up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله آبهاي معدني PDF
QR code - آبهاي معدني

آبهاي معدني

درباره آبهاي معدني ( Inorganic Water )

آبهاي معدني ( Inorganic Water ) ، آبهايي هستند که در يک کيلوگرم آنها لااقل هزار ميلي گرم نمک و يا ۲۵۰ ميلي گرم انيدريد کربنيک آزاد موجود است.
آبهاي معدني ، از چشمه هاي طبيعي يا چشمه هايي که مصنوعا ايجاد کرده اند، جريان دارند و آنها را در همان سرچشمه در ظرف مخصوصي پر مي کنند و براي مصرف حمل مي نمايند. آب چشمه ها بطور کلي داراي نمکهايي هستند که در موقع عبور آب از سطح زمين در آن حل شده ولي آب مقطر فاقد اين نمکهاست. مقدار اين نمکها در آبهاي معدني بمراتب زيادتر و لااقل به يک در هزار مي رسد.
الف) ترکيبات آب معدني
در آب معدني ترکيباتي مانند نمکهاي يد و ترکيبات آرسنيک و ترکيبات گوگرددار و مواد راديواکتيو و نظير آنها وجود دارد که در آب معمولي نيست. از آنجائيکه ترکيبات قشر زمين در نقاط مختلف ، متفاوت مي باشد، مسلم است که ترکيبات آبهاي معدني هم فرق مي کند. مثلا در يک آب معدني مقدار کلرور سديم زيادتر و در آب معدني ديگر مقدار آهک زيادتر است.
ب) طبقه بندي آبهاي معدني
آبهاي معدني را از روي اينکه چه ترکيبي بيشتر در آن وجود دارد طبقه بندي کرده اند.
ج) آبهاي معدني اسيدي
اين آبها بايد لااقل در يک ليتر ، يک گرم انيدريد کربنيک طبيعي آزاد محلول داشته باشد.
▪ سرچشمه ها: مهمترين چشمه هاي انيدريد کربنيک دار در آلمان ، چشمه هاي مارين باد و چشمه زائربرون در هارتي و غيره مي باشد. در ايران هم آب ترش راه رشت و آب علي از چشمه هاي مهم مي باشد. چشمه هاي قليايي که داراي قسمت اعظم از کربنات سديم مي باشند، معروفترينشان ، چشمه هاي سالسبرون در آلمان و ويشي__ در فرانسه مي باشد.
▪ فوايد آن براي بدن : انيدريد کربنيک محلول در آب موجب تسريع حرکت دودي شکل روده مي گردد و مقدار عصاره هايي که در روده ريخته مي شود را زيادتر مي کند. در نتيجه ، هضم غذا تسريع مي شود. همچنين موجب زياد شدن اسيد کلريدريکي که در معده توليد مي شود، مي گردد و اثر اشتها آور دارد. آبهاي قليايي نيز فعاليت معده را زياد مي کنند و اسيد معده را از بين مي برند و در معالجه درد مفاصل مؤثرند.
آبهاي معدني سولفات سديم دار
آب اين چشمه ها داراي سولفات سديم مي باشند، ولي علاوه بر آن ، اغلب کلرور سديم و بي کربنات سديم هم دارد.
▪ سرچشمه ها: مهمترين چشمه هاي سولفات سديم دار چشمه مارين باد و چشمه الستر در ساکسن و غيره در آلمان مي باشد.
● آب چشمه هاي تلخ
مهمترين ماده شيميايي که در آب اين چشمه ها موجود است و موجب تلخي مزه آنها مي گردد، سولفات منيزيم مي باشد، اما علاوه بر سولفات منيزيم ، اکثرا سولفات سديم و کلرور سديم هم در آنها وجود دارد.
▪ سرچشمه ها : مهمترين چشمه هاي تلخ در آلمان مي باشند. چشمه فريدريک هال در ماينينگن و چشمه مدکنت هايم در ورتنبرگ است.
▪ فوايد آن براي بدن : آبهاي تلخ اثرات خوبي در برطرف کردن يبوست و چاقي دارند. آشاميدن آب اين چشمه ها براي اشخاص ضعيف و کم خون و مسلول و نظير اين ها خوب نيست.
● چشمه هاي کلرور سديم
در آب اين چشمه ها بيش از يک گرم املاح در ليتر موجود است و بيشتر اين املاح نيز کلرور سديم مي باشد.
▪ سرچشمه ها : چشمه هاي کيسينگن و نوي هاس واقع در آلمان از مهمترين چشمه ها مي باشند.
▪ فوايد آن براي بدن : اشخاصي که مبتلا به سو هاضمه و يا چاقي زياد مي باشند و يا دستگاه تنفسي آنها خوب کار نکند، بر اثر آشاميدن اين آبها بهتر مي شوند.
آبهاي آهن دار
آبهايي که در يک ليتر آب آنها بيش از ده ميلي گرم آهن به حالت محلول موجود باشد، از آنجائي که آبهاي آهني زود تجزيه و آهن آنها ته نشين مي شود. معمولا در همان سرچشمه آنرا مي آشامند.
▪ سرچشمه ها : نمونه اي از چشمه هاي آهندار در ايران آب گرم محلات است. مهمترين چشمه هاي آهني در آلمان چشمه هاي پيرمونت و چشمه شوالباخ و چشمه الکسي باد و غيره مي باشد.
▪ فوايد آن براي بدن : آبهاي آهن دار براي درمان کم خوني بسيار مفيد مي باشد.
آبهاي گوگردي
اين آبها داراي هيدروژن سولفوره آزاد و يا هيدروسولفور و يا هر دوي اينها مي باشند ( بوي هيدروژن سولفوره ، شبيه بوي تخم مرغ گنديده است )
▪ سرچشمه ها : آبهاي گوگردي در اسک لاشاپل ( آخن آلمان ) همچنين در بادن نزديک وينه و در اکس لبن هم موجود است. در ايران نيز آب اسک ، نمونه اي از آبهاي گوگردي است.
▪ فوايد آن براي بدن : آبهاي گوگردي در درمان روماتيسم و امراض جلدي و مسموميتهاي فلزي تجويز مي شود.
آبهاي آهک دار
اين آبها داراي نمکهايي هستند که قسمت اعظم آنها کربنات اسيد کلسيم و کربنات اسيد منيزيم و گچ و انيدريد کربنيک مي باشد.
▪ سرچشمه ها : در آلمان چشمه هاي آن در ويلدونگن و وايسن بورگ و محلهاي ديگر واقع مي باشد. در ايران آب گرم راه همدان نمونه اي از آبهاي آهک دار مي باشد.
▪ فوايد آن براي بدن : آبهاي آهکدار در درمان نارسايي کليه و درمان نارحتي اعصاب و درمان اگزماي پوست و غيره توصيه شده اند.
● چشمه هاي آرسنيک دار
اين چشمه ها داراي مقدار جزئي آرسنيک هستند که بعلت کمي مقدار اثر کشندگي ندارد بکله بطور کلي براي تقويت بکار مي رود.
▪ سرچشمه ها : محل اين چشمه هاي دورک هايمر ماکس کول واقع در آلمان و چشمه لويکو واقع در شمال ايتاليا مي باشد.
▪ فوايد آن براي بدن : آشاميدن آب اين چشمه ها براي رفع کم خوني و ضعف ناشي از کمي غذا و غيره مفيد است.
آبهاي يددار
آب اين چشمه ها را بيشتر براي آشاميدن و نه حمام گرفتن مصرف مي کنند و يد موجود در آنها ، هم دستگاه گوارش و هم غدد گلو را تحريک به کار و ترشح مي کند.

شاخهاي از دانش شيمي است که با کانيها (مواد معدني) و خواص آنها سروکار دارد.شيمي معدني شاخه بزرگي از علم شيمي است که بطور کلي شامل بررسي، تحليل و تفسير ...

● چاه دو نوع چاه داريم ، عميق و نيمه عميق ۱) چاه نيمه عميق چاهي است که معمولاٌ با دست آنرا حفر مي کنند و مقني ها در احداث اين نوع چاهها از تجربيات زيا ...

1) مواد معدني و کانسارها ۲)پگماتيت ها ۳) کاني هاي ليتيم دارو.... ۱) رده بندي مواد معدني و کانسارا : الف) عناصر : مواد معدني اکثرا به خاطر وجود عنصر يا ...

ذخاير معدني از نظر شکل و ابعاد به چهار گروه ايزومتريک ، صفحه اي ، استوانه‌اي و عدسي تقسيم شده‌اند. ذخاير ايزومتريک گسترش اين ذخاير در سه بعد يکسان و ن ...

براي تهيه آب مورد استفاده در صنعت شناخت کامل آب و املاح موجود در آن ضروري است. زيرا براي هر دستگاه صنعتي يک نوع آب با مشخصات ويژه اي قابل استفاده مي ب ...

آبهاي زيرزميني بطور طبيعي ، و بطور کلي تحت اثر وزن خود از نقاط مرتفع به سوي نقاط پست حرکت مي کنند. حرکت افقي آب در زير زمين اغلب بسيار آهسته تر از رود ...

با توجه به توضيحات عنوان شده خاکها از نظر قابليت اراضي وسريهاي داراي محدوديت در استان تهران وهمچنين با درنظر گرفتن تعاريف موجود از بيابان و شرايط اکول ...

آب در زندگي بشر اهميت بنيادي دارد. از اينرو آب را مايه حيات گويند. در روز گرم تابستان وقتي شير آب قطع مي شود ، ضرورت وجود آب در زندگي انسان نمايان مي ...

دانلود نسخه PDF - آبهاي معدني