up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله آبخيز داري PDF
QR code - آبخيز داري

آبخيز داري

آبخيز داري چيست؟

تاکنون در بروشورهاي مختلفي که اداره ي جهاد کشاورزي وادارات مربوط عرضه نموده اند. اين رشته تا حدود زيادي معرفي شده است و فهرستي از عمليات مختلفي که در اين رشته انجام مي گيرد به طور مختصر و مفيد ارائه شده اند اما در باب يادآوري اين توضيحات مجدداً ذکر مي شوند. براي معرفي آبخيزداري نخست بايد بستر کار آن را معرفي کرد،
● حوضه ي آبخيز.
يک حوضه ي آبخيز (Watershed , basin) همانطور که از نامش پيداست يک محوطه يا يک ناحيه يا يک بخش مشخص و متمايز شده از زميني است که آبهاي جاري آن توسط يک رود و انشعابات آن زهکشي مي شوند و از يک نقطه به نام خروجي (out let) حوضه خارج مي شوند. اين رود را که زهکشي اصلي اين منطقه است آبراهه ي اصلي و انشعابات ديگر را که کار زهکشي سطح حوضه را به آبراهه ي اصلي انجام مي دهند آبراهه هاي فرعي نامند.
آبراهه ي اصلي طويل ترين آبراهه ي حوضه است که کليه ي آبهاي جاري شده در سطح حوضه را جمع کرده و از خروجي حوزه به بيرون مي فرستد . اين آبهاي جاري ممکن است آب حاصل از بارش باران يا برف باشد يا ديگر آبهاي جاري همچون آب چشمه ها و قنات ها و...
معمولاً هر بارشي که در سطح زمين صورت مي گيرد مقداري از آن به داخل زمين نفوذ مي کند و مقداري از آن به صورت رواناب در مي آيد و بقيه ي آن نيز از سطوح مختلف تبخير مي شود يا ممکن است از سطح اندامهاي جانداران (گياهان و جانوران) بصورت تعرق خارج شود که ا ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


هر چند وقت يک بار ورود يک تکنولوژي جديد انقلابي در رشته نقشه برداري ايجاد مي کند که باعث مي شود انجام کارهاي غير ممکن يا سخت به کارهاي روز مره و عادي ...

برده داري يک شکل افراطي نابرابري اجتماعي است که در آن بعضي افراد، در واقع به عنوان دارايي، در تملک ديگران اند.برده داري يکي از فرماسيون هاي است که در ...

آبخيزداري عبارت است از فرآيند تنظيم و اجراي اقدامات مناسب به منظور اداره منابع موجود در آبخيز ، باکسب منافع ، بدون آسيب رساندن به موجوديت اين منابع. آ ...

داروهايي كه در درمان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قرصهاي ضدبارداري قرصهاي ضدبارداري شايعترين داروهايي هستند كه براي درمان هورموني است ...

خرگوش را مي توان در داخل منزل (بعنوان مثال در حياط) نگهداري نمود. حداقل سطح مورد نياز براي خرگوش با وزن kg ۲ حدود ۰ ۳ متر مربع است . براي خرگوشهاي با ...

● ديابت بارداري ديابت مليتوس بارداري gestational diabetes mellitus را عموماً به عنوان عدم تحمل گلوکز تعريف مي کنند که ابتدا در دوره ي بارداري شناسايي ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

حرارت در سنين مختلف ، نقش مهمي در سلامت و توليد مرغ دارد؛ بخصوص در اوايل زندگي جوجه ها اين مساله از اهميت فراواني برخوردار است . براي تامين گرماي مورد ...