آب بندي کمپرسور | آب بندي توربو ماشينها,توربينهاي گازي | PaperPdf.ir
up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله آب بندي کمپرسور PDF
QR code - آب بندي کمپرسور

آب بندي کمپرسور

آب بندي اجزاي کمپرسور و توربين با استفاده از مواد سايش پذير، به منظور افزايش راندم

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک و ثابت باعث بهبود عملکرد توربو ماشين و عمر قطعات مي شود. يکي از مواد مورد استفاده در سيستم هاي جديد آببندي، مواد سايش پذير است.
در اين مقاله به بررسي مواد سايش پذير، از لحاظ ترکيب شيميايي، موقعيتهاي بکارگيري، ملاحظات طراحي، ساختار و روش اعمال آنها در اجزاء کمپرسور و توربين پرداخته شده و در نهايت نتايج حاصل از بکارگيري اين مواد در توربين هاي کلاس E ارايه شده است.
تقاضا براي بهبود راندمان و توان خروجي توربينهاي گازي جديد و موجود در حال افزايش است. اين تقاضا منجر به کوشش هاي زيادي در جهت بهبود عملکرد در قطعات مختلف توربين شده است. آببندي در توربو ماشينها از مسائل مهم در کنترل لقي و موثر ترين راه در بهبود عملکرد سيستم است. راندمان سيکلي، عمر عملکردي و پايداري سيستم بستگي به طراحي و بکارگيري آببند (سيل) موثر است. بهبود آببندي بين قطعات ثابت و متحرک در توربين هاي گازي و بخاري مي تواند نشتي گاز و يا بخار را کاهش داده و در نتيجه منجر به بهبود عملکرد راندمان و توان خروجي توربين شود. فاصله هواي موجود بين نوک پره هاي متحرک و شرود و يا بدنه از مکانهايي است که نشتي در آن حائز اهميت بوده و در طراحي با توجه به شرايط کاري، مقداري لقي مجاز براي جلوگير ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


مقدمه آب ماده اي فراوان در کره زمين است. به شکل هاي مختلفي همچون دريا ، باران ، رودخانه و... ديده مي‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتي به حالت ديگ ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل ميکند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي ميگذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ر ...

رودخانه‌ رسوباتي را که با خود حمل مي‌کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي‌گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيه ...

تاريخ نشان داده است که در ابتداي تمدن بشري نيازي به بسته بندي مواد غذايي نبود، بلکه مردم براي به دست آوردن غذا از محلي به محل ديگر مي رفتند تا زماني ک ...

هدف از بسته بندي کردن اين است که هم زمان نگهداري آنها افزايش يابد و هم به طور کلي از خطر عوامل فساد دروني و بيروني و اکسايش حفظ شود. همچنين حمل و نقل ...

خواص بخار و آب در صنعت برق، در طراحي ديگها، توربينها و تجهيزات ديگر و همچنين براي ارزيابي عملكرد تجهيزات نقشي اساسي دارد. در حدود ۷۰ سال قبل پيشتازان ...

آشنايي با تکنيک هاي جوشکاري در زير آب welding under water تکنولوژي در زير دريا در مرز تکنولوژيهاي مدرن عصر ما مي باشد و با وجود آنکه حدود بيست سال از ...