم نميکند در حالت معمولي اگر ۱۰۰ گرم کلسيم وارد آب در يک لوله گردد، ۸۰ گرم کلسيم از آن خارج ميشود، در صورتي که اگر از آبياري مغناطيسي استفاده شود، همه ۱۰۰ گرم سانتيمتر متر مربع است، ولي با مغنايسي کردن آب، کشش سطحي به ۶۲ دين بر سانتيمتر مربع مربع کاهش مييابد. کاهش کشش سطحي آب، قدرت حلاليت آن را افزايش داده و درجه سختي را کاهش ميدهد و با کاهش سختي، اکسيژن محلول افزايش مييابد.
● تجربياتي از کاربرد آب مغناطيسي در کشاورزي
بهدليل تغييرات فيزيک و شيميايي آب آبياري، کاربرد آب مغناطيسي تحت آبياري اهميت زيادي دارد. گياهان براي رشد مطلوب نياز به جذب موادغذائي از خاک در فرآيند فتوستز دارند عمده مواد غذائي موجود در خاک توسط گياهان استفاده نميشوند. هنگام آبياري گياهان با آب معمولي مقدار کمي از عناصر غذائي در آب حل ميشوند، در نتيجه به همين نسبت براي گياهان قابل دسترس خواهند بود. زمانيکه گياه با آب سخت و بدون اثر مغناطيس آبياري شود، لايهاي سفيد و سخت از بيکربنات کلسيم و کربناتها روي سطح خاک تشکيل ميشود و تنها بخشي از بيکربناتهاي کلسيمي توسط آب شسته شده و در خاک نفوذ ميکند و سپس روي ريشه گياه نشست ميکند.
در نتيجه گياه مجبور است براي است براي ادامه زندگي خود ريشههاي اضافي توليد کند که اين روند رشد طبيعي گياه را به خاطر صرف انرژي اضافي مختلف ميکند. بهدليل افزايش مولکولهاي آب در واحد حجم بر اثر مغناطيسي شدن آب، بر حلاليت آن اضافه شده و در نتيجه توانايي آب براي جذب کاتيونها و آنيونها افزايش مييابد و مقدار بيشتري از نمکها بهويژه بيکربناتها توسط گياه جذب ميشوند. در اين شرايط حرکت املاح به سمت لايه سطحي خاک و همچنين تجمع نمکها در اطراف ريشه به دليل خنثي شدن بار الکتريکي نمکها کاهش مييابد. با افزايش جذب املاح معدني، نمکهاي مفيد و عناصر موجود در آب و خاک، ميتوان کود کمتري مصرف نمود. ضمن اينکه بهدليل کوچکتر شدن مولکولهاي آب و افزايش توانائي جذب آن توسط گياه، کارايي مصرف آب نيز افزايش مييابد، در اثر آبياري با آب مغناطيسي به دليل نفوذ بيشتر آن در خاک، ميزان تبخير از سطح خاک نسبت به آبياري با آب معمولي کمتر خواهد بود.
گزارشات متعددي در خصوص کاربرد آب مغناطيسي در کشاورزي وجود دارد. در اين قسمت به بيان نمونههائي از آنها ميپردازيم:
نتايج آزمايشهاي آبياري با آب مغناطيسي در اورگان آمريکا بر روي مزارع يونجه نشان داد که عملکرد يونجه ۶۵ درصد افزايش و مصرف آب و هزينه پمپاژ تا ۴۲ درصد کاهش يافتند، مطالعه کنترل شده اثر آبياري مغناطيسي بر روي درصد جوانهزني کوچهفرنگي، کدو و خيار نشان داد که در مدت ۳ روز ۹۶ درصد بذور جوانه زدند در حاليکه در تيمارهاي معمولي تنها ۷۳ درصد بذور در ۱۴ روز جوانه زدند.
بور مغناطيسي شده همراه با آب آبياري مغناطيسي، جوانهزني را در گندم ۲۰ درصد، گوجه فرنگي ۶۵ درصد و فلفل و خيار را تا ۱۰۰ درصد افزايش داد، در مصر آبياري با آب مغناطيسي شده عملکرد گندم را از ۷ ۱۲ تا ۳۴ درصد (بسته به تاريخ کاشت) کنجد و ذرت را تا ۲۴ درصد افزايش داد.
هيلل را بر روي ميزان جوانهزني و سبز شدن بذور بعضي از گياهان در شرايط خاک شور و قليائي مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند که گوجهفرنگي در شرايط آبياري با آب مغناطيسي شده نسبت به مغناطيسي کردن بذر واکنش بهتري نشان ميدهد. در تيمارهاي مغناطيسي شده بذور گندم پس از ۶ روز ۱۰۰ درصد در حاليکه در تميار معمولي بعد از ۹ روز ۸۳ درصد جوانه زدند.
آزمايش مزرعهاي با آب شور حاوي کلسيمع منيزيمع سولفات و کلرايد و سديم نتايج رضايتبخشي داده است. براي مثال برداشت سورگوم ۴۵ درصد و ذرت ۳۰ درصد نسبت به شاهد که آب غير شور و غيرمغناطيسي دريافت کردند، بيشتر بود.
کاربونل و همکاران در دو خاک رسي و شني ميزان تبخير از خاک را تحت شرايط آبياري، آب مغناطيسي و آب معمولي مورد مقايسه قرار دادند.
نتايج نشان داد که در هر دو نوع خاک بيشترين اختلاف تبخير از خاک بين دو تيمار آب معمولي و آب مغناطيسي به هنگام استفاده از آب شور مشاهده گرديد. در پنجمين روز پس از آبياري، در خاک رسي آبياري شده با آب مقطر، آب شهر و آب شور مغناطيسي (۴۶٪ مول از محلول سديم کلرايد ميزان تبخير از خاک به ترتيب در حدود ۱ ۴، ۶ ۴ و ۲ ۱۰ درصد کمتر از تيمار شاهد بود در باغات نيز کميت و کيفيت محصول ليمو متأثر از آبياري مغناطيسي داراي عملکرد بيشتر و از نظر تجارتي کيفيت بالاتري (رنگ، طعم، و ميزان شکر) داشتند.
کاربردهاي ديگر در آب آبخوري دامها و طيور منجر به افزايش توليد شير، افزايش چربي و پروتئين شير و درصد مواد جامد آن ميود. ۱۰٪ افزايش در توليد شير و ۷٪ افزايش در راندمان تغذيه در دامداريها گزارش شده است.
با پالايش آب آبخوري طيور تلفات جوجهها کاهش يافته درصد توليد گوشت لخت به وزن زنده افزايش يافته و بار ميکروبي آب کاهش قابل توجه مييابد. اکسيژن محلول در استخرهاي پرورش ماهي افزايش مييابد. کاربرد اصلي ديگر آن در تصفيه پالايش آب گلخانهها و سيستمهاي هيدروپونيک ميباشد.

مقدمه آب ماده اي فراوان در کره زمين است. به شکل هاي مختلفي همچون دريا ، باران ، رودخانه و... ديده مي‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتي به حالت ديگ ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل ميکند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي ميگذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ر ...

رودخانه‌ رسوباتي را که با خود حمل مي‌کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي‌گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيه ...

● بررسي آبزي پروري زيستي در جهان از دهه ي ۱۹۷۰ توليدات آبزي پروري به طور متوسط سالانه ۹ درصد افزايش داشته که اين رقم با رشد ۳ ۱ درصدي صيد و ۹ ۲ درصدي ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

امروزه با توجه به بحثهاي جدي شکل گرفته در زمينه توسعه روشهاي آبياري نوين به منظور استفاده بهينه و موثر از منابع آبي و مقابله با محدوديتهاي آبي بوجود آ ...

● مقدمه: کشور ايران از نظرموقعيت استراتژيکي و اقليمي يکي از کشورهاي بي نظير در کره زمين است با وسعتي برابر ۱۶۴۸۰۰۰ کيلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شر ...

دانلود نسخه PDF - آب مغناطيسي